Opposisjonen tvinger gjennom forlengelse av krisetiltakene

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV overkjører regjeringen og forlenger permitteringsordningen og flere andre krisetiltak til 1. oktober.

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV er enige om en liste med over 20 endringer i krisetiltakene. Rigmor Aasrud har vært Arbeiderpartiets representant i samtalene.
Nestleder Sylvi Listhaug i Frp sier de er skuffet over at et premiss om å ikke gå til mediene ikke ble overholdt.

Den såkalte firerbanden ble mandag kveld enig om en tiltakspakke på 23 punkter. Dette er hovedpunktene i enigheten:

* Permitteringsordningen og den forhøyede dagpengesatsen forlenges til 1. oktober.

* Inntektssikringen for selvstendig næringsdrivende og frilansere forlenges til 1. oktober.

* Kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter forlenges til 1. juli.

* Studentene får 1 milliard kroner i ekstra stipend.

Irritert på Frp

Frp gikk ut med flere av punktene i enigheten i VG mens partiene fortsatt jobbet med ordlyden i avtalen. Samtidig benyttet Frp anledningen til å gå hardt til angrep på Aps partileder Jonas Gahr Støres for uttalelser han kom med i Stortinget tidligere mandag.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski har lite til overs for framgangsmåten.

– Det er ganske smålig, sier Kaski til NTB.

– Her sitter vi i forhandlinger som handler om virkelige folks liv og økonomi, og som det er store forventninger til. Vi er i en alvorlig situasjon. Da syns jeg vi skal holde oss for god for den typen spill.

Listhaug: – Ikke interessant

Listhaug er på sin side tydelig på at de aldri ønsket spill i mediene, og at det også var et premiss for forhandlingene. Et premiss de følte at ikke ble fulgt opp av de andre partiene.

– Det ble et mediesirkus. Dermed sendte vi over forslag vi ville støtte og tok behandling på epost, sier Listhaug til NTB.

Hun understreker dessuten at de var tydelige på at de punktene Frp gikk til VG med, var forslagene de ville støtte, og at det «kunne se ut som» at de ville bli flertall for mange av dem.

– Vi sa ikke at det var 100 prosent, sier Listhaug, som er klar på at de har mulighet til å finne flertall flere steder.

– Framover blir det viktig å følge opp og holde det man er enige om. Om ikke, er det ikke interessant å sitte i forhandlinger, legger hun til.

Har flertall

Ap, Frp, Sp og SV har flertall sammen i Stortinget og derfor makt til å overkjøre regjeringen.

Tre av partiene – Ap, Frp og Sp – er også enige om å be regjeringen opprette en kompensasjonsordning for flyselskaper med norsk driftstillatelse som har drevet over tid i Norge. De tre har flertall i Stortinget også uten SVs støtte.

Både SV og Ap understreker samtidig at de gjerne skulle hatt på plass mer hjelp til arbeidsfolk i pakken og strengere krav til bedrifter og næringsliv som mottar mye støtte fra staten. De vil derfor fremme egne forslag om dette når krisetiltakene skal debatteres i Stortinget tirsdag, vel vitende om at flertallet vil stemme mot.

Et femte opposisjonsparti, MDG, er glad for at bedre tiltak for studentene er på plass. Leder Une Bastholm savner samtidig tiltak for nyutdannede som går rett ut i arbeidsledighet og midler til å styrke studenters psykiske helsetilbud.

Hun savner dessuten kompensasjon til serveringsbransjen for tapte varelagre.

Ingen feriepenger i vente

Et forslag som ikke får flertall, er de rødgrønnes krav om gjeninnføring av feriepenger på dagpenger. Feriepengeopptjening for dem som går på dagpenger, ble fjernet fra 2015, og Frp har ikke gått med på å kreve dette omgjort.

– Jeg er skuffet over at Frp ikke vil være med på å rette opp dette overtrampet. Nå vil 200.000 nordmenn stå helt eller delvis uten inntekt i juni, sier Arbeiderpartiets representant i samtalene Rigmor Aasrud.

Statsminister Erna Solberg (H) har samtidig forsvart dagens regelverk.

– Jeg kan skjønne at folk syns det er urimelig, men Norge står foran en framtid hvor vi er nødt til å se igjennom hvilke velferdsordninger som er viktigst, og hvilke som ikke er så høyt prioritert. Det gjorde vi i 2015, sa Solberg til NTB tidligere mandag.

– Og gjør du en endring nå, så er det veldig vanskelig å forklare hvorfor den ikke skal være varig.

Advarsel fra Solberg

Solberg advarte samtidig opposisjonen mot å utvide krisetiltakene for lenge.

– Det er farlig å planlegge for langt framover med tiltak som honorerer at du er passiv, framfor tiltak som honorerer at du er aktiv, sa hun til NTB.

Solberg tror dagens ordninger vil være nødvendige til rundt påske. Men etter påske kan situasjonen bli annerledes.

– Vi kan komme i en situasjon hvor det å skape vekst i norsk økonomi, skape jobbene, er mye viktigere enn å kompensere for at du har lav aktivitet.

Her er hele listen med forslagene fra Sp, SV, Ap og Frp:

Dette er forslagene opposisjonspartiene Senterpartiet, SV, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet vil fremme og vedta på Stortinget tirsdag:

1. «Stortinget ber regjeringen utvide permitteringsperioden til 01.10.2021»

2. «Stortinget ber regjeringen forlenge forhøyet sats på dagpenger, 80 % av dagpengegrunnlag opp til 3G, til 01.10.2021»

3. «Stortinget ber regjeringen vurdere å utsette arbeidsgiverperiode 2 til 1. juli 2021»

4. «Stortinget ber regjeringen oppheve ventetid på tre dager for å motta dagpenger til 01.10.2021»

5. «Stortinget ber regjeringen forlenge maksimal periode for mottak av dagpenger til 01.10.2021, også for de tilfeller som gikk ut over maksimal periode fra 1. november til datoen endringen er implementert»

6. «Stortinget ber regjeringen forlenge ordningen med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere til 01.10.21 med sammenligningsgrunnlag 2019»

7. «Stortinget ber regjeringen forlenge ordningen med inntektssikring for lærlinger (også for nye tilfeller) fram til 01.10.2021»

8. «Stortinget ber regjeringen forlenge midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende til 01.07.2021»

10. «Stortinget ber regjeringen videreføre veilederen om avhending av bolig eller andre eiendeler for å få innvilget sosialhjelp til 01.10.2021»

11.«Stortinget ber regjeringen raskest mulig opprette en krisestøtteordning for studenter som har opplevd inntektstap grunnet koronapandemien i vårsemesteret 2021. Ordningen skal være mer tilgjengelig og ha en høyere stipendandel enn ordningen våren 2020 og ta utgangspunkt fra en ramme hvor stipendene utgjør 1 mrd. kroner»

12. «Stortinget ber regjeringen sørge for at delvis permitterte drosjesjåfører må på meldekort kunne registrere den tid man faktisk har hatt kjøring, ikke all ventetid mellom oppdrag»

13.«Stortinget ber regjeringen styrke mulighetene for at bedriftsintern opplæring kan bli et reelt alternativ til permitteringer, også for store industribedrifter».

14. «Stortinget ber regjeringen i tiltakspakken som er varslet i januar fremme forslag om en pakke på minimum 1 mrd. med forsterkede arbeidsretta tiltaksplasser for arbeidsledige og permitterte, økte ressurser til oppfølging og veiledning av permitterte og arbeidsledige, samt styrking av midlene til bedriftsintern opplæring og partsstyrte kompetansetilbud»

15. «Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet, senest i løpet av februar, fremme forslag om en ny modell for lønnsstøtte slik at folk kan holdes i jobb fremfor å være permittert»

16. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å forlenge den generelle kompensasjonsordningen fram til 1. juli 2021 med kompensasjonsgrad på 85%»

17. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å inkludere myndighetspålagt vedlikehold og tilsyn i kompensasjonsordningen for faste utgifter»

18. «Stortinget ber regjeringen foreslå tilpasninger i støtteordningene som bidrar til at bedrifter med egne ansatte/som eier egne driftsmidler likebehandles med bedrifter som leier personell/leaser utstyr»

19. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å videreføre og styrke ordningen med å tilføre midler til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet slik som ble gjort i nysalderingen av statsbudsjett 2020. Denne ordningen skal særlig komme bedrifter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak eller nedstengninger til gode»

20. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å styrke omstillingsordningen som går via Innovasjon Norge til reiseliv, eventbransjen, serveringsbransjen og andre bransjer som rammes hardt av smitteverntiltakene, innenfor en ramme på 1 mrd.»

21. «Stortinget ber regjeringen sikre at støtteordningen for publikumsåpne arrangement videreføres fram til 1. juli 2021, og at grensen for størrelse på arrangement reduseres og tilpasses smittevernbegrensning»

22. «Stortinget ber regjeringen opprette en søknadsbasert tilskuddsordning (ventilordning) for bedrifter som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av eller faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen»

23. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å utsette krav om innbetaling av mva., arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt til 1. juli 2021».

I tillegg er Ap, Sp og Frp, som sammen kan danne flertall på Stortinget, enige om følgende forslag:

24. «Stortinget ber regjeringen opprette en kompensasjonsordning for flyselskaper med norsk driftstillatelse som har drevet over tid i Norge. Formålet med ordningen skal være å sikre det norske rutetilbudet, trygge norske arbeidsplasser i luftfarten, og det skal stilles krav som sikrer at støtten ikke går til selskapenes kreditorer og aksjonærer. Støtten skal bidra til å sikre faste og direkte ansettelser med norske lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten»