Sp-ledelsen avverget strømopprør, men tapte om Melkøya

TRONDHEIM (Aftenposten): – Stor støtte til vårt syn om at vi skal ta aktive grep for å få mer stabile strømpriser, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Sp-ledelsen fikk klart flertall for resolusjonen om hvordan strømpriskrisen skal løses. Fra venstre parlamentarisk lede Marit Arnstad, andre nestleder Anne Beathe Tvinnereim, første nestleder Ola Borten Moe og partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Sp-ledelsen gikk på ett nederlag under strømdebatten. Landsmøtet sa nei til elektrifisering av Melkøya med landbasert kraft.

Mange frykter at det vil hindre annen næringsutvikling og opprettelse av nye arbeidsplasser i regionen. Her stemte landsmøtet ned Sp-ledelsens forslag.

På forhånd var det spenning knyttet til om det ville bli et opprør mot de høyre strømprisene. En rekke fylkeslag krevde frikobling av norske strømpriser fra prisene i Europa, regulering av krafteksporten og økt nasjonal kontroll med kraften.

Motstanden kom først og fremst fra fylkeslagene i Buskerud og Sogn og Fjordane Sp. De foreslo utredning og innføring av makspris på strøm og begrensninger på eksporten av strøm.

Buskerud Sp var også kritisk i forkant. De ville hindre «tyske strømpriser» i Norge, og foreslo at «strømprisene skrives ned over statsbudsjettet til maks 70 øre/kWh». Det ville i praksis bli en makspris for forbrukeren.

Buskerud hadde også et konkret forslag for å begrense krafteksporten. De ville stille krav til at det ikke kan tillates netto energieksport i en periode hvor vannmagasinene er under et visst nivå.

Men de mest kritiske forslagene til regjeringens politikk, som makspris, ble alle nedstemt.

Når det gjelder Melkøya, avviser Vedum likevel ikke bruk av landkraft. Men han sier at vedtaket legger en «tydelig føring».

– Hvis det skjer, så skal resten av Nord-Norge ikke komme tapende ut. Da må vi få på plass en plan for mer kraft i området, sier Vedum.

– Hadde du trodd for to måneder siden at debatten skulle forløpe så rolig?

– Bredden partiet har sett at vi gjør nye tiltak og grep på strøm hele veien. Senest denne uken med NorthConnect, svarer han. Han viser da til at planene om en ny kabel til Skottland ble endelig skrinlagt.

Jobbet for kompromiss

Selv om debatten avdekket frustrasjon og utålmodighet, unngikk Sp-ledelsen noe opprør. Stemningen på Sp-landsmøtet er preget av stor grad av politisk enighet og tillit til ledelsen. I kulissene jobbet begge sider for å justere tekst og dempe uenighetene.

Resolusjonskomiteens leder Ola Borten Moe oppsummerte ønskene om mer kraft, vern av natur og reduserte klimautslipp slik:

– Det er en utrolig vanskelig ligning å løse. Særlig når hovedproblemet er mangel på energi.

At regjeringen de siste ukene har kommet en rekke politiske goder dempet nok også opprørsstemningen: Oppnevnelse av strømprisutvalg, avvisning av utenlandsforbindelsen NorthConnect mellom Norge og Storbritannia (for andre gang) og billigere flybilletter i distriktene, blant annet.

I innledningen til debatten la også Borten Moe inn en ny, viktig setning for å imøtekomme kritikerne. Sp vil åpne for « å instruere Statkraft til å tilby bedre fastprisavtaler».

Ordfører Pål Sverre Fikse i Verdal åpnet med å si at «det vi gjør nå er avgjørende for at vi skal lykkes som samfunn i fremtiden».

– Vi må se på alle muligheter til å produsere ny og mer energi, sa Fikse, som vil bygge ut mer vannkraft.

– Må gjøre mer

Til slutt fikk Sp-ledelsen i all hovedsak gjennom forslagene til resolusjoner om strøm, næringspolitikk og helse.

I resolusjonen om strøm lister de opp regjeringens tiltak:

  • Strømstøtte til husholdninger og utsatte næringer, kirken, idrett og frivillige organisasjoner.
  • Fastprisavtaler for næringslivet
  • Regulering som sikrer forsyningssikkerheten
  • Oppnevnelse av et strømprisutvalget som skal levere innstilling i oktober

– Men mer må gjøres i tiden som kommer, heter det.

Først og fremst dreier det seg om å produsere mer, fornybar kraft for å nå klimamålene, redusere fossile utslipp og skape ny grønn industri. Resolusjonen peker på at Norge kan få kraftunderskudd allerede i 2027 og bli nødt til å importere dyr, utenlandsk kraft.

Også i de andre sakene fikk partiledelsen i hovedsak gjennom sine saker.

Landsmøtet vedtok at de vil ha mer folkevalgt styring over helseforetakene og ha mer lokal ledelse ved norske sykehus.

Men etter advarsel fra Borten Moe avviste landsmøtet et forslag om avvikle helseforetakene i sin nåværende form.