Kommunaldepartementet: Ikke mulig å gi fritak fra frist for valglister

Saken rundt Frps listetopp i Oslo har ført til forvirring om valgreglene. Departementet avviser at det går an å la noen trekke seg fra valglisten etter fristen.

Rådhuset i Oslo. Spørsmålet om fritak fra valglistene har skapt forvirring rundt regelverket.

– Rettskildene vi viser til i brevet, peker entydig i retning av at det ikke er mulig til å innvilge fritak etter at fristen valgstyret eller fylkesvalgstyret har satt for å søke om fritak, har gått ut, opplyser avdelingsdirektør Siv Dolven i Kommunal- og distriktsdepartementet til NTB.

Hun viser til et brev departementet har sendt til Steinkjer kommune, der de redegjør for reglene i valgloven.

Uklarhet

Lars Petter Solås fotografert i fjor sommer.

Frps nåværende listetopp i Oslo, Lars Petter Solås, har sagt at han vil søke fritak fra å stå på Frps liste i kommunevalget til høsten etter en mye omtalt nachspielskandale.

Fristen for dette gikk ut 2. mai, men i Oslo har både valgstyret og bystyrets sekretariat antydet at Solås likevel kan få innvilget fritak etter fristen.

Dette har skapt forvirring i andre kommuner, og nylig ba Steinkjer kommune derfor departementet klargjøre regelverket:

«Jeg tolker loven slik at dersom kandidaten ikke sender inn erklæring innen fristen, så er det for sent. Vi har avslått erklæringer som er kommet inn senere. Valgstyrets leder i Oslo signaliserer at de kan imøtekomme en søknad selv om deres frist er gått ut. Hvilken tolkning er riktig?» heter det i brevet fra Steinkjer.

Departementet er klageinstans

I svaret er departementet tydelig på at det ikke er mulig å innvilge en slik søknad etter fristen, med mindre helt spesielle omstendigheter er oppfylt.

Brevet ble tirsdag omtalt på Twitter av Erlend Friestad, og er blitt delt flittig.

NTB har spurt departementet om hvorvidt deres svar betyr at Solås ikke lenger kan få fritak fra Frps liste.

– Departementet er klageinstans og kan ikke gi en særskilt vurdering av enkeltsaker før en eventuell klagebehandling, opplyser Dolven.

Uvær eller mangelfull informasjon

Hun peker på brevet de har sendt til Steinkjer kommune.

– I brevet vises det også til en bestemmelse i valgloven som regulerer når en erklæring kan behandles til tross for at den er avgitt etter fristen. Dette skyldes forhold som den som plikter å overholde fristen, «ikke hadde herredømme over og heller ikke kunne forutse», skriver Dolven i en e-post til NTB.

Og videre:

– Eksempel på slike forhold er feilaktig eller mangelfull informasjon fra det offentliges side eller force majeure-lignende forhold, som uvær. Dersom fristoversittelsen skyldes andre forhold, skal den ikke tas til behandling, slår departementet fast.

Nytt møte 25. mai

Valgstyret i Oslo skal ha sitt neste møte 25. mai. Det blir da opp til dem å vurdere hvordan de skal behandle en eventuell søknad fra Solås.

Videre kan deres avgjørelse påklages av alle med stemmerett, og dersom det kommer en slik klage, blir saken sendt til departementet til klagebehandling.

Dersom Solås skulle ende med å stå på listetoppen mot sin vilje, og deretter bli valgt, kan han eventuelt søke fritak fra vervet etter valget.

Dette kan blant annet begrunnes med at man flytter ut av kommunen, eller at det ikke går an å ivareta vervet uten at det fører til «vesentlig ulempe».

Den sistnevnte regelen kan også benyttes i forkant av et valg. Kommunal Rapport har tidligere skrevet at Solås kan flytte ut av Oslo dersom han ikke ønsker å representere Oslo Frp på valglisten. Hvis han er folkeregistrert i en annen kommune på valgtidspunktet, er han utelukket fra valg.