Nå skal det stilles krav til hundeeieres kompetanse og aktsomhet

Regjeringen vil forebygge «uønskede hendelser med hunder» og foreslår flere endringer i hundeloven. Hundeeiere som ikke følger loven kan bli bøtelagt.

Stortinget skal senere i vår drøfte og ta stilling til forslagene fra regjeringen om ny hundelov.
  • Solveig Ruud

18 år etter at hundeloven trådte i kraft, foreslår regjeringen en rekke endringer i loven. Endringene vil få konsekvenser for flere enn dem som eier landets 565.000 hunder.

«Hundehold berører flere enn dem som selv har hund, både på en positiv og negativ måte», skriver Landbruks- og matdepartementet i lovforslaget.

Behovet for å endre loven begrunnes slik:

«Hunder kan utgjøre en risiko for mennesker, husdyr og vilt. Miljøet kan også påvirkes ved støy og forurensning. Hundeholdets utbredelse og hundens status i samfunnet gjør at det er et behov for tydeligere retningslinjer som vekter de ulike hensynene på en hensiktsmessig måte».

Krav til kompetanse hos hundeeiere

Lovforslaget medfører nye krav til hundeeiernes kompetanse og aktsomhet.

Hundeholderen skal blant annet:

  • forebygge og vise aktsomhet for å unngå at hunden blir satt i en situasjon der den kan gjøre skade på folk, dyr, eiendom eller ting.
  • sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, dyr, miljø eller andre interesser.
  • sikre trygghet for hunden, folk og andre dyr ved å holde hunden under forsvarlig tilsyn og håndtere hunden på en slik måte at den får dekket individuelle behov.

I tillegg foreslås det at hundeholder skal ha «nødvendig kompetanse til å kunne forebygge at uheldige situasjoner eller skader oppstår. Slik kompetanse omfatter blant annet kunnskap om hold og trening av hund og kunnskap om hundens behov, naturlige adferd, bruksområde og det skadepotensialet hunden kan utgjøre.»

I lovforslaget opplyses det at det kan være aktuelt å utforme forskrifter som konkret sier noe om «krav til opplæring og kompetanse.»

Skal virke forebyggende

«Kompetansekravet er ment å virke forebyggende. Kompetente hundeholdere er kanskje det viktigste virkemiddelet for å hindre at uønskede hendelser oppstår», skriver departementet.

Det mener at bestemmelsen vil bidra til at hundeholderen blir bevisst sitt ansvar for at hundeholdet er aktsomt overfor omgivelser og andre dyr og mennesker.

Det pekes blant annet på at kunnskap er viktig for å fange opp tegn på sykdom eller skade på hunden.

«Uoppdagede smertetilstander hos hunden kan føre til bitt på grunn av smerter,» påpekes det. Og det nevnes at for eksempel en hund med tannsykdom som blir klappet i ansiktet, vil kunne bite fordi klappingen er smertefull.

Bøter for brudd på loven

Ifølge lovforslaget skal politiet kunne gi «tvangsmulkt og overtredelsesgebyr» hvis hundeholder ikke følger loven.

Konkret vises det bl.a. til at det foreslås å gi politiet adgang til å pålegge et overtredelsesgebyr for brudd på regler om båndtvang, kommunenes forskrifter om ro og orden og antall hunder, samt bestemmelser gitt med hjemmel i § 13 om merking av hund.

Denne paragrafen gir hjemmel til at private organisasjoner kan etablere og drive en ordning for registrering og merking av alle hunder.

For å ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet eller trygghet, eller for å verne andre dyr, kan politiet komme med ulike pålegg. Det kan f.eks. forby hunders tilstedeværelse i bestemte områder, gi pålegg om at hunden kun kan luftes av eier eller av andre navngitte personer over 18 år eller gi detaljerte pålegg om inngjerding av eiendom der hund oppholder seg.

Hvis hundeeiere ikke retter seg etter slike pålegg, vil hundeeiere ifølge den nye loven kunne ilegges «tvangsmulkt i form av en engangsmulkt eller
løpende dagmulkt». Størrelsen på boten vil variere ut ifra hvor viktig det er å følge pålegget.

Andre elementer i lovforslaget

I tillegg til disse endringene inneholder lovforslaget også en rekke andre forslag:

  • Det er laget tydeligere definisjoner av viktige begreper, blant annet av «skade». Dette gir mer objektive kriterier for politiet når de skal håndheve loven.
  • Ved en uønsket hendelse skal hunden undersøkes av veterinær. Sistnevnte skal vurdere om helsemessige forhold ved hunden har medvirket til hendelsen.
  • Bestemmelsene om bruk av nødverge opprettholdes. Men det gjøres med tydelig når man kan forta inngrep mot en hund som angriper mennesker, husdyr, tamrein, hjortevilt eller andre hunder.
  • Bestemmelsene om hundeholderens dekning av kostnader ved forvaring av hunden er justert.
  • Hundeholderens klageadgang styrkes.
  • Forbudet mot angreps- og bitetrening med hund videreføres. Det skal lages en forskrift der vilkår for unntak skal reguleres