Ingen andre partier har så mange datofestede ambisiøse mål som MDG

Ingen import av fossile personbiler etter 2023. Dobbelt så mange syklende fra 2025. Kun lukkede havbruksanlegg fra samme tid. Det vrimler av tallfestede mål i MDGs nye program.

Med profilerte politikere som (fra venstre) Arild Hermstad, Une Bastholm og Lan Marie Berg i spissen, har MDG vedtatt et program med svært mange datofestede målsettinger
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Ingen andre partier har så mange datofestede målsettinger som MDG. Og med unntak av ett handler alle i vid forstand om enten natur, miljø, klima eller dyrevelferd.

– Vi utmerker oss med en mye bedre miljø- og klimapolitikk enn de andre partiene. Derfor har vi så mange datofestede mål. Det handler om å ta inn over seg hvor dårlig tid vi har.

Det sier nestleder i MDG, Arild Hermstad. Han mener alle andre somler med å både redde arter og iverksette viktige klimatiltak. Men fra flere hold kritiseres MDG nå for en rekke urealistiske mål.

– Er målsettingene realistiske å nå?

– Vi mener det fortsatt er mulig å klare å bekjempe global oppvarming og naturtap. Dessverre haster det mer og mer for hvert år som går. De som mener det er urealistisk har ingen troverdig plan, sier han.

Hermstad ønsker ikke at man om tretti år skal si at man hadde både kunnskap, kapital og teknologi til å gjøre noe, men at «vi tenkte at målene ikke var realistiske, fordi noen heller ville ha billig bensin og lete etter mer olje».

Aftenposten har nylig påvist at MDG og byrådet ligger dårlig an for å nå oppsatte klimamål for Oslo. De siste tallene viser at Oslo i 2019 var langt under halvveis til å nå målet for klimagassreduksjon innen 2020. Nå er er det satt ett nytt mål i 2023, enda mer ambisiøst.

Les også

Klimamål etter klimamål ser ut til å glippe i Oslo

– Viser ikke dette at dere setter mål det er vanskelig å nå?

– Oslos vedtatte miljømålsettinger er vedtatt av et stort flertall i bystyret. Men byrådet har opplevd at både flertallet og Stortinget stikker kjepper i hjulene sier Hermstad.

Han sikter til at det har vært vanskelig å få innført nullutslippssoner og at regjeringen kjemper for flere motorveier i stedet for klimakutt.

Nedenfor gjengis alle datofestede målsettingene i MDGs nylig vedtatte program:

Dette mener MDG bør skje innen 2022

Klima:

 • Skjerpe klimaloven. Innføre krav om nasjonale klimabudsjetter og tilhørende handlingsplaner som del av statsbudsjettet fra 2022.

Dette mener MDG bør skje innen 2023

Bil, sykkel og transport

 • Fase ut salg av nye fossile personbiler.
 • Bygge ut sammenhengende ladenett.

Plast i havet:

 • Stanse fiske med ikke-nedbrytbart plastredskap som mistes og blir stående igjen på havbunnen – såkalt spøkelsesfiske. Pålegge norsk fiskerinæring og alle som fisker i norske farvann, å merke redskap så de kan finnes og spores tilbake til eier. Eier skal pålegges økonomisk ansvar for opprydding og miljøskade.

Dette mener MDG bør skje innen 2025

Vern av natur:

 • Øke vernet av produktiv skog fra dagens nivå (3,9 prosent) til syv prosent.
 • Vedta en overordnet lov som skal sikre gjennomføring av Norges mål for naturmangfold, etter modell fra klimaloven. Målene skal være null netto tap av natur (målt i tilstand og utbredelse.)
 • Norge skal ha redusert sitt økologiske fotavtrykk. Det økologiske fotavtrykket kan måles ved å sjekke gjennomsnittlig forbruk av naturressurser.

Bil, sykkel og transport:

 • Gjøre det til et absolutt krav å prioritere utslippsfri transport ved offentlig kjøp av varer og tjenester der det er tilgjengelig.
 • Doble andelen som sykler. Lage en nasjonal sykkelstrategi for å få til dette.
 • Fase ut salg av nye fossile varebiler.
 • Redusere biltrafikken i og rundt byene med minst 20 prosent.

Pelsdyr

 • Sikre gjennomføring av vedtaket om å avvikle norsk pelsdyroppdrett og forby import av produkter fra pelsdyroppdrett.

Gjenbruk

 • Gjennomføre en kartlegging av alle eksisterende avfallsdeponier og industriområder og ressursstrømmer for å kunne vurdere hva som kan benyttes i ny produksjon.
 • Øke gjenvinningsgraden av plastemballasje til 70 prosent.

CO2-fangst og lagring

 • Satse på karbonfangst og -lagring (CCS), med mål om å håndtere 5 millioner tonn CO2 pr. år.

Bygg og anlegg

 • Sikre at alle bygge- og anleggsprosjekter er fossilfrie.

Fiskeoppdrett/havbruk

 • Kreve lukkede teknologi på alle eksisterende anlegg. Vekst på disse før 2025 skal ikke tillates, med mindre de har null utslipp, null lus, null rømming og lav dødelighet.

Dette mener MDG bør skje innen 2027

Plast

 • Halvere bruk av engangsplast.

Bil, sykkel og transport

 • Halvere salget av nye fossile lastebiler.

Dette mener MDG bør skje innen 2030

Vern av natur

 • Verne ti prosent av den produktive skogen.
 • Vedta en overordnet lov som skal sikre gjennomføring av Norges mål for naturmangfold, etter modell fra klimaloven. MDG mener målet må være naturpositivitet – altså større vekst enn tap av truede arter og naturområder.

Landbruk og mat

 • Landbruket skal være fossilfritt.
 • Minst 20 prosent av norsk matproduksjon skal være økologisk
 • Antall støler i drift skal dobles ved at seterdriften gis et nasjonalt løft.
 • Øke Norges selvforsyningsgrad, basert på landets egne ressurser, til 60 prosent. Import av kraftfor skal fases ut.
 • Redusere matkastingen med 70 prosent.

Alternativ energi

 • Øke Norges fornybarmål for energiforbruk til 90 prosent.
 • Produsere 5 GW (gigawatt) ved hjelp av solstrøm.
 • Produsere vindkraft til havs på norsk sokkel tilsvarende 30 GW samlet effekt.

«Grønn» eksport

 • Skape tusenvis av nye, grønne jobber og bygge opp ny eksportrettet industri. Øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent.

Bygg og anlegg

 • Sikre at alle bygge- og anleggsprosjekter blir utslippsfrie.

Bil, sykkel og transport

 • Redusere biltrafikken i og rundt byene med tredjedel.

Klimagassutslipp

 • Redusere utslippene av klimagasser fra norsk territorium med 80 prosent sammenlignet med 1990-nivå.

Plast

 • Videreutvikle en nasjonal plan for full opprydding av plastsøppel i norsk natur basert på Rydd Norge-programmet.
 • Halvparten av plastprodukter i Norge skal være laget av gjenvunnet plast.

Menn i barnehage

 • Styrke rekrutteringen av menn til barnehagen. Ha 25 prosent flere mannlige barnehagelærere.

Dette mener MDG bør skje innen 2035

Klimagassutslipp

 • Redusere klimautslippene med 95 prosent fra 1990-nivå.
 • Den norske fastlandsindustrien skal ha null utslipp av klimagasser.

Olje- og gassnæringen

 • Fase ut olje- og gassvirksomheten.

Dette mener MDG bør skje innen 2040

 • Norges økologiske fotavtrykk skal være redusert til et bærekraftig og rettferdig nivå.

Dette mener MDG bør skje innen 2050

Vern av natur

 • Minst tjue prosent forbedring i naturens tilstand og utbredelse.

Listen er langt fra uttømmende når det gjelder MDGs mål. Partiet varsler en rekke tiltak i programmet for perioden 2021–2025 som ikke datostemples. Mange av dem skal trolig skje raskt: f.eks. at ti milliarder kroner årlig skal gis i gave til FNs grønne klimafond. Tiltaket er en del av målet om å gi en sum som tilsvarer 1 prosent av bruttonasjonalinntekten hvert år fra Oljefondet til klima- og naturtiltak i utviklingsland.

MDG har i helgen også programfestet at kollektivprisene skal kuttes med tjue prosent. Her valgte landsmøtet å legge seg på en mer ambisiøs linje enn programkomiteen. Om dette skal skje innen 2025 er litt uklart.

MDG har også vedtatt å verne minst 30 prosent av Norges havområder og 30 prosent av Norges landområder mot skadelige naturinngrep. Dette er typiske målsettinger på litt lengre sikt – uten at de er knyttet til noen dato.

(I første versjon av denne saken sto det følgende om målene i Oslo: De siste tallene viser at Oslo i 2019 var langt under halvveis til å nå målet for klimagassreduksjon innen 2020. Nå er målene skjøvet frem i tid og gjort enda mer ambisiøse. Siste setning ble korrigert til : Nå er er det satt ett nytt mål i 2023, enda mer ambisiøst. )

Les også

 1. Aftenposten mener: Målsettinger kutter ikke klimagasser

 2. MDG fjerner seg fra rødgrønt samarbeid med ny og mer radikal miljøpolitikk

Les mer om

 1. Stortingsvalget 2021
 2. MDG
 3. Nasjonalpark
 4. Miljø og klima
 5. Energiforbruk
 6. Sykkel
 7. Landbruk