Forrige helg fikk Vedum en nesestyver av sine egne. Nå kan Erna Solberg stå for tur.

Det blåser opp til full strid i Høyre om elektrifisering av Melkøya med kraft fra land. Ett fylkeslag i Høyre vil også utsette elektrifiseringen av hele den norske sokkelen.

Høyre-leder Erna Solberg og nestleder Henrik Asheim på plass i landsmøtesalen fredag ettermiddag.

Forrige helg var det ledelsen i Senterpartiet som gikk på et nederlag om elektrifisering av sokkelenelektrifisering av sokkelenElektrifisering innebærer å erstatte gassturbinene som forsyner oljeplattformer med strøm, med kraft fra land. Hensikten er å kutte norske utslipp og nå regjeringens klimamål. Olje- og gassproduksjon står for cirka 30 prosent av Norges CO2-utslipp.. Et stort flertall på landsmøtet stemte nei til elektrifisering av Melkøya. Mot stemmene fra Trygve Slagsvold Vedum og partiledelsen.

Nå kan Erna Solberg og Høyre-ledelsen stå for tur. Som på Sps landsmøte er det en rekke strømresolusjoner som er sendt inn til landsmøtet, som avvikles på Gardermoen denne helgen.

Tre av resolusjonene skaper hodebry for partiledelsen dersom de vedtas: Kystfylkene Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark varsler nemlig kamp mot elektrifisering av sokkelen.

Hvorfor er det kontroversielt?

Jo, fordi elektrifiseringen av sokkelen vil bidra til å redusere norske utslipp av klimagasser og oppfylle Norges klimamålklimamålNorges klimamål er å redusere utslippene med minst 55 prosent innen 2030..

Både Solberg-regjeringen, men også dagens regjering, har lagt dette til grunn.

Samtidig vil en elektrifisering av Melkøya legge beslag på betydelige mengder strøm og kan skyve strømprisene for husholdningene og næringslivet i Nord-Norge til himmels.

Elektrifiseringen er planlagt fullført innen 2028. Den vil altså inntreffe omtrent samtidig som Sintef og Statnett spår at kraftoverskuddet i Nord-Norge snus til et kraftunderskudd.

De to nordligste fylkene vil ha landsmøtet med seg på å utsette den planlagt elektrifisering av MelkøyaMelkøyaMelkøya er ei øy i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke. Så å si hele øya er dekket av et LNG-anlegg som tar i mot naturgass fra petroleumsfeltet Snøhvit. til kraftoverskuddet i Nord-Norge er betydelig økt.

Å øke krafttilskuddet i Nord-Norge betydelig kan i neste omgang komme i direkte konflikt med samiske interesser og beiteområdene for reindriften.

På et relativt konfliktfritt Høyre-landsmøtet brygger det opp til full strid om elektrifisering av Melkøya og sokkelen generelt.

Forslaget fra Møre og Romsdal Høyre vil utsette all videre elektrifisering på hele norsk sokkel.

Høyres ordførerkandidat i Bodø, Odd-Emil Ingebrigtsen, er krystallklar:

– Du kan ringe nesten hvem du vil i Nord-Norge og du får det samme svaret, sier Ingebrigtsen:

– Elektrifiseringen av Melkøya må helt klart avvises. Vi sier klart nei, slik det nå er lagt opp.

Han sier at en elektrifisering av Melkøya vil forsyne seg av kraftoverskuddet landsdelen nå har.

– Verden og energisituasjonen har forandret seg dramatisk. Da må også politikken evne å tilpasse seg det med løsninger tilpasset en ny situasjon.

– Men hvordan skal Norge nå klimamålene sine da?

– Vi må se pragmatisk på dette, sier Ingebrigtsen.

Han mener en elektrifisering av Melkøya bare fører til at vi flytter utslippene ned til Europa. Det mener han blir for dumt.

– Verden går ut på ett, sier han.

Han sier at selvsagt må Norge bidra til at klimautslippene går ned.

– Jeg har vært selv vært med og vedtatt elektrifisering av Melkøya. Men, som Erna skriver i boken sin, politikere må mene noe nytt oftere. Situasjonen er nå dramatisk endret.

Han legger også press på Equinor som drifter Melkøya-anlegget.

– Her må Equinor ta ansvar og ikke legge brakk all næringsvirksomhet i Nord-Norge. Da må de være seg det ansvaret bevisst, og ikke bare går for det som er den rimeligste løsningen for dem. Det er ingen løsning å sende gassen til Europa, for at den skal brennes der, sier Ingebrigtsen.

Equinor er klare på de ønsker å elektrifisere anlegget på Melkøya. De hevder det vil føre til mange nye jobber, og på sikt store utslippskutt. Equinor mener også at forslagene om karbonfangst og -lagring ikke er økonomisk forsvarlige.

Jobber for kompromiss

Resolusjonskomiteen på Høyres landsmøte har jobbet på spreng for å lage en ny og samlet kraftresolusjon som demper kystfylkenes krav om å utsette elektrifiseringen.

Teksten behandles skal behandles som siste post på programmet fredag kveld, men voteringen kan bli utsatt til lørdag morgen.

Fylkeslagene i Møre og Romsdal, Nordland og Troms og Finnmark vil fredag kveld forsøke å få lagt inn tilføyelser i komiteens forslag til løsning.

Astrup advarer

Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrup advarer tydelig mot å utsette elektrifisering av Melkøya spesielt, men også sokkelen generelt.

– Alt henger sammen med alt. Vi må øke kraftproduksjonen både i Nord-Norge og resten av landet. Sier vi nei til elektrifiseringen av Melkøya, sier vi også nei til utbyggingen av det kraftnettet vi trenger for å få en stor økning av kraftproduksjonen i Nord-Norge og muligheten for å etablere ny kraftkrevende industri i Finnmark.

Astrup peker på at det er fire vindkraftprosjekt i Finnmark (delvis i samiske reinbeiteområder, red.anm.), som er under konsesjonsbehandling.

– De er helt avhengige av at nettet bygges ut. Og nettet blir ikke bygget ut uten anleggsbidrag fra Equinor. Han sier at en utsettelse av elektrifisering av Melkøya vil bety at LNG-produksjonen vil avta allerede i 2029.

Nikolai Astrup klapper etter Erna Solbergs tale til landsmøtet fredag.

– Å styre mot avvikling av Melkøya er ingen tjent med, aller minst Nord-Norge. Derfor er det kortsiktig å pause. Det kan virke tilforlatelig i dag, men det vil bite oss i halen i morgen. Vi kan ikke bare tenke på hvor vi skal være i 2023 og 2024, sier han.

– Vi må også tenke på hvor landet skal være i 2030 og 2040. Når det er sagt så er vi åpne for å vurdere CCS (karbonfangst og lagring, red.anm.) som et alternativ, hvis det kan realiseres innenfor Equinors tidsramme. Men det viktigste er å bygge ut mer kraft og mer nett.

Han sier det er viktig å minimere behovet for kraft fra land til sokkelen, og at havvind vil være en viktig del av løsningen for å få det til.