Politikk

Frp foreslår nasjonalt senter for å vurdere konsekvenser av ikke-vestlig innvandring

Norge bør vurdere å opprette et nasjonalt senter som skal kartlegge konsekvensene av «høy ikke-vestlig innvandring». Det foreslår Frps programkomité.

Nestleder og fiskeriminister Per Sandberg har ledet Frps programkomité.
 • Solveig Ruud
  Journalist
 • Robert Gjerde
  Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Det stormet rundt Frp da partiet på 90-tallet foreslo at myndighetene skulle lage et innvandringsregnskap. Nå fremmer partiets programkomité forslag om noe som kan bli tolket i samme retning i utkast til nytt stortingsprogram for perioden 2017- 2021.

Flere politikere i Frp har lenge kritisert både SSB og andre for ikke å ha gode nok data om innvandringen til Norge.

Nå vil de ha endringer.

Human Rights Service har også kritisert SSB for å være lite samarbeidsvillige til å komme med statistikk i tråd med deres bestillinger.

Les også

Derfor sa SSB nei til Frp om å lage statistikk på kriminelle innvandrere | Christine Meyer

Ønsker «solid og mangfoldig faktagrunnlag»

«Innvandrings- og integreringsfeltet er et følelsesladd område. For å bidra til et mer solid og mangfoldig faktagrunnlag, bør det vurderes å opprette et nasjonalt senter for studier av langsiktige konsekvenser av høy ikke-vestlig innvandring for demografi, økonomi, sosiale forhold, radikalisering, terror og nasjonal sikkerhet,» sies det i programutkastet fra komiteen.

En samlet programkomité står bak forslaget. Komiteen ledes av nestleder Per Sandberg. Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik er nestleder i komiteen.

I samme avsnitt tar partiet til orde for at det gjennomføres en «evaluering av Forskningsrådets arbeid på feltet».

Vil ha frem både positive og negative effekter

Hanne C.S. Iversen, medlem av Frps programkomité, sier Frp ønsker å opprette et eget nasjonalt senter fordi innvandring er et viktig politikkområde som kan bli enda viktigere i fremtiden.

– Vi ønsker derfor å samle kunnskapsinnhentingen på ett sted, slik vi gjør på enkelte andre områder.

På 90-tallet ville dere ha et innvandrerregnskap for å frem kostnadene ved innvandring. Er dette et nytt forsøk på å frem negative effekter av innvandring på?

– Dette er et forsøk på å få frem både positive og negative effekter av ikke-vestlig innvandring på. På dette området, som på andre måter, må vi søke å få frem så mye fakta og informasjon som overhodet mulig, slik at politikere kan ta informerte valg, sier Iversen.

– Selv om tilstrømningen av flyktninger har avtatt nå, så må vi ikke være naive og tro at ikke den kan bli større senere. Det er stor usikkerhet rundt asyltallene for fremtiden, men vi vet f.eks. at det vil bli store befolkningsoverskudd i Afrika.

– Er dette egentlig uttrykk for mistillit til SSB?

– Nei, det er ikke mistillit til SSB selv om vi har opplevd at det har vært vanskelig å få ut informasjon fra byrået av og til. Et slikt senter vil kunne være et supplement til SSB, sier IversenØnsker integreringsbarometer

Programkomiteen foreslår også at det innføres et «integreringsbarometer med en rekke konkrete måleindikatorer som kan følge utviklingen fra år til år.»

Programkomiteen mener det er aktuelt å måle andelen barn med innvandrerbakgrunn som følger vanlig undervisning, andel i kriminalsaker, andel sosialhjelpsmottakere og andel i jobb.

Aktivitetskrav for å få støtte

Selv om innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug nylig har avvist nasjonalt forbud mot heldekkende hodeplagg i skolen, gjentar Frps programkomité at det ønsker et forbud mot både hijab og heldekkende klesplagg i grunnskolen.

Frp tar ellers til orde for aktivitetsplikt for å få redusert foreldrebetaling, bistand til boligkjøp og gratis barnehage.

«Nasjonal kontroll» på antall asylsøkere til Norge

På flere områder skjerper Frp asyl- og innvandringspolitikken sammenlignet med gjeldende program.

Frp innlemmer nå i programmet forslag som først ble lansert av partiets daværende innvandringspolitiske talsmann Mazyar Keshvari, om en omlegging av hele asylpolitikken.

Partiet kaller det et «nytt og mer rettferdig og humant internasjonalt asyl- og flyktningsystem». Det skal sikre en begrenset og kontrollert asylinnvandring.

– Norge skal ha full nasjonal kontroll på antall asylsøkere som Stortinget kan fastsette i form av en kvote, skriver programkomiteen, som mener en «mulig modell er at alle søknader om asyl kun realitetsbehandles i trygge asylsentre i nærområdene.»

Skal praktiseres på «strengeste måte»

Frp tar høyde for at Frps forslag kan være i strid med internasjonale konvensjoner. Programkomiteen skriver derfor at «i den grad et nytt system krever endringer i Norges tilknytning til det internasjonale asyl- og flyktningavtaleverket, bør avtaleverket revideres ...»

Ifølge Frps programkomité skal det «kommuniseres klart til omverdenen at Norge har som intensjon å oppheve retten til å søke asyl i Norge, og at dagens asylregelverk skal tolkes på strengeste måte ...»

Les også

Frp-komité vil ta barnetrygden fra dem med familieinntekt over 925.000

Ingen familiegjenforening for enslige asylbarn

Frp strammer inn mulighetene for familiegjenforening i programmet.

«Fremskrittspartiet er av den formening at barn som kommer alene til Norge er utsatt for grov omsorgssvikt, og derfor som hovedregel ikke kan søke familiegjenforening», sies det.

Frp, som kun vil tillate familiegjenforening for «ektefelle over 24 år og egne barn under 18 år», vil som før sette bestemte krav til voksne som søker om dette.

Før søknad om slik gjenforening kan behandles, må personer som søker «ha opparbeidet seg tilfredsstillende kunnskaper om norsk språk og samfunnsliv, samt dokumentere at de er i stand til å forsørge sin familie før søknad».

Kan gjøre unntak for personer fra «enkelte land»

Frp, åpner for litt mykere behandling av «personer fra EØS og enkelte andre land». Det sies at det for disse kan gis unntak fra skjerpede krav til familiegjenforening.

Ellers slås det fast i programutkastet at hovedprinsippet i Frps innvandringspolitikk er likebehandling der ingen grupper gis særbehandling.

Les mer om

 1. Innvandring
 2. Asylbarn
 3. Asylsøkere
 4. Fremskrittspartiet (Frp)
 5. Per Sandberg
 6. Politikk