Politikk

Stortingets presidentskap innrømmer ingen feil - tar mild selvkritkk i striden med kontrollkomiteen

Stortingets presidentskap slår tilbake mot den massive kritikken fra kontroll og konstitusjonskomiteen. Den viser til at opplysninger komiteen mente var hemmelig, lå på åpne nettsider.

Stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Stein Bjørge

 • Alf Ole Ask

Saken oppdateres

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sendte 11. januar et oppsiktsvekkende kritisk brev til Stortingets presidentskap.

Der ba komiteen presidentskapet om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten (EOS-utvalget).

Torsdag sendte presidentskapet sitt svarbrev der de ikke innrømmer feil, men beklager fire mindre forhold. Det fremgår av brevet at presidentskapet mener det ikke har begått feil som har fått betydning for saksbehandlingen.

Innledningsvis retter presidentskapet kritikk mot at brevet fra kontroll og konstitusjonskomiteen ble offentlig og komitémedlemmer kommenterte innholdet, før presidentskapets medlemmer hadde mottatt brevet.

Leder av EOS-utvalget Eldbjørg Løwer og Stortingets president Olemic Thomassen. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

 • Her kan du lese hele brevet fra presidentskapet.

Her er konklusjonen i brevet fra presidentskapet:

I brevet som er signert Stortingets president Olemic Thommessen (H) konkluderes det slik:

«Presidentskapet (vil) påpeke fire forhold som kunne vært håndtert på en bedre måte:

 • Det forhold at kontroll- og konstitusjonskomiteen ikke fikk kopi av brev datert 4. juni 2014 til Evalueringsutvalget angående utvalgets mandat og komiteens merknader om Innstilling 159 S (2013–2014).
 • For dårlig kommunikasjon mellom EOS-utvalget og administrasjonen og presidentskapet da det i september 2014 ble 12 klart at utvalget var uenig i det formelle grunnlaget for fritak fra taushetsplikten.
 • At det gikk syv uker fra særmeldingen kom fra EOS-utvalget til den ble referert.
 • At trykkingen av særmeldingen ble iverksatt for sent.

Det nesten 12 sider lange brevet er en meget detaljert gjennomgang av de forholdene som komiteen tok opp i sitt brev for en uke siden.

Michael Tetzschner, nestleder i kontroll og konstitusjonskomiteen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Tetzschner tilfreds, men

– Jeg er tilfreds med at problemstillingene tas på alvor. I det ligger det en anerkjennelse av at de problemstillingen komiteen reiste i sitt brev var høyst reelle, sier nestleder i kontrollkomiteen, Michael Tetzschner til Aftenposten. Han noterer eg at presidentskapet har innsett at håndteringen på flere punkter kunne vært bedre.

– Det er utmerket. Noen punkter gjenstår – men det vil jeg ikke kommentere før komiteen har drøftet brevet. Det vil skje 31. januar, sier han.

Bakgrunnen for saken var at Stortinget i 2014 nedsatte et utvalg, Solbakken-utvalget, som skulle evaluere EOS-utvalget. Ifølge komiteen har presidentskapet gjort endringer i mandatet til Solbakken-utvalget, slik at et punkt Stortinget ønsket å ha med – å se på fremmede staters overvåking i Norge – falt ut.

Strid om lovhjemmel

I tillegg var det en strid om hvorvidt presidentskapet kunne frita medlemmer av EOS-utvalget for taushetsplikten, slik at de kunne forklare seg for evalueringsutvalget. Etter flere måneders behandling ga presidentskapet seg og ga EOS-utvalget den lovhjemmel som de ba om.

Kommer med kritikk

Brevet inneholder også det som må kunne oppfattes som kritikk av komiteen, som den oppfatter går ut over sitt mandat:

« Det er Stortinget i plenum som kan pålegge presidentskapet konkrete oppgaver. Stortingets fagkomiteer, herunder kontroll- og konstitusjonskomiteen, har ikke den myndigheten.» og presidentskapet fortsetter: «Det er ikke på noe tidspunkt fattet vedtak i Stortinget som gjelder Evalueringsutvalgets opprettelse, dets mandat eller medlemmer.» Dette punktet dreier seg om striden rundt mandatet for evalueringsutvalget.

Forsøkt å skule dokument

Ett av de punktene i brevet fra kontrollkomiteen som presidentskapet har reagert tydeligst på, er påstanden om at det skal ha forsøkt å holde skjult EOS-utvalgets særskilte melding. Det var her EOS-utvalget informerte Stortinget om striden rundt hjemmel for å heve taushetsplikten, slik at EOS-utvalgets medlemmer kunne forklare seg for evalueringsutvalget.

Kunne funnet det på nettsiden til EOS

I brevet heter det at « kontroll- og konstitusjonskomiteens medlemmer hadde fått meldingen direkte tilsendt samme dag som den ble oversendt presidentskapet. I lys av dette er komiteens formulering i brevet om at «i ettertid er komiteen blitt kjent med at det oppsto en uenighet» osv. vanskelig å forstå. Komiteen var informert om både uenigheten og det faktum at en særskilt melding ble fremmet. Man måtte også gå ut fra at EOS-utvalget ville legge meldingen ut på sine egne nettsider.»

Bedre kommunikasjon

De viktigste innrømmelsene fra presidentskapet går på utilfredsstillende informasjonsstrøm. I juni i 2014 ble det sendt et brev fra presidentskapet til EOS-komiteen om evalueringsutvalgets mandat. Presidentskapet beklager at komiteen ikke fikk kopi av det aktuelle brevet.

Presidentskapets hjertesukk

I avslutningen av brevet kommer presidentskapet med følgende hjertesukk:

«Presidentskapet håper den redegjørelsen som er gitt ovenfor, bidrar til å klargjøre de spørsmål komiteen har hatt i saken. Presidentskapet ønsker samtidig å tilføye at flere av disse spørsmålene kunne vært besvart på et tidligere tidspunkt gjennom bedre kommunikasjon mellom komiteen og presidentskapet om de uklarheter komiteen oppfatter. Det vises igjen til den dialog om saken som fant sted i mars og april 2015 mellom presidentskapet og kontroll- og konstitusjonskomiteen.»

Avviser mistenkeliggjøring

Det er åpenbart at presidentskapet føler seg mistenkeliggjort som følge av komiteens kritiske brev:

«Presidentskapet understreker igjen at det aldri har vært presidentskapets eller administrasjonens intensjon å skjule uenighet eller trenere Evalueringsutvalgets arbeid. Evalueringsutvalget leverte 29. februar 2016 en grundig rapport, som forhåpentligvis vil danne grunnlag for en interessant debatt om EOS-utvalget i et fremtidsrettet perspektiv.»

Saken oppdateres.

Les mer om

 1. Stortinget
 2. Kommunikasjon
 3. Overvåking
 4. Taushetsplikt
 5. Olemic Thommessen
 6. Debatt
 7. Etterretning