Stortinget ukjent med at Nav endret regler i juni. SV og Ap mener Hauglie kan ha brutt informasjonsplikten.

SV og Ap stiller spørsmål om Anniken Hauglie kan ha brutt plikten til å gi Stortinget relevant informasjon. 25. juni i år ble Navs regelverk endret, men Stortinget fikk ikke kjennskap til det.

SVs medlem av Stortingets kontroll og konstitusjonskomité Freddy André Øvstegård mener alvoret i trygdeskandalen kunne vært fanget opp tidligere om Nav hadde kommunisert om regelendringen også utad.
  • Solveig Ruud

Internt i Nav gikk det 25. og 26. juni i år ut to interne meldinger om ny praksis for kortvarige reiser til EU/EØS-land. Som Aftenposten har omtalt, ble meldingene kun gjort kjent for ansatte i Nav. De inneholdt beskjed om at NAV med «umiddelbar virkning må endre praksis i tilfeller hvor brukeren skal reise til et EØS-land.»

Budskapet var at etaten ikke lenger kunne «stanse eller avslå» sykepenger eller arbeidsavklaringspenger, selv om mottagerne av disse ytelsene reiste uten først å spørre Nav om lov.

SV: Burde ha informert offentligheten

Endringen kom etter klarsignal fra Arbeids- og sosialdepartementet. Nav og departementet var blitt enige om at Norge hadde holdt på med en praksis som var på kollisjonskurs med EUs viktige prinsipp om fri bevegelse av personer på tvers av landegrenser.

Men budskapet om at man ikke lenger trengte å søke, ble ikke formidlet via Navs hjemmesider. For mange, inkludert Stortinget, forble den nye praksisen derfor en hemmelighet i flere måneder.

– Når departementet foretar en slik regelendring, kunne det med fordel sendt ut en pressemelding. Da kunne dette ha blitt fanget opp av brukerne, av Stortinget og av journalister, og da kunne vi muligens også ha oppdaget alvoret i saken tidligere, sier SVs Freddy André Øvstegård.

Svært alvorlig for Hauglie

Regjeringen plikter å gi Stortinget relevant og korrekt informasjon om saker. Dette kalles regjeringens «informasjonsplikt».

Øvstegård stiller spørsmål om statsråd Anniken Hauglie har oppfylt sin opplysningsplikt overfor Stortinget når det ikke ble informert om endringen utad.

– Det er svært alvorlig. Det er flere eksempler på manglende informasjon til Stortinget. Det tegner et bilde av denne saken som kan få store konsekvenser for Hauglie, sier Øvstegård som sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Aps medlem av samme komité, Eva Kristin Hansen, som er saksordfører for trygdeskandalen, mener også det kan være grunn til å stille spørsmål om det kan dreie seg om brudd på informasjonsplikten.

– Det kan det være, så absolutt, sier hun.

Respektløst overfor brukerne

Begge reagerer sterkt på at mange Nav-brukere ikke fikk beskjed om regelendringen på grunn av manglende oppdatering av hjemmesiden. Som leder av AAP-aksjonen dokumenterte i Aftenposten, ble det gitt feil og forvirrende svar fra Nav om endringen til brukere som stilte spørsmål.

Øvstegård mener dette var «respektløst» overfor brukerne og spør om man ikke informerte bedre fordi man ikke ønsket mer trygdeeksport.

– Det er en praksisendringer som berører tusenvis av menneskers grunnleggende frihet til å bevege seg, sier han.

Hansen karakteriserer det som «fryktelig trist» for alle dem som ønsket å være lovlydige og følge regelverket og som ikke fikk informasjon som kunne ha ført til at de ble med på en tur med venninnegjengen.

– Det vitner om at Nav ikke har god nok kommunikasjon nedover i systemet. Og at man ikke legger ut på hjemmesiden om at reglene er endret, det er ikke bra, sier hun.

Statssekretær: Kan ikke se at statsråden har brutt opplysningsplikten

Den politiske ledelsen i Arbeids- og sosialdepartementet er ikke enige i at Hauglie har holdt tilbake relevant informasjon fra Stortinget.

«Vi kan ikke se at statsråden har brutt noen form for opplysningsplikt i denne saken. Samme dag som pressekonferansen 28. oktober, sendte statsråden på eget initiativ et brev til Stortinget og ba om å få redegjøre for saken. Hun redegjorde 5. november. Redegjørelsen er nå oversendt kontroll- og konstitusjonskomiteen for behandling. Vi er opptatt av at Stortinget skal få korrekt informasjon om en alvorlig sak som angår mange. Departementets brev til NAV 5. mars i år var offentlig, og statsråden svarte på spørsmål fra Stortinget i september om en lignende problemstilling», skriver statssekretær Vegard Einan i en e-post som er sendt fra departementets kommunikasjonsavdeling.