Stortinget presser Hauglie til å gi ut hemmeligstemplet Nav-notat

En samlet kontrollkomité skjerper tonen og krever for andre gang at statsråd Anniken Hauglie utleverer sakspapirene fra det første møtet med Nav-direktør Sigrun Vågeng om Nav-skandalen.

Statsråd Anniken Hauglie vil ikke offentliggjøre sakspapirene fra det første møtet med Nav-direktøren om trygdeskandalen.

Nå har en samlet komité, inkludert Høyres representanter Svein Harberg og Bente Stein Mathisen, gitt Hauglie frist til 6. januar med å legge frem papirene.

«Komiteen vil understreke viktigheten av innsyn i relevante dokumenter for behandlingen av denne saken», heter det i brevet til statsråden.

Saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) sier at komiteen i flere runder har hatt problemer med å få innsyn i dokumenter «fra møter av særlig betydning».

– Jeg mener at møtet mellom statsråden og Nav-direktøren kan gi oss en del svar om prosessen i forkant. Det er av avgjørende betydning at Stortinget får det de ber om av informasjon i en sak som rammer så mange mennesker. Jeg synes det er alvorlig at komiteen til stadighet får til at svar at regjeringen avventer den uavhengige granskningen, sier Hansen.

SVs medlem i kontrollkomiteen, Freddy André Øvstegård, sier at «han blir veldig nysgjerrig på hva som står i disse møtereferatene.»

– For meg virker som det som om Hauglie har noe å skjule når hun gjentatte ganger ikke gir Stortinget informasjonen vi ber om. I denne saken er det mye som mangler. Særlig vurderingene til Hauglie, og spor fra den rollen departementet har hatt i saken, sier Øvstegård.

Statsråd Hauglie har selv sagt at «den store alarmen « gikk i departementet 30. august i år. Den dagen informerte Nav departementet om at personer var dømt og fengslet på grunn av Navs feilaktige lovanvendelse.

Alarmen kimte likevel ikke høyere enn at det gikk to uker før det første møtet mellom Nav og departementet. Og først 25. oktober møttes de to hovedpersonene i trygdeskandalen, statsråd Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng, ansikt til ansikt.

– Var de uenige om veien videre?

Hva snakket de om? Hva ble de enige om? Var de uenige om veien videre? Hva ble ikke tatt opp i møtet? Dette er blant de spørsmålene som fortsatt står ubesvart. Aftenposten ba for flere uker siden om innsyn i sakspapir og referat fra dette viktige møtet om Nav-skandalen.

«Saksdokumenter som omfattes av ditt innsynskrav er unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 14 første ledd. Meroffentlighet er vurdert.», lød svaret fra departementet.

Det vakte nysgjerrighet i kontrollkomiteen som 3. desember ba om å få de samme dokumentene.

SV: Godtar ikke at Hauglie holder tilbake viktig informasjon

11. desember avviste Hauglie også Stortingets ønske om innsyn i dokumentene fra møtet 25. oktober « i tråd med langvarig praksis under ulike regjeringer, gis det ikke innsyn i intern korrespondanse.»

Komiteen svarte med å vise til bråket rundt omorganiseringen av SSB for to år siden. Da nektet finansminister Siv Jensens først å gi ut interne sakspapirer. Men sivilombudsmannen slo fast at såkalte «organinterne dokumenter» etter offentleglova § 14 første ledd er å anse som et saksdokument etter offentlighetsloven. Og Stortinget fikk innsyn.

«Komiteen har fått slike dokumenter oversendt både i den saken og i en rekke andre saker ... Komiteen ber på denne bakgrunn om at det på egnet vis blir gitt innsyn i dokumentene som ble etterspurt i brev av 3. desember 2019, om nødvendig unntatt offentlighet.», skriver kontrollkomiteen.

De viser også til at Stortingets egen forretningsorden som sier at som ledd i saksforberedelsene skal ha innsyn i «ethvert
dokument som er i regjeringens eller den underliggende forvaltningens besittelse, og som er utarbeidet eller innhentet som ledd i offentlig virksomhet».»

– Det innebærer at kontrollkomiteen på vegne av Stortinget ikke godtar at Anniken Hauglie holder tilbake det som kan være viktig informasjon i Nav-saken, sier Øvstegård.

– Ikke interne skriblerier

– Er det en trussel?

– Vi konstaterer at kontrollkomiteen og regjeringen har vært i debatt om dette før og at man da kom frem til at dette er dokumenter av en slik status at Stortinget har krav på dem.

– Hva slags dokumenter er det?

– Et dokument som det er avslått innsyn i er å anse som et dokument eller et notat, som Stortinget kan få innsyn i. Det skriftlige materialet som er fra møtene er ikke bare interne skriblerier, men dokumenter som Stortinget må få se, sier Øvstegård.

Statsråd Hauglie ønsker ikke å stille til intervju. Statssekretær Vegard Einan skriver i en epost:

– Arbeids- og sosialdepartementet fikk spørsmålene fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite i går. Vi har frist til 6. januar med å svare på komiteens spørsmål. Foreløpig har vi ingen kommentar til saken.