Politikk

Nav-ansatte bruker en fjerdedelav tiden på annet enn klienter

Kurs. Møter. Opplæring. Veiledning av kolleger. Administrasjon. Ledelse. Arkivering, post og telefonsamtaler som ikke har direkte med brukerne å gjøre. Dette bruker ansatte på Nav-kontorene nesten en fjerdedel av arbeidstiden sin på.

Hanne Nordhaug, leder i NTL Nav, understreker at tid brukt på opplæring er viktig for å likebehandle Navs brukere. Foto: Olav Olsen

  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist
  • En helhetlig og mer effektiv etat.
  • Mer tid til å følge opp ledige og syke, slik at flere kommer i arbeid og færre lever av stønader.
    Det var noen av hovedmålene med Nav-reformen, som ble igangsatt i 2006 og så å si sluttført i løpet av 2010.

Tidligereundersøkelser viser at reformen ikke har fått flere ut i jobb.

Nå viser en ny kartlegging at de ansatte på landets Nav-kontorer bruker i underkant av en fjerdedel av tiden sin på å administrere seg selv og på intern opplæring.

Det jobber både kommunalt og statlig ansatte på kontorene.

De statlige ansatte brukte i fjor 25,5 prosent av tiden sin på innadrettet virksomhet – altså på virksomhet som ikke direkte er rettet mot dem som oppsøker kontorene for å få veiledning, stønader eller oppfølging for å komme i arbeid.

Totalt var andelen noe lavere.

2201navny.pdf

Nødvendig med opplæring

— Vi må bruke mye tid på intern opplæring. Egentlig kunne vi brukt mye mer, sier Hanne Nordhaug.

Hun snakker på vegne av de statsansatte, som de siste årene har brukt mellom 25,5 og 27 prosent av arbeidstiden sin på administrasjon og på intern opplæring.

Undersøkelsen avdekker at tidsbruken til dette formålet var oppe i nesten 30 prosent av arbeidstiden i kriseåret 2008. Det var året Nav-brukerne måtte vente ekstra lenge på å få de stønadene de hadde krav på.

Nordhaug, som er leder for de statsansatte i Nav som er organisert i Norsk Tjenestemannslag, mener Nav er en kompleks organisasjon der det hele tiden er nødvendig med mye opplæring, kollegaveiledning og oppdatering.

KrF:

Les også

- Ganske rystende tall

To eiere – mer rapportering

— I en etat med høy turnover og høyt sykefravær må vi også bruke mye tid på opplæring av nyansatte, sier hun.

Hun forklarer at opplæringen er nødvendig for å få et høyt faglig nivå på tvers av fagområder og lik behandling av brukerne. Men hun tror etaten har noe å hente på å

I en etat med høy turnover og høyt sykefravær må vi også bruke mye tid på opplæring av nyansatte

effektivisere administrasjonen. Ikke minst tror hun det går med ekstra mye tid på å administrere en etat som har to eiere: stat og kommune.

- Det skal rapporteres i to linjer. Det blir mye rapportering, og mye manuell rapportering, sier hun.

Ønsker forenkling

Det siste er styringsdirektør Truls Nordahl i Arbeids- og velferdsdirektoratet enig i.

— Vi har en krevende organisering. Jeg tror jeg må kunne si det, sier han og sikter til de to eierne.

— Det betyr to styringslinjer som sender ut signaler. Noen kontorer har felles leder og noen har én for statlig og én for kommunal del. Jeg utelukker ikke at det påvirker ressursbruken, sier han.

Han sier det jobbes med å presse ressurser over på å få flere i arbeid og på å få til forenkling og avbyråkratisering, men innrømmer at det generelt brukes for mye tid til intern administrasjon.

- Andelen er på vei ned, og vi må lenger ned, sier han. Han sier at det opplagt har vært behov for mye intern opplæring, og tror etaten også fremover vil måtte bruke mye tid på det.

— Det innføres kontinuerlig endringer, forenklinger og nye IKT-løsninger. Vi vil i lang tid fremover være gjennom endringsløp som gjør at opplæringsbiten vil være ganske høy, sier han.

Vil avbyråkratisere Nav

— Før påske har jeg ambisjon om å få satt ned et ekspertutvalg som skal gå gjennom Nav, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp).

Både han og lederen av Stortingets Arbeids- og sosialkomité, Arve Kambe (H) mener de ansatte bør bruke mindre tid på administrasjon og byråkrati.

- At man bruker en fjerdedel av arbeidstiden til dette, kan ingen være fornøyd med, sier Kambe.

Gjennomgang

Eriksson minner om at Regjeringen har varslet at den vil foreta en helhetlig gjennomgang av Nav "i den hensikt å få avbyråkratisert etaten" og sørge for at det blir avsatt mer tid til oppfølging av brukerne.

afp000612349-p4L6FxEihn.jpg Foto: Kallestad, Gorm

— Jeg håper ekspertutvalget kommer med gode forslag om hvordan vi skal få til det, sier han.Han opplyser at Regjeringen vil gå gjennom regelverk og rutiner for å få frigjort tid for å hjelpe flere i arbeid.

Eriksson vil ikke kritisere tidsbruken til de ansattes opplæring. Han tror det er fornuftig med god kompetanseoppbygging, ikke minst for bedre å kunne hjelpe brukere med sammensatte problemer.

Ønsker helstatlig Nav

Frp har hele tiden vært motstander av at Nav skal hato eiere, stat og kommune. Høyre vil derimot beholde dagens modell.

Dersom vi kan oppnå betydelig avbyråkratisering og forenkling og samtidig bedre brukeroppfølging ved å gjøre noe med eierstrukturen, vil ikke jeg avvise å se på den

— I regjeringsplattformen ligger eierskapsstrukturen i hovedsak fast. Men også det er noe utvalget må se på. Dersom vi kan oppnå betydelig avbyråkratisering og forenkling og samtidig bedre brukeroppfølging ved å gjøre noe med eierstrukturen, vil ikke jeg avvise å se på den, sier Frp-statsråden. Han har i opposisjon tatt til orde for at Nav skal være helstatlig.

Kambe vil ikke varsle endringer i eierskapet, men sier det er helt naturlig at man må se på hvordan ting kan integreres bedre.

- Nav har to styringslinjer, to lønnssystemer, to personalsystemer, to budsjetter og ulike datasystemer, poengterer han.

Han oppfordrer ellers Nav til å tenke gjennom alt fra antall møter som avholdes, hvem som deltar på dem, og hvorvidt man sender e-post til folk som strengt tatt ikke behovet informasjonen. Han oppfordrer etaten til mer nøye å tenke gjennom forskjellen på "nice to know" og "need to know". Samtidig påpeker han at komplisert og detaljerte regelverk og en rekke ulike ordninger fører til at de ansatte må bruke mye tid på å sette seg inn i alt dette.

Les mer om

  1. Politikk