LO ut mot Norges Bank: Renteøkningene gir unødvendig ledighet

LO advarer om at Norges Banks rentepolitikk vil føre til høyere arbeidsledighet enn nødvendig.

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad er enig i at renten må noe opp, men mener tempoet er for høyt.

Hittil i år har Norges Bank satt opp styringsrenten med 1,25 prosentpoeng. Det er ventet at den vil heve renten med ytterligere ett prosentpoeng innen slutten av 2022.

Under overflaten har det vokst frem en dyp uenighet om hvilken rolle partene i arbeidslivet og Norges Bank har for lønns- og prisveksten.

LO mener at partene – særlig LO og NHO gjennom frontfagsmodellen – har ansvaret for å avtale et lønnsnivå som ivaretar konkurranseevnen overfor utlandet. Uttalelser fra styret i Norges Bank viser ifølge LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad at den ikke stoler på partene.

Banken frykter at LO vil kreve kompensasjon for lønnsveksten i år i tillegg til ordinære tillegg neste vår. Norges Bank har derfor sagt at de plusser på ekstra renteøkninger som følge av høy importert prisvekst.

Bjørnstad avviser denne økonomiske analysen.

– Historien har vist at partene i arbeidslivet tar ansvar gjennom lønnsdannelsen. Vi demper lønns- og prisspiraler. Det er derfor vi kan ha høy sysselsetting og lav ledighet i Norge, sier han.

– Behov for en viss nedkjøling

Bjørnstad understreker at også LO mener at temperaturen i norsk økonomi tilsier en viss renteøkning for å kjøle ned aktivitet.

– Så er det spørsmål om det er ytterligere behov for innstramming gjennom renten på grunn av importert inflasjon. Det mener vi ikke er nødvendig, sier Bjørnstad.

Han advarer om at sentralbankens kamp mot prisstigning utenfra vil «drive opp ledigheten fordi de ikke har tro på at lønnsdannelsen klarer dette».

Budskapet fra LO er komplisert, og alvorlig: Politikken som føres av regjeringen gjennom statsbudsjettet, Norges Bank gjennom rentepolitikken og arbeidslivets parter i tariffoppgjørene, «må virke sammen». Det gjør den ikke med de planlagte renteøkningene.

Har sagt klart ifra

Prisene i Norge steg 6,5 prosent fra august i fjor til i august i år. Det betyr at nordmenn har fått dårligere råd.

– Husholdningene har tatt innstrammingen. De opplever kraftig kjøpekraftsnedgang. Noe av jobben som renten ellers måtte ha gjort. Så opplever vi at Norges Bank tenker annerledes. De opplever at høy prisvekst utenfra ikke er noe som skal dempe renteøkningene, men at den skal forsterke renteøkningene.

– Vi har sagt klart fra: Det er vi helt uenige i. Konsekvensen er at de driver opp arbeidsledigheten for å få ned inflasjonen, sier Bjørnstad.

Han mener det er «alvorlig» hvis Norges Bank ikke har en riktig oppfatning av norsk lønnsdannelse.

For hurtig

Bjørnstad mener det er en misforståelse at LO bare er opptatt av å opprettholde kjøpekraften til medlemmene.

– Vi mistenker at Norges Bank ser på det som at vi skal hente inn alt hva husholdningene har tapt gjennom lønnsoppgjøret. Det er ikke slik. Vi tar hensyn til situasjonen i bedriftene og hvilket grunnlag det er for lønnsvekst. Det er ikke slik at vi blindt lemper alle kostnader over på arbeidsgiver, sier LO-økonomen.

LO forventer nedgang i norsk økonomi, og Bjørnstad sier at det gir rom for Norges Bank til å snu i rentepolitikken.

– Men slik er det ikke i Norges Banks renteprognoser. Så vi er bekymret for det.

– Bør rentenivået fryses?

– Jeg er helt enig i at renten skal opp. Vi angriper aggressiviteten og hastigheten.

– Hva blir konsekvensene?

– Det vil drive opp ledigheten hvis de får dette gjennom. Det er veldig alvorlig at de ikke har tillit til at partene sikrer oppgjør i tråd med industriens bæreevne.

– Tiltar Norges Bank seg mer makt enn de er ment å ha?

– Det litt vanskelig for meg å spekulere i motiver. Et slikt strengt inflasjonsmål gir Norges Bank makt, autoritet og uavhengighet, slutter Bjørnstad.

Presseansvarlig Bård Ove Molberg i Norges Bank sier at banken «ikke kommenterer pengepolitikken tett opp til en rentebeslutning». Neste rentemøte er 22. september.