Ropstad trodde 50–60 havnet i fedrekvotefellen i året. Men hittil i år er tallet 485.

Stortinget har fått oppgitt altfor lave tall om hvor mange fedre som mister fedrekvoten. – Alvorlig, sier SVs familiepolitiske talsperson.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har nå fått tall som viser at langt flere fedre enn tidligere antatt, har mistet foreldrepenger.
  • Solveig Ruud

Nye tall viser at Nav har undervurdert hvor mange fedre som mister deler av eller hele fedrekvoten fordi de søker for sent.

I fjor og så langt i år har tilsammen 938 fedre og medmødre mistet deler av eller hele fedrekvoten på grunn av dette.

Tallet er 8–9 ganger høyere enn det barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad tidligere har informert Stortinget om. Informasjonen ble gitt i et svar til SV. Ropstad baserte seg da på et tidligere anslag fra Nav.

– Det er alvorlig når Stortinget får feil opplysninger fra en statsråd uansett hvem som er årsak til feilen, sier SVs Freddy André Øvstegård til Aftenposten. Han sitter i Stortingets barne- og familiekomité for SV.

– Dette er en langt større sak enn man tidligere har hatt inntrykk av. Man har ikke hatt kontroll. Hverken Nav eller regjeringen har hatt oversikt over hvor mange som er rammet før nå. Det er illevarslende, sier han.

Øvstegård sitter også i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Han vil nå vurdere om han skal sende spørsmål til Ropstad fra denne komiteen.

Ropstad trodde det var få

Fedrekvoten er nå 75 dager med lønnet foreldrepermisjon. Svært mange av dem som mister permisjon fordi de søker etter Navs oppsatte frist, havner i den såkalte «fedrekvotefellen». De søker permisjon etter at mors lønnede permisjon er over.

Ropstad har nå varslet en lovendring for å fjerne hele fedrekvotefellen. Men inntil Aftenposten satte søkelys på temaet, avviste Ropstad at det var behov for endringer.

– Dette angår jo en mindre gruppe, uttalte han til Aftenposten i mars.

Informasjon han satt med, kom fra Nav. Da han i januar fikk et helt konkret spørsmål fra SV om hvor mange som mister hele eller deler av fedrekvoten fordi de søker for sent, svarte han slik:

– Nav antar at i 2018 var det anslagsvis 50–60 søknader om utsettelse av kun fedrekvote som kom for sent.

Tallet er 8–9 ganger så høyt

Han la til at anslaget var usikkert, fordi Nav i sin statistikk i 2018 ikke registrerte årsaken til avslaget.

Aftenposten har ikke fått anslaget til å stemme med antall henvendelser fra frustrerte fedre og antall klagebrev sendt til blant annet departementet. En henvendelse til Nav i slutten av juli, ga svar som tydet på at Nav nå har mulighet til å kunne gi et mer eksakt svar. Nav hadde nemlig begynt å registrere avslag på en ny måte.

Likevel har det tatt svært lang tid å få ut tallene, noe Nav beklager. Men nå har etaten foretatt en manuell gjennomgang av alle slike saker fra 2019 og ut august 2020.

De viser følgende om hvor mange fedre/medmødre som har mistet hele eller deler av kvoten på grunn av for sen søknad.

  • 2019: 453. Av disse mistet 214 mer enn to uker. 6 av dem mistet hele kvoten.
  • 2020: 485. Av disse mistet 181 mer enn to uker. 4 av dem mistet hele kvoten.

Ikke alle tidsfrist-avslag er med

Tallet for 2019 inneholder ikke alle slike avslag dette året. Avslag i saker der mor startet sin permisjon før 2019 er ikke med. Nav forklarer at dette skyldes nytt saksbehandlingssystem for foreldrepenger. Det ble tatt i bruk i slutten av 2018.

– Nye kvotesaker ble fortsatt registrert i gammelt saksbehandlingssystem hvis mors sak var registrert i gammelt system, opplyser Nav.

Det betyr at tallene for 2019 og 2020 ikke er helt sammenlignbare.

Nav opplyser at disse tallene gjelder første gangs søknad om fedrekvoten. Det betyr at ikke alle som har krav på fedrekvoten og oversitter en frist, er med i disse tallene. Aftenposten fortalte for ca. en måned siden historien til Rolf Aleksander Egeland Brettingen. Han mistet 26 fedrekvotedager fordi han ikke søkte på nytt etter å ha foretatt endringer i planlagt og innvilget permisjon. Hvor mange som er i hans situasjon, har ikke Nav oversikt over.

Les også

Olais foreldre mistolket brev fra Nav. Far tapte 26 dager med betalt pappapermisjon.

Umulig å vite hvor mange det var før 2019

Nav opplyser at de ikke kan hente frem tilsvarende tall for 2018 eller tidligere. Derfor har de ikke noen konkrete tall som viser utviklingen over tid. Men enkelte opplysninger gir en pekepinn om at det kan ha vært flere avslag før.

– Basert på vår erfaring er det flere som nå søker innen fristen, opplyser Nav. Etaten sier de gjennom flere år har jobbet med å forbedre informasjonen. Nav opplyser også at de etter 1. april i år har informert fedre/medmødre i et eget brev om siste frist for å søke om kvoten.

Ropstad:

– Det er svært uheldig at fedre som ønsker det, ikke har fått tatt ut foreldrepenger, sier Ropstad.

– Ut fra de tallene som Nav nå har lagt frem, er det flere enn Nav tidligere har anslått som ikke har fått tatt ut fedrekvote fordi de har søkt for sent. Men for den enkelte pappa vil dette oppleves frustrerende uavhengig av hvor mange andre som berøres, legger han til.

Han påpeker at svaret han ga til SV i Stortinget i januar, et svar som også lå til grunn for uttalelser til Aftenposten i mars, var basert på opplysninger fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Han minner også om at han i svaret til Stortinget sa at tallene var et anslag og var usikre.

Ropstad varslet tidligere i høst at han vil endre loven for å hindre årsaken til hele fedrekvotefellen. Et forslag om fri utsettelse av foreldrepenger frem til barnet fyller tre år vil bli sendt på høring senere i høst.

– Med fri utsettelse vil vi også unngå at fedre mister foreldrepenger fordi de har søkt for sent, sier han.

Ytterligere 291 mistet hele kvoten i 2019–2020

Som Aftenposten har vist gjennom ulike saker, er det to hovedårsaker til at fedre mister foreldrepenger.

  • Noen, som nevnt ovenfor, sender inn søknad om fedrekvoten for sent.
  • Andre sender inn søknaden i tide, men inntektsmeldingen fra arbeidsgiveren sendes for sent.

Nav har innrømmet feil praksis når det gjelder å frata fedre foreldrepenger fordi arbeidsgiveren har sendt inn inntektsmeldingen for sent. Feilen går helt tilbake til 2015. Nav leter etter fedre som har fått avslag på feil grunnlag. De vil nemlig få penger tilbake.

Nav har nå oversikt over hvor mange som mistet fedrekvoten på grunn av manglende inntektsmelding fra 1. januar i fjor til og med august i år: 219.

32 av dem har henvendt seg til Nav på nytt og fått nytt avslag. De siste 187 ser ut til å ha gitt opp. Nav har ikke registrert noen kontakt mellom dem og Nav etter avslaget.

– Disse har foreløpig ikke mistet retten til fedre- eller medmorkvote, fordi vi ikke har vurdert øvrige vilkår for retten til ytelsen. Vi vil gå gjennom hver enkelt sak for å vurdere om det kan innvilges fedre- eller medmorkvote. Vi vil også hente inn nye opplysninger der det er nødvendig for å kunne vurdere saken, opplyser Nav.