Politikk

Regjeringen støttet EOS-utvalget i striden med Stortingets presidentskap: – Oppsiktsvekkende nytt, sier Høyres Michael Tetzschner.

Både forsvarsminister og justisminister gikk imot Stortingets presidentskap da det ønsket å løse ansatte i de hemmelige tjenestene fra taushetsplikten.

Lederen for EOS-utvalget Eldbjørg Løwer og stortingspresident Olemic Thommassen. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

 • Alf Ole Ask
  Alf Ole Ask
  Journalist

– Denne nyheten er egnet til å vekke oppmerksomhet. Ikke minst fordi departementenes uttalelser hittil har vært ukjent for Stortingets fagkomité for EOS-saker, som er kontroll- og konstitusjonskomiteen. En nærmere vurdering av betydningen av opplysningene må selvsagt vurderes konkret og i sammenheng med svaret komiteen senere skal behandle, sier nestleder i Kontrollkomiteen Michael Tetzschner til Aftenposten.

Høyres Michael Tetzschner vil se nærmere på de varsler som presidentskapet mottok fra to departementer. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

For en uke siden sendte Kontrollkomiteen et oppsiktsvekkende kritisk brev til presidentskapet der denne saken blir grundig behandlet.

Nå kan Aftenposten avsløre at det ikke bare var EOS-utvalget som var bekymret for at presidentskapet opphevet taushetsplikt uten lovhjemmel.

Det var også de to departementene som de hemmelige tjenestene – overvåking-, etterretning- og sikkerhetstjenesten – er underlagt.

 • Harald Stanghelle kommenterer: Kontrollkomiteens brev er sprengstoff.

To bekymrede ministre

Det er i to e-poster til Aftenposten at departementene for både forsvar og justis forteller at de i 2014 ble klar over kompetansestriden mellom EOS-utvalget og presidentskapet.

«Vi ble kjent med EOS-utvalgets syn som kopiadressat på utvalgets brev til Stortingets presidentskap av 11. september 2014. I brev til Stortingets presidentskap støttet forsvarsministeren EOS-utvalgets syn på behovet for formell lov og at slik lov også bør omfatte forhold knyttet til Evalueringsutvalgets tilgang til informasjon fra de hemmelige tjenestene. Justisdepartementet var kjent med og stilte seg bak innholdet i Forsvarsministerens brev,» skriver kommunikasjonsrådgiver i Justisdepartementet Andreas Bjørklund i en e-post til Aftenposten.

Seniorrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet skriver:

«I brev av 22. september 2014 til Stortingets presidentskap støttet forsvarsministeren EOS-utvalgets syn på behovet for formell lov og at slik lov også bør omfatte forhold knyttet til evalueringsutvalgets tilgang til informasjon fra de hemmelige tjenestene.»

Striden gjaldt et utvalg som i 2014 skulle vurdere Stortingets kontroll med de hemmelige tjenestene, det såkalte EOS-utvalget. Presidentskapet mente at det kunne frita EOS-utvalgets medlemmer fra taushetsplikten når det snakket med det stortingsoppnevnte Evalueringsutvalget.

Dette var EOS, og nå viser det seg også forsvars- og justisdepartementene, uenig i. Etter en strid som varte i ni måneder ga presidentskapet seg i januar 2015.

Flyktig nevnt

Kontrollkomiteen kjente ikke til omfanget av denne kontakten da den 11. januar skrev sitt brev.

Der heter det at komiteen er klar over at presidentskapet også grep inn i instrukslinjen for tjenestemenn underlagt Justisdepartementet, men de lar denne saken ligge i denne omgang.

– Så langt har komiteen bare stilt spørsmål om hvorfor ikke Stortinget ble gjort kjent med at EOS-utvalget mente det ville skade dets virksomhet om det ikke kom en formell lovhjemmel fra Stortinget. Jeg konstaterer samtidig at Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, lenge før komiteens arbeid med EOS-innstillingen, tilbake i 2014, la samme lovforståelse til grunn som komiteen. Utover det får nærmere kommentarer i saken vente til komiteen har fått hele bildet, og kan ta det med i sin innstilling til Stortinget, sier Høyres Michael Tetzschner.

Viser til skriftlig svar

Stortingspresident Olemic Thommessen melder via sin pressesekretær at svaret til komiteen er i prosess, men kan ikke si når det er klart.

I brevet til Kontrollkomiteen vil en også behandle departementenes innspill.

EOS-komiteen som skal kontrollere de hemmelige tjenestene argumenterte selv med at presidentskapets håndtering av saken undergravet den tilliten mellom tjenerne og granskerne som EOS-utvalget er avhengig av. En tillit som er bygget opp i løpet av 20 års arbeid. Dette fremgår av den særmeldingen som EOS-utvalget sendte Stortinget i desember 2014. Da hadde EOS og presidentskapet kranglet siden mars og evalueringsarbeidet stått i stampe.

Kontrollkomiteen kritiserer presidentskapet for ikke å ha sendt særmeldingen til Kontrollkomiteen slik den skal. Presidentskapet fremmet i januar 2015 de lovendringene som EOS-utvalget og de to berørte departementer ønsket og saken løste seg.

Les mer om

 1. Stortinget
 2. Forsvarsdepartementet
 3. Taushetsplikt
 4. Oppdragelse
 5. Regjeringen
 6. Justisdepartementet
 7. Anders Anundsen