Svært få mister dagpenger fordi de ikke vil flytte. Isaksen tror likevel Nav praktiserer regelverket strengere enn før.

Svært få mister dagpenger fordi de motsetter seg å flytte til et annet sted der de kan få jobb. Arbeids- og sosialministeren antyder at det skyldes at de er blitt advart fra Nav.

– Tallene viser ikke nødvendigvis at Nav ikke har håndhevet kravet om geografisk mobilitet strengere, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

«Nav praktiserer dette strengere.»

Det uttalte arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen nylig i NRKs program Politisk kvarter. Temaet var Navs såkalte mobilitetskrav. Det er et krav som skal kunne stilles til folk som mottar dagpenger. Er man ikke villig til å flytte og ta jobb et annet sted, risikerer man å miste dagpengene.

Mobilitetskravet er blitt aktuelt fordi fiskeindustrien nordpå mangler arbeidskraft, samtidig som det er mange ledige andre steder i Norge.

Koronaen fører til at man av smittefaglige hensyn velger ikke å betone dette kravet akkurat nå. Men før viruset inntok Norge i fjor, ga flere av Erna Solbergs vekslende arbeids- og sosialministre uttrykk for at regjeringen skulle håndheve kravet strengere. Og sittende statsråd har altså slått fast at det skjer.

Tall Aftenposten har fått fra Nav, viser at det er få holdepunkter for å påstå det.

– Jeg er helt sikker på at det er mer vi kan gjøre på dette området. Jeg kommer til å følge opp dette videre overfor Nav, slik vi også har gjort i tildelingsbrevene fra 2018 og utover, sier Røe Isaksen.

Kun marginale endringer

Selv om tallene går litt opp og ned, er det marginale utslag:

Det var f.eks. færre som på grunn av flyttenekt mistet dagpengene i 2019 enn i 2016. Og denne forskjellen kan bare delvis forklares med ulikt antall ledige i disse årene.

Dersom man sier nei til å flytte for å finne jobb et annet sted, kan man enten:

  • miste dagpengene etter at man har begynt å få dem (tidsbegrenset bortfall)
  • få en utsettelse i starten før man mottar dem (få forlenget ventetid)

Mener tallene ikke viser hele bildet

Statsråden stiller seg tvilende til at tallene dokumenterer at Nav ikke praktiserer regelverket særlig strengt.

– Tallene viser ikke nødvendigvis at Nav ikke har håndhevet kravet om geografisk mobilitet strengere, sier han.

Han sier at Nav har fulgt opp anmodningene om å håndheve dette strengere og konsekvent. Det skjer blant ved oftere og klarere å opplyse om kravene.

– Det kan derfor være at flere har sagt at de vil flytte for en jobb eller bytte bransje, nettopp fordi de er klare over sanksjonene, sier statsråden.

Kritisert av Riksrevisjonen

Krav til mobilitet er ett av kravene som stilles for å være reell arbeidssøker. Man skal i prinsippet – som hovedregel – være i stand til å ta ethvert arbeid hvor som helst i Norge. Det finnes unntak, f.eks. hvis du er permittert eller har små barn.

I 2017 ble Arbeids- og velferdsdirektoratet og departementet kritisert av Riksrevisjonen for ikke å ha fulgt opp dette kravet.

– Manglende praktisering av krav til aktivitet eller mobilitet kan føre til at dagpengemottagere mottar ytelsen uten å oppfylle kravet om å være reell arbeidssøker, skrev Riksrevisjonen.

NAV-kontorene som Riksrevisjonen intervjuet, opplyste at de ikke hadde stilt krav om mobilitet i 2016.

I revidert budsjett for 2017 presiserte regjeringen at regelverket skulle håndheves konsekvent. Det var ment som en tydeliggjøring, ble det sagt.

Nav har fått klar beskjed

I Arbeids- og sosialdepartementets tildelingsbrev for 2019 gikk Nav beskjed om dette. (Et tildelingsbrev er et slags oppdragsbrev):

«Aktivitetskrav og krav til mobilitet skal praktiseres konsekvent og strengt.»

Nav-kontorene har igjen fått brev fra sin «sjef» Arbeids- og velferdsdirektoratet om å følge opp dette.

«Nav skal motivere til mobilitet og vise arbeidssøkere jobbmuligheter i andre
regioner og yrker, særlig overfor dem som har vært ledige lenge og de som søker yrker med lav etterspørsel,» sies det.

«Overholdes ikke fastsatt krav til aktivitet og mobilitet, skal sanksjonsadgangen i
dagpengeregelverket håndheves strengt og konsekvent.»

Ikke gitt at Nav vet om alle

I et epost-svar skriver arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik at motivasjon er det viktigste virkemiddelet for å få folk til å flytte. Det kan også være at Nav ikke kjenner til alle som takker nei, skriver Hugvik.

«Nav skal også sørge for at regelverket følges, men dersom noen takker nei til tilbud om arbeid i samtale med en arbeidsgiver, er det ikke gitt at NAV får kjennskap til det.»

Nav understreker at de også kan reagerer på andre måter enn å ta dagpengene fra kandidater som ikke vil flytte.

«I tillegg til sanksjon, som tidsbegrenset bortfall, vurderer NAV også om dagpengemottakeren er reell arbeidssøker. Hvis personen ikke er reell arbeidssøker over tid, vil en løpende dagpengeperiode kunne stanses,» skriver Hugvik.