Politikk

«Annenhver kvinne i Oslo mellom 20–24 år tar abort»

KrF-leder Knut Arild Hareide både forsnakket seg og brukte gammel forskning feil. Likevel har han rett.

KrF-leder Knut Arild Hareide forsnakket seg, men har rett i det han egentlig forsøkte å si: at annenhver gravide kvinne i Oslo fra 20 til 24 år tar abort.
  • Øystein Kløvstad Langberg
    Øystein Kløvstad Langberg
    Europa-korrespondent

«Annenhver kvinne i Oslo mellom 20–24 år tar abort, og vi har over 15.000 aborter hvert år her i landet»

Knut Arild Hareide, leder i Kristelig Folkeparti, NTB, den 16. august 2013.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det var 15.216 aborter i Norge i fjor. Det var imidlertid bare 3,6 prosent av kvinnene i Oslo mellom 20 og 24 år som tok abort. Altså langt under tallet på 50 prosent.

Da Aftenposten tar kontakt med KrF legger de seg flate. Partiet innrømmer at Hareide forsnakket seg og at han ble korrekt sitert. I Oslo bodde det i fjor 24.000 kvinner mellom 20 og 24 år, og disse sto ikke alene for 12.000 av abortene i Norge totalt.

Annenhver gravide

KrF understreker at Hareide viser til at annenhver gravide kvinne i Oslo fra 20 til 24 år tar abort. Dette har han også gjentatt ved andre anledninger, blant annet i NRK senere samme dag. Aftenposten faktasjekker derfor også dette:

«Annenhver gravide kvinne i Oslo fra 20 til 24 år tar abort.»

12 år gamle tall

Folkehelseinstituttet har ikke tall over antall gravide fordelt på årskull og fylke i Norge, blant annet fordi dette er vanskelig å anslå på grunn av spontanaborter (som ikke rapporteres). De har derfor heller ikke tall på antall svangerskap som ender med abort.

KrF viser til en Aftenposten-artikkel fra 2005, som igjen henviser til forskning utført av professor Anne Eskild ved Universitetet i Oslo.

Hennes forskning viser at rundt 50 prosent av gravide mellom 20 og 24 år i Oslo tar abort. Tallene ble imidlertid hentet inn i 2001 og 2002 og er følgelig nokså gamle. Tallet på 50 prosent gjaldt dessuten kun etnisk norske kvinner bosatt i Oslo, altså ikke alle kvinner i Oslo.

Hareide ser dermed ut til å bruke halvgammel forskning feil.

Få tvillinger og ufrivillige aborter

Aftenposten har forsøkt å se nærmere på utviklingen i antall gravide som har tatt abort i Norge det siste tiåret.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har tall på antall fødsler for ulike aldersgrupper fordelt på bostedsfylke, og Folkehelseinstituttet har lignende tall for aborter. Plusset sammen kan de gi et anslag på antall graviditeter i ulike aldersgrupper.

Regnet på denne måten tar man ikke høyde for spontanaborter. Det kan være med på å underestimere antall graviditeter, men i aldersgruppen 20–24 er ikke dette noe stort problem.

Forskning viser at risikoen for spontanaborter i denne gruppen «bare» er på mellom 5 og 10 prosent, ifølge Eskild.

Tvillingfødsler trekker imidlertid i den andre retningen og kan være med på å overestimere antall graviditeter. Aftenposten har kun tall for antall fødte, og dette er noe høyere en antall graviditeter.

– Men for denne gruppen er det såpass få tvillingfødsler at det i liten grad vil påvirke resultatene, sier Eskild.

56 prosent tar abort

Aftenposten bruker samme beregningsmetode som Eskild*. Antall aborter deles på anslagene på antall gravide.

Utregningene viser at rundt 56 prosent av gravide kvinner mellom 20 og 24 år i Oslo tar abort. Det er altså flere aborter enn det er fødsler i denne aldersgruppen. Totalt var det i fjor 888 aborter i denne gruppen i Oslo.

Tallene er også raskt økende. Noen få år etter at Eskild gjorde sin studie var andelen på rundt 42 prosent (for både etnisk norske og folk med innvandrerbakgrunn).

– Tallene viser at antall gravide har falt kraftig, mens antall aborter har holdt seg stabilt gjennom perioden. Det skjer store endringer i vårt reproduksjonsmønster, sier Eskild.

Antallet graviditeter er estimert ved å se på fødsler og antallet aborter. Tallene er hentet fra SSB og Folkehelseinstituttet.

Innvandrere

Oslo trekker opp landsgjennomsnittet, for i hele landet under ett er andelen graviditeter som ender i fremprovosert abort, på rundt 34 prosent, en økning fra 31 prosent i 2003.

– Det kan være flere grunner til at Oslo ligger på topp. Vår forskning viser at arbeidsinnvandrere fra blant annet Sverige er med på å øke aborttallene. De kommer typisk for å studere og jobbe, ikke for å føde barn, sier Eskild.

Når man sammenligner graviditeter og aborter i alle aldersklasser, er usikkerhetsmomentene knyttet til tvillingfødsler og spontanaborter større. Aftenpostens anslag viser at rundt 20 prosent av graviditeter ender med fremprovosert abort. Dette tallet har vært helt stabilt gjennom perioden.

*Tallene er basert på når kvinnene fødte og når de faktisk tok abort, ikke når de ble gravide. Dermed ble noen kvinner som er 20 (og med i statistikken) faktisk gravide mens de var 19. Samtidig ble noen kvinner som er 25 (og utenfor statistikken) faktisk gravide mens de var 24. Det samme gjelder for aborter, men her er feilkilden i nesten alle tilfeller på maks 12 uker. Kun 4,3 prosent av abortene i 2012 ble utført etter uke 12.


Har du forslag til andre påstander vi bør faktasjekke? Tips oss på faktasjekk@aftenposten.no.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Politikk