Hver femte ordfører mener det er vanskelig å få sykehjemsplass

Det går fram av en undersøkelse som NorgesBarometeret har gjort på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund og Den norske legeforening.

– Likevel har det store flertallet av kommunene ingen planer om å opprette flere sykehjemsplasser, sier president Hege Gjessing i Legeforeningen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Hun viser til en rapport fra Senter for omsorgsforskning, hvor det går fram at antallet sykehjemsplasser skal holdes på dagens nivå. Gjessing og Sykepleierforbundets Lisbeth Normann peker på at mange kommuner heller velger å satse på omsorgsboliger enn sykehjem.

– Men omsorgsboliger kan ikke erstatte sykehjemsplasser. Så lenge omsorgsbolig ikke er omfattet av sykehjemsforskriften, vil det nesten overalt være et mindre omfattende tilbud, sier Normann.

Gjessing mener at mange kommuner velger å bygge omsorgsboliger fordi de mangler midler til å drive sykehjemmene.

– Dette er urovekkende når vi vet at antall eldre med store hjelpebehov vil øke. I tilknytning til samhandlingsreformen skal kommunene påta seg et større ansvar for det samlede tjenestetilbudet, blant annet skal de raskere ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Mange av disse er eldre med et stort pleie— og omsorgsbehov, sier hun.

Undersøkelsen viser for øvrig at 27 prosent av norske ordførere og rådmenn er svært godt fornøyd med helsetilbudet til demente, at nesten alle er godt fornøyd med hjemmesykepleien og at seks av ti mener legetilsynet er tilstrekkelig.

NorgesBarometeret er en spørreundersøkelse som foretas blant landets ordførere og rådmenn fire-seks ganger i året.