Enighet om budsjettet: Mindre kutt i bistand enn foreslått

Enige om revidert budsjett: SV har blant annet fått gjennomslag for å reversere bistandskutt og en annen momsmodell på elbiler.

Vandrehallen i Stortinget under dagens pressekonferanse.

Dette er de viktigste endringene som Ap, SV og Sp er blitt enige om: De fleste punktene endrer årets statsbudsjett, men ikke alle.

 • Elbiler: Det innføres moms på den delen av kjøpsprisen som koster over 500.000. Regjeringen hadde foreslått å innføre lik moms på elbiler som andre biler og heller gi et tilskudd til dem som kjøpte biler over denne summen. SV ville heller opprettholde konkurransefordelen til elbiler slik man nå ble enige om. Endringene trer først i kraft fra nyttår.
 • Utvikling: Utviklingsbudsjettet økes med 2,5 milliarder, med prioritering for FN-kjernestøtte, menneskerettigheter og sivilsamfunn.
 • Sosialhjelp: De veiledende satsene settes opp fra 1. juli: med 3,4 prosent. Vanligvis justeres satsene fra 1. januar.
 • Bostøtte: Flere får bostøtte ved at det midlertidige regelverket videreføres i hele år.
 • Iskanten: Det blir ikke boring nær eller i iskanten i år. Tre oljeblokker i iskanten ikke kommer til å lyses ut i neste TFO-runde.
 • Natur: Støtten til frivillig skogvern økes med 50 millioner kroner, restaurering av myr økes med 20 millioner kroner, og man sørger for oppstart av utbygging av to laksetrapper i Beiarelva og Vefsna som vil styrke den rødlistede villaksen.
 • Motorveier: I gjennomgangen av samferdselsprosjekter frem mot 2023 skal regjeringen fremme forslag for å nedskalere store motorveiprosjekter.
 • Kollektivtrafikk: Det gis 500 millioner kroner til omstilling og for å unngå rutekutt i år.
 • Koronakompensasjon: Regjeringen skal kompensere merutgifter til pandemien i kommunene og fylkene fra 2020 frem til første halvår 2022.
 • Forskning: Forskningsrådet kan bruke bevilgninger til å dekke forpliktelser til prosjekter med andre formål innen Forskningsrådets portefølje.
 • Ocean Space Centre: prosjektorganisasjonen til Ocean Space Centre videreføres i tråd med vurderingen til fiskeri- og havministeren.
 • AAP: Karensåret fjernes i ordningen med arbeidsavklaringspenger. Dette har lenge vært et krav fra Ap, SV og Sp.
 • Eksport: Partiene er enige om en ny eksportstrategi.

De siste ukene har regjeringen sittet i forhandlinger med SV om revidert nasjonalbudsjett. Mandag kveld kom partene til enighet.

Partene har kommet til enighet uten å øke oljepengebruken. For å betale for noen av SVs påplussinger, er Ap, Sp og SV enige om å trekke inn mer penger fra kommunene. Kommunene har fått ekstra inntekter de ikke hadde regnet med. Regjeringen drar inn bortimot 570 millioner kroner til av dem.

Det reviderte nasjonalbudsjettet skal behandles av Stortinget på fredag. Det er siste dagen før Stortinget tar sommerferie.

Kari Elisabeth Kasi (SV), Eigil Knutsen (Ap) og Geir Pollestad (Sp) holder pressekonferanse om revidert nasonalbudsjett tirsdag morgen.

Jobber for å holde rentene nede

– Vi må prioritere hardere for å holde orden i økonomien. Derfor er det så viktig at vi er tre partier som står sammen om å redusere forskjellene, trygge arbeidsplasser og sørge for en ansvarlig økonomisk styring av landet, sier Eigil Knutsen.

Han er Aps finanspolitiske talsperson og leder av Stortingets finanskomité.

Leder av finanskomiteen, Eigil Knutsen Ap, påpeker at partiene ikke ønsker å presse renten oppover med mer pengebruk. Da kan boliglån blir dyrere enn allerede varslet.

SV: Prioriterte fordeling og miljø

SVs forhandler Kari Elisabeth Kaski er fornøyd med det partiet har forhandlet frem. Hun trekker særlig frem fordeling og miljø..

– Vi får kuttet klimautslipp, vernet naturen, Norge blir mer rettferdig og vi får styrket utviklingsbudsjettet, sier hun.

SV har fått gjennomslag for at tre oljeblokker i området ved iskanten ikke blir lyst ut i neste åpningsrunde.

– På klima får vi konkrete tiltak som får ned utslippene, og SV sørger for økt støtte til kollektivtrafikken og begynner arbeidet med å kutte dyre motorveiprosjekter. Og vi setter stopper for mer oljeboring i Iskanten, sier hun.

Kaski sier SV gjerne skulle ha endret mer i bistandsbudsjettet, men er glad for den prioriteringen av FN, menneskerettigheter og sivilsamfunn som nå gjøres.

– Vi reverserer en stor del av bistandskuttet så Norge stiller opp i krisetid. Helheten er god nok for oss, sier hun.

Henter penger fra pandemikompensasjon

Et av regjeringens grep for å flytte på midler i revidert nasjonalbudsjett er å kutte i kultursektorens kompensasjonsordning med 950 millioner kroner.

Ubrukte midler fra kompensasjonsordningen for tapte billettinntekter kuttes med 784 millioner kroner. I tillegg kuttes tilskudd til Avinor med 250 millioner kroner.

Kuttet i tilskudd til utleieboliger og forsøk med nye boligmodeller er på 386 millioner kroner.

– I den økonomiske situasjonen Norge står i, har det vært viktig for Senterpartiet å lande en avtale uten å øke skatter og avgifter for folk og næringsliv i Norge, sier Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson i Sp.

Regjeringen har fått kritikk for ikke å ta grep for å redusere drivstoffprisene. Pollestad vil ikke redusere avgiftene.Han viser til at det er ikke avgiftene som nå har ført til prishopp på drivstoff.