Dette skal de blåblå gjennomføre

Den nye regjeringen vil lovfeste retten til eldreomsorg, fjerne regionale helseforetak, innføre lukkede asylmottak og etablere et fond for infrastruktur.

Erna Solberg (Høyre) og Siv Jensen (Frp) la under en pressekonferanse på Sundvolden hotell nå i kveld frem politikken som vil bli styrende for landet i tiden som kommer. Regjeringskabalen er ikke lagt ferdig, men en ting er klart: Det blir store endringer.

Her kan du lese hele regjeringsplattformen.

De to partilederne presenterte i kveld et dokument delt opp i åtte satsingspunkter som oppsummerer de mange små og store endringene.

Du kan følge utviklingen videre i Aftenpostens live-studio.

Lukkede asylmottak, men hvor mange?

Som ventet varsler Siv Jensen en hardere asyl og innvandringspolitikk. Dette vil blant annet vise seg i etableringen av lukkede asylmottak for kriminelle, noe Ungarn ble kritisert for av FNs høykommisær for menneskerettigheter så sent som i forrige uke. Jensen ville imidlertid ikke si noe om hvor mange det blir snakk om.

— Vi skal øke politiberedskapen over hele landet og forsere arbeidet med et nasjonalt beredskapssenter i Oslo. Vi vil gjøre et godt samfunn enda tryggere, sa Jensen som lover at det vil merkes at Frp har fått en hånd på rattet.

Videre åpnes det for at poltiet skal kunne bære våpen.

Hever minstefradraget

Som ventet blir det også endringer i skattepolitikken. Skattenivået blir redusert, og Solberg varslet blant annet at den nye regjeringen vil heve minstefradraget.

— Vi skal investere i en utvikling som gjør at våre barn kan ha den samme velferden som oss, sa Solberg.

De blåblå har imidlertid gjort det klart at de ikke skal bruke mer penger enn det handlingsregelen tilsier.

Veiselskap og fond for infrastruktur

Den nye regjeringen lover også mer penger til vei og bane.

— Vi skal bygge landet med samferdsel, lovet Erna Solberg.

Den største endringen er planene om å innføre et stort nasjonalt veiselskap som skal stå for utbygging og drift av mange veier. Samtidig skal det etableres et infrastrukturfond på 100 milliarder kroner, hvor avkastningen skal øremerkes utbygging.

- Frp skulle gjerne gjort enda mer, men vi skal sikre mer vei og mindre bompenger. Utviklingen har begynt, sa Siv Jensen.

Mange har allerede stilt spørsmål ved hvorfor klimapolitikken ikke er blant regjeringens satsingsområder.

Bort med regionale helseforetak

Jensen lovet også at staten i større grad skal ta ansvar for å sikre kvaliteten i eldreomsorgen. Derfor skal en innføre fritt behandlingsvalg og et pilotprosjekt for statlig finansiering. Slik skal eldreomsorgen blir mindre avhengig av de respektive kommunenes økonomi. Videre ønsker regjeringen å innføre en nasjonal helseplan som innebærer å på sikt fjerne de regionale helseforetakene.

Partilederne lovet også tettere oppfølging av barn som vokser opp i fattige familier, og økt innsats for å sikre utdannelse til barnevernsbarn og barn i rusomsorgen.

— Lavterskeltilbud vil prioriteres for å sikre at det blir lettere å få hjelp tidlig, sa Jensen.

Avbyråkratisering og lærerløft

Ikke uventet lover Siv Jensen en effektivisering av offentlig sektor. Hun lovet under pressekonferansen en omfattende avbyråkratisering og bedre vilkår for frivillige organisasjoner.

- Denne regjeringen starter arbeidet med å endre Norge fra å være en formynderstat til å bli et tillitssamfunn, proklamerte Jensen.

Et annet av satsingsområdene er å realisere kunnskapssamfunnet. Et lærerløft skal sikre at læreryrket blir mer attraktivt.

— Nøkkelen til fremtidsvelferden er ikke at Norge er billigst, men smartest. En god skole er det viktigste verktøyet vi har i både sosialpolitikken og næringslivspolitikken. Vi skal også sikre at Norge får universitetsmiljøer i verdensklasse og omsette mer av forskningen i konkrete arbeidsplasser. I dag er vi gode på olje og gass, men vi trenger flere ben å stå på, sa Solberg.

Færre kommuner og lensmenn

I tillegg til at handlingsregelen ligger fast, er det for lengst kjent at det ikke åpnes for oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det blir flere søndagsåpne butikker, fortsatt vinmonopol, mer åpent for motorisert ferdsel i utmark og antakeligvis færre politidistrikter.

Regjeringen vil dessuten bevare kontantstøtten, legge om pressestøtten, fjerne boplikten, ha færre og større kommuner, vurdere å forby ekteskap mellom søskenbarn, utrede hurtigdomstoler og gjennomgå oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten.