Nytt lovforslag: All sex i Sverige som ikke uttrykkelig er frivillig, blir nå forbudt.

– Åpenbart vet ikke menn at sex skal være frivillig, sier den svenske statsministeren Stefan Löfven. Ap vurderer å kopiere det svenske lovforslaget.

Visestatsminister Isabella Lövin (MP), statsminister Stefan Löfven (S) og justis og innenriksminister Morgan Johansson (S) på pressekonferanse søndag der det nye forslaget til loven om seksualforbrytelser ble presentert.
  • Alf Ole Ask

På en felles pressekonferanse søndag presenterte statsminister Stefan Löfven, visestatsminister Isabella Lövin og justisminister Morgan Johansson den nye loven.

Ifølge den svenske statsministeren vil flere handlinger nå regnes som voldtekt og straffen skal skjerpes, skriver Svenska Dagbladet.

– Loven skal også være et verktøy for å endre holdninger i vårt samfunn, fortsetter han.

Ifølge representantene for den svenske regjeringen skal også politiet få økte ressurser og bli bedre på å etterforske for å kunne stille gjerningsmenn for retten og få dem dømt. Neste år skal «polisen» få 2 milliarder svenske kroner ekstra.

– Etter vår vurdering kommer den nye loven til å lede til at flere kommer til å bli dømt for seksuelle lovbrudd, understreker Sveriges statsminister.

  • LES OGSÅ: Jusekspert mener retten feilvurderte i voldtektssak. Les saken her.
Lene Vågslid (Ap), leder justiskomiteen.

Justiskomiteens leder positiv til svensk løsning

– Jeg er positiv til å vurdere å gjøre som Sverige. Allerede i 2013 var daværende justisminister Grete Faremo tydelig på at vi ønsket en slik lovendring, som gjør at det er ulovlig med seksuell omgang uten samtykke, sier Lene Vågslid (Ap), leder av justiskomiteen på Stoertinget til Aftenposten.

– En slik endring vil være i tråd med internasjonal rett og vil tydeliggjøre at et nei er et nei også i norsk lov, sier hun også.

Hun understreker samtidig at en lovendring alene ikke er nok for å bekjempe voldtekt.

– Politi og påtalemyndighet må prioritere disse sakene. Det krever at politidistriktene faktisk har ressurser nok til å følge opp voldtektssaker på en skikkelig måte, slik at gjerningsmenn tas og dømmes. Det er viktig både fordi man skal vite at det har alvorlige konsekvenser å begå en voldtekt og for å ivareta ofrenes rettssikkerhet.

Høyre er svært kritiske

Peter Frølich er justispolitisk talsperson i Høyre. Han er svært skeptisk til å innføre en slik lovendring i Norge.

– I beste fall er det symbolpolitikk som er uprinsipiell. Om man derimot skal behandle sex som en kontraktsinngåelse, er det et skandaløst forslag som vil risikere kriminalisere helt uskyldige tilfeller - alt i voldtektsbekjempelsens navn. Hvis ikke venstresiden ser problemene med dette, er jeg alvorlig bekymret, sier han.

Frølich er svært kritisk til å gjøre symbolske lovendringer for å statuere prinsipper.

– Norsk rett krever fortsatt at man må utvise tilstrekkelig skyld for å dømmes. Noe annet vil være grunnlovsstridig. Et symbolforslag importert fra Sverige kan ikke rokke ved dette, sier han også.

Mener forslaget vil styrke rettssikkerheten

Silje Helen Bredesen i advokatfirma Teigstad

Silje Helen Bredesen er advokat i advokatfirmaet Teigstad. Hun har bred efaring som bistandsadvokat i volds- og sedelighetssaker.

– Det nye svenske lovforslaget medfører en betydelig strengere praksis på området enn norsk regelverk, sier Bredesen i en e-post.

– Lovendringen vil resultere i at det skal mindre til for domfellelse ved uaktsomme voldtekter. Forslaget statuerer en viktig holdningsendring i samfunnet, hvor nødvendigheten av samtykke fra den annen part blir stadfestet. Forslaget medfører styrket rettssikkerhet til voldtektsutsatte ved uaktsomme voldtekter, sier hun også.

– Mannen må endre seg

I den svenske «samtyckeloven» gjøres kravet til samtykke tydeligere enn i dag. Det at en person vil være med, må ved hvert steg i sexakten uttrykkes enten klart muntlig eller ved handling.

– Sex skal være frivillig eller så er det ulovlig, sa statsminister Stefan Löfven på pressekonferansen.

– Det skal sitte i ryggraden på hver gutt at all sex skal være frivillig. Om seksuell vold mot kvinner skal opphøre, er det mannen som må endre seg, understreker Sveriges justisminister Morgan Johansson fra Socialdemokraterna til Expressen.

Han viser til at antall seksuallovbrudd mot kvinner øker.

Bred politisk støtte i Sverige

Allerede i dag kan en gjerningsmann i de aller fleste tilfeller, der samtykke ikke foreligger, dømmes for voldtekt i Sverige. De ulike etater som har hatt forslaget på høring, har ikke bedømt lovendringene slik at det vil føre til flere domfellelser.

Det er bred politisk enighet bak forslagene, som vil bli behandlet i Riksdagen. Etter planen skal de tre i kraft fra juli 2018.

Tomas Tobé, er justistalsmann for Moderaterna, som er Høyres svenske søsterparti. Tobé hilser denne nye samtykkeloven velkommen, men tviler på om den vil ha de effektene som regheringen håper på. Han er særlig positiv til straffeskjerpelsene for voldtekt.

Endringen i den nye loven innebærer at det innføres to nye lovbrudd, nemlig uaktsom voldtekt og uaktsomt seksuelt overgrep. Dette tar sikte på å straffe de tilfellene der en person ikke deltar frivillig. Straffen for dette er fengsel i fire år. Fengselsstraffen for grov voldtekt økes samtidig fra fire til fem år.

Den som utsettes for seksuelle forbrytelser, skal få mer hjelp og støtte tidlig i rettsprosessen.

Et lignende forslag har også kommet i Danmark, men ble nedstemt i Folketinget i april i år.