Antall feilaktige Nav-anmeldelser tredoblet på ett år

I 2012 anmeldte Nav én sak på feilaktig grunnlag. I 2013 steg antallet til 6, mens det ble levert 19 feilaktige anmeldelser i 2014.

Mellom 2012 – da sakene i Nav-skandalen startet – og 2018, ble det levert 116 anmeldelser basert på feilaktig lovanvendelse.

I årene som fulgte har tallet ligget på over 20 hvert år, med unntak av 2017 (13).

NTB har fått en oversikt fra Nav over når de feilaktige politianmeldelsene i trygdeskandalen ble levert.

Mellom 2012 – da sakene i Nav-skandalen startet – og 2018 ble det levert 116 anmeldelser basert på feilaktig lovanvendelse. Det vil si saker hvor folk har tatt med AAP, sykepenger eller pleiepenger til opphold i andre EØS-land.

Disse anmeldelsene har igjen ført til at minst 85 er blitt uskyldig dømt for trygdesvindel.

Kraftig økning

Ser man på oversikten, er det tydelig at det kom en kraftig økning i perioden 2012-2014:

2012 (etter 1. juni): 1 anmeldt sak

2013: 6 anmeldte saker

2014: 19 anmeldte saker

2015: 29 anmeldte saker

2016: 22 anmeldte saker

2017: 13 anmeldte saker

2018: 26 anmeldte saker

Nav understreker at opprydningen etter skandalen fortsatt er i gang, og at man må ta høyde for at tallene kan endre seg.

Forordning

1. juni 2012 ble EU-forordningen 883/04 innført. Dette er datoen Nav har lagt til grunn at det ble lovlig å ta med seg AAP, sykepenger eller pleiepenger til andre EØS-land på midlertidige opphold.

Det betyr at det i prinsippet ikke skulle kommet noen anmeldelser av slike saker etter dette. Men tallene viser tvert imot at antall anmeldelser økte kraftig etter innføringen av forordningen.

NTB har gått gjennom både årsrapporter fra Nav, rundskriv og andre dokumenter knyttet til saken og har ikke klart å finne at denne typen saker ble et spesielt satsingsområde for Nav rundt 2012–2014.

Et Nav-rundskriv fra 2012 gjør det tvert imot uttrykkelig klart at folk har rett til ytelser som syke- og arbeidsavklaringspenger selv om de drar til et annet EØS-land.

Kontorsjef Liv Tore Espedal i Ytelsesavdelingen i Nav sier i en epost at det ikke ble gitt konkrete styringssignaler fra departementet om å forfølge denne typen saker spesielt.

IP-sporing

Nav kontroll påpeker at det kan være flere årsaker til økningen i antall feilaktige anmeldelser.

I en e-post til NTB vises det blant annet til at teknologisk utvikling og bedre verktøy gjorde at Nav fra 2012 begynte å se på IP-adressen hvor meldekort ble sendt fra.

«Vi fikk gjennom dette bedre oversikt over omfanget av personer med ytelse som oppholdt seg i utlandet», skriver Nav.

I tillegg kom det ny folketrygdlov i 2013 med adgang til masseinnhenting og sammenstilling av opplysninger fra Valutaregistret, påpeker Nav.

– Alt dette medvirket til at flere saker ble avdekket og anmeldt i 2013 og 2014, opplyser etaten.

Det vises også til at det kan ha tatt tid før sakene er blitt anmeldt, og at de dermed dukker opp på statistikken for senere år. Nav har så langt ikke sett på saker før 1. juni 2012.

– Litt uforståelig

Da Solberg-regjeringen overtok makten høsten 2013 og Robert Eriksson (Frp) ble arbeids- og sosialminister, gjorde han det klart at regjeringen ønsket å begrense trygdeeksporten.

Men Eriksson har også ved flere anledninger i årene som fulgte understreket at det er lov å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land.

– Man synes kanskje det virker litt uforståelig at man kan ta med seg – det gjelder også nordmenn – den velferdsytelsen, dagpengene f.eks., til et annet land. EØS-avtalen åpner for det. Det er positivt og bra, sa Eriksson fra Stortingets talerstol i 2014.

Uskyldig dømt

Anmeldelsene Nav har levert gjennom disse årene, har igjen ført til en rekke dommer.

Det var null slike dommer i 2012 og 2013, verken blant de 48 dommene Riksadvokaten først gikk ut med da saken ble kjent, eller i de 37 sakene setteriksadvokaten har mottatt etterpå.

I 2014 var det åtte slike dommer og i de påfølgende årene, fram til og med 2018, har det vært mellom 13 og 20 dommer årlig.

Generelt har avdekking av trygdemisbruk vært et prioritert område for Nav gjennom hele denne tidsperioden – også før 2012.

Totale antall anmeldelser for trygdemisbruk lå relativt stabilt på 1.199 i 2012, 1.318 i 2013 og 1.200 i 2014.