Politikk

Norske kvinner vil ikke ha verneplikt

52 prosent av norske kvinner er i mot at verneplikt også skal gjelde dem. Menn derimot er langt mer positive til en likestilt plikt for menn og kvinner.

Som Aftenposten omtaler i dag går et samlet likestillingsmiljø inn for en kjønnsnøytral verneplikt. Men Forsvarets innbyggerundersøkelse viser at den norske befolkningen er skeptisk.Bildet er tatt da 200 offiserer deltok på årsmøtet i nettverk for kvinnelige befaler, hvor tema var hvor tema var hvordan rekrutterer flere kvinner til Forsvaret.
  • Marie Melgård

Tall fra Forsvarets innbyggerundersøkelse fra 2012 viser at 52 prosent av norske kvinner er i mot at også kvinner skal ha verneplikt.

28 prosent av kvinnene oppgir at de er for eller delvis for en kjønnsnøytral verneplikt.

Menn derimot er langt mer positive til at verneplikten også skal gjelde kvinner: 43 prosent oppgir at de mener kvinner bør ilegges verneplikt. 36 prosent av mennene oppgir at de er i mot.

Hva mener du? Debatter saken – og stem i vår undersøkelse.

Befolkningen uenig med likestillingsmiljøer

Som Aftenposten omtaler i dag sier et samlet likestillingsmiljø at kvinner bør ha verneplikt på lik linje med menn.

Likestillingsombudet mener vernepliktslov for bare menn er i strid med likestillingsloven, og at dagens ordning etter loven er diskriminerende mot menn.

Forsvarets undersøkelse viser imidlertid at befolkningen ikke ønsker en likestilt ordning:

Les også

Huitfeldt: - Vi trenger ikke flere soldater

I befolkningen generelt er flertallet i mot at verneplikten også skal gjelde kvinner: 44 prosent er uenig i at kvinner skal pålegges verneplikt, mens 36 prosent av de spurte er for.

— Samlet sett finner vi små endringer fra 2011, men endringene vi ser går i retning av en noe større skepsis overfor verneplikt for kvinner, heter det i undersøkelsen.

Mer erfaring – mer velvilje

Undersøkelsen viser at de som har kjennskap til eller interesser for Forsvaret i større grad er enighet om at kvinner bør pålegges verneplikt, og at det ikke bør være frivillig.

De som har personlig erfaring eller kontakt med Forsvaret, er mer positive til kjønnsnøytral verneplikt enn de som ikke har det.

De som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner er vel og merke ikke i like stor grad enige i at kvinner bør pålegges verneplikt, heter det i undersøkelsen.

Rødgrønn uenighet

Som Aftenposten har omtalt, ønsker hverken programkomiteen i Arbeiderpartiet eller Senterpartiet at Norge skal innføre en kjønnsnøytral verneplikt. Hos begge partier er det tatt dissens i spørsmålet, og det er stor debatt i partiene om tema.

Det er knyttet spenning til hva landsmøtene i Ap og Sp til slutt vil vedta.

Arbeiderpartiet mener Forsvaret ikke behøver flere i førstegangstjensten, og at det derfor ikke er behov for å utvide ordningen til også gjelde menn.

I utkast til SVs partiprogram går partiet inn for en kjønnsnøytral verneplikt. SV mener kjønnsnøytral verneplikt er et viktig prinsippspørsmål, og at kvinner skal ha like rettigheter og plikter som menn.

Regjeringen skal i løpet av våren levere en melding til Stortinget om kompetanse i Forsvaret. En kjønnsnøytral verneplikt vil bli et tema.

Les også

  1. Her er sakene som splitter Ap

  2. - Reaksjonært fra Arbeiderpartiets programkomité

  3. Forsvaret trenger kvinnene

Les mer om

  1. Politikk