Arbeiderpartiet frister KrF med 3 milliarder ekstra til klimatiltak

KrF har blinket ut klima som en av sine viktigste saker i regjeringsforhandlingene med H, V og Frp. Nå viser Ap hva KrF har gått glipp med sin høyresving.

– Det største enkeltgrepet vi gjør i klimabudsjettet, er å slutte opp om CO₂ -fondet for næringslivet, sier Espen Barth Eide (A), første nestleder i Miljø- og energikomiteen på Stortinget

Forhandlingene mellom KrF og Regjeringen for å bli enige om et statsbudsjett for neste år startet i helgen. I tillegg til bekjempelse av barnefattigdom, har KrF blinket ut klima som en av sine viktigste saker i forhandlingene med Regjeringen.

Tirsdag legger Arbeiderpartiet frem sitt alternative statsbudsjett. Forslaget indikerer at KrF kunne fått en lettere start på forhandlinger om klimatiltak, hadde partiet i stedet valgt å søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp.

I sitt alternative budsjett legger Ap opp til å bruke tre milliarder kroner mer til klimatiltak enn det Regjeringen la opp til i sitt forslag til statsbudsjett.

Dette er de største satsingene i Aps klimabudsjett:

  • 700 millioner til et CO₂-fond for næringslivet. (Denne posten inkluderer 395 millioner som omprioriteres fra budsjettet til Enova).
  • 500 millioner i særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter
  • 200 millioner mer til drift og vedlikehold av jernbane
  • 300 millioner mer til skredsikring av riks- og fylkesveier
  • 100 millioner til en tilskuddsordning for å flytte godstransport fra vei til jernbane
– Vi har merket oss at Hareide har ment at vi har beveget oss i positiv retning i klimaspørsmålet, sier Espen Barth Eide (Ap).

– Det største enkeltgrepet vi gjør, er å slutte opp om CO₂ -fondet for næringslivet, som også NHO og LO går inn for. Det går blant annet ut på å ta tidlige grep for å gjøre lastebiler og varebiler om til nullutslipps-kjøretøy, sier Espen Barth Eide, første nestleder i Miljø- og energikomiteen på Stortinget.

– Her er vi i den litt pussige situasjonen at vi i Ap går inn for en næringslivsdrevet løsning, mens Regjeringen vil at dette skal gjøres via det statlige selskapet Enova.

Barth Eide nevner en halv milliard til bymiljøpakker og Enova-tilskudd til omstilling i industrien som andre viktige grep.

– Klimatiltak må være gjennomgående i all politikk. Den gode nyheten er at det grønne skiftet kan gi flere arbeidsplasser hvis vi lykkes, sier Espen Barth Eide.

Hva går KrF glipp av på klimaområdet når de gikk til Solberg i stedet for Støre?

– Vi har ikke laget dette klimabudsjettet for KrFs skyld. Men vi opplever at vi står mye nærmere KrF når det gjelder å styre utviklingen innenfor naturens tålegrenser, eller skaperverket, som kanskje KrF ville si, sier Barth Eide.

– Det er et underlig selskap de har havnet i hvis de er opptatt av klimapolitikk – vi frykter at KrF blir like tause i posisjon som Venstre er blitt.

Les også

KrFs landsstyre pekte på klima som prioritert sak i regjeringsforhandlingene

Vil ta flere utslippskutt hjemme

Arbeiderpartiet legger også samtidig frem et klimaregnskap som viser hvordan partiet mener man kan nå klimamålene om å redusere utslippene i ikke-kvotepliktig sektor med 40 prosent innen 2030.

Partiet legger opp til å gjøre alle utslippskutt i denne sektoren hjemme, uten å benytte muligheten til å ta deler av kuttene ved å kjøpe klimakvoter i EUs kvotesystem, slik Regjeringen legger opp til.

– Dette er en viktig forskjell mellom oss og Regjeringen, sier Barth Eide.

Les også

Klimapanelet: Verdens utslipp må halveres de neste 12 årene

Kutter 450.000 tonn mer CO₂

I oversikten lister Ap opp klimatiltak som ifølge partiet skal kutte 450.000 tonn mer CO₂ enn det som ifølge Miljødirektoratet kreves for å nå klimamålene.

Hvor store utslippskutt regner dere med at deres klimaopplegg vil føre til?

– Vi overoppfyller målene som er satt i Paris avtalen frem til 2030, sier Barth Eide. Men han legger til at den nyeste rapporten som kom fra FNs klimapanel er en brannfakkel som gjør at man kanskje må stramme ytterligere til i årene som kommer for å nå 1,5 graders-målet.

– Klar dreining

Leder for miljøorganisasjonen Zero, Marius Holm, mener Aps alternative budsjett viser at partiet prioriterer tiltak som kutter utslipp og bidrar til å omstille Norge. Han sier han ser en «klar dreining» i Aps politikk.

– Arbeidet med å stanse klimaendringene er en prioritet. Vi kjenner igjen flere grep fra klimaarbeidet i Oslo, f.eks. et klimabudsjett hvor man har forsøkt å vise effekten av tiltakene og hvordan utslippene i Norge skal kuttes i årene framover, sier Holm.
- Med dette budsjettet legger Ap lista for KrF og regjeringen, legger han til.