Politikk

Regjeringen vil presisere retten til sykehjem og omsorgsbolig

Regjeringen vil presisere pasienters rett til plass på sykehjem eller i omsorgsbolig. Det gjøres til tross for at Helse- og omsorgsdepartementet allerede mener retten eksisterer.

Regjeringen vil presisere gjeldene rett som sier at dersom sykehjemsplass er eneste tilbud som sikrer nødvendig og forsvarlig omsorgstilbud, så skal man få det.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

Mandag denne uken – få dager før Frps landsmøte – sendte Helse— og omsorgsdepartementet ut et firesiders rundskriv om rett til heldøgns helse- og omsorgstjenester til alle landets kommuner.

Noen av «nyhetene« Frp-leder Siv Jensen har varslet i sin kommende landsmøtetale lørdag, er trolig hentet fra dette rundskrivet.

Her sies det at Regjeringen vil «foreslå endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som presiserer» retten til heldøgns helse- og omsorgstjenester i sykehjem og omsorgsboliger.

Samtidig åpnes det for at man kan føre ventelister over hvem som trenger en sykehjemsplass – etter bestemte kriterier.

Rett til sykehjemsplass

Ifølge Frps program vil partiet «gi eldre pleietrengende en lovbestemt rett til sykehjemsplass når de har behov for det.»

Da Frp forhandlet med Høyre, Venstre og KrF i Nydalen etter valget i 2013, ble Frps programformulering moderert til følgende enighet: Regjeringen vil «utrede lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg med sikte på innføring i perioden».

I Regjeringens rundskriv sies det nå det som mange lenge har hevdet, at pasienter i dag har en slik rett:

«Selv om det ikke går klart frem av loven, er det sikker rett at kommunen er forpliktet til å yte heldøgns tjenester der det er nødvendig. Dersom plass på sykehjem er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, har pasienten rett på sykehjemsplass, og kommuner er forpliktet å tilby slik plass,» sies det.

Det slås også fast at pasienten da må tildeles plass umiddelbart.

Mange er ikke klar over rettighetene sine

Men samtidig sies det at «mange brukere og pårørende ikke opplever at det foreligger en slik rett» Det er ifølge Regjeringen en utfordring og årsaken til at Regjeringen vil presisere rettigheten. Departementet varsler at det er i ferd med å utarbeide et høringsnotat om saken.

Kommunenes interesseorganisasjon er spent på hva denne presiseringen går ut på. KS-direktør Helge Eide påpeker at grensegangen mellom presiseringer og endring i rettstilstand kan være flytende. Han advarer mot separate juridiske prosesser som omhandler deler av den omsorgskjeden kommunene tilbyr – altså bare det som dreier seg om heldøgnstilbudet.

— Det kan være byråkratidrivende, sier han og minner om at KS skal ha en reell lovmedvirkning hvis dette i realiteten medfører endring i rettstilstand og kan medføre økte utgifter for kommunene.

Manglet 550 pluss 320 plasser på landsbasis

Ved årsskiftet gjennomførte KS i samarbeid med departementet en undersøkelse for å kartlegge behovet og planer for utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

— Dersom kommunene som har svart er representative, tilsier tallene at det per 15. november 2014 var omlag 550 personer med vedtak om langtidsplass på sykehjem som ikke hadde fått sitt vedtak iverksatt, skriver departementet i brevet til landets ordførere. Videre sies det at tilsvarende antall for plass i omsorgsbolig med heldøgns omsorg var 320.

Disse mottok en eller annen form for hjemmetjeneste.

Tillatt med venteliste

Siden det ifølge departementet har vært litt «forvirring knyttet til bruk av ventelister for inntak i sykehjem», kommer departementet med en presisering.

Rundskrivet opplyser at det i visse tilfeller kan føres ventelister – etter modell fra hvordan det gjøres i Stavanger.

Det presiseres at det er lov å føre lister over hvem som kvalifiserer til langtidsplass på sykehjem, men som med forsvarlig hjelp likevel kan bo hjemme. Men det er ikke lov å sette pleietrengende på slik venteliste dersom institusjonsplass er det eneste tilbudet som sikrer et nødvendig og forsvarlig tilbud.

— Dette er en forbedring, sier Carl I. Hagen om klargjøringen av at man kan føre ventelister.

Men han etterlyser en tydeliggjøring av at eldre som ikke får en sykehjemsplass, kan klage, og avventer flere detaljer om rettigheter i Siv Jensens landsmøtetale.

Les også

 1. Frp-talsmann mener Norge bør slutte å ta imot asylsøkere

 2. Regjerings-Frp får refs av sine egne før landsmøtet

 3. Vil ikke be partifellene holde igjen mot KrF og Venstre

Les mer om

 1. Politikk
 2. Fremskrittspartiet (Frp)
 3. Kommunevalg 2015