Støre foreslår politikken Ap skal gå til valg på. Vil øke bunnfradraget i formuesskatten.

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ha «en mer rettferdig formuesskatt», foreslår nye statlige selskaper og vil ha slutt på markedsmekanismer i offentlig sektor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre presenterte programkomiteens forslag til Aps partiprogram for 2021–2025 fredag formiddag.

Fredag formiddag la Jonas Gahr Støre frem sitt utkast til politikken partiet skal gå til valg på. Partilederen har selv ledet arbeidet som leder av programkomiteen.

– La meg bare få begynne med å si at for meg er dette en gledens dag, sa Støre da han la frem programforslaget.

Han mener selv at utkastet er «fullt av sosialdemokratisk politikk ikke bare for neste periode, men for et tiår».

Programutkastet innleder med tre politiske ambisjoner formulert som løfter. Disse går ut på å sørge for trygt arbeid til alle, styrke velferdsstaten og at Norges klimamål skal nås.

– Dette programmet er et kraftfullt forsvar for offentlig velferd og en tydelig front mot privatisering. Vi har sett verdien av fellesskapets velferd i koronakrisen, sa Ap-lederen.

I programutkastet lover han blant annet mer penger til de offentlige sykehusene.

Han varslet også at partiet, ifølge ham selv, vil gå inn for det største løftet for distriktspolitikk siden 70-tallet. Partiet lover blant annet at alle nye statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo.

Han sa seg videre stolt og fornøyd med at det bare er én dissens i Aps klimapolitikk.

– Dette programmet har forent industriarbeideren og miljøungdommen, sa Støre.

Vil ha slutt på markedsmekanismer i offentlig sektor

Støre varslet i Dagbladet sommer at partiet vil ha en tillitsreform, som skal gi mindre markedstenkning i offentlig sektor.

I programutkastet står det at partiet vil «gjøre tillitsreform til en av de aller viktigste reformene for en Ap-ledet regjering fra 2021».

I utkastet heter det videre:

«Vi vil ha slutt på at vår felles velferdsstat styres basert på markedsmekanismer som ikke passer i offentlig sektor. Vi vil bort fra importerte ledelsesmodeller som ikke passer i Norge, og misforstått mål- og hvor det som kan telles, er det eneste som teller».

Vil ha gratis tannhelsetjenester

Arbeiderpartiet går også lenger enn tidligere i å love gratis tannlege. I dagens program heter det er nødvendig å gå gradvis frem for å styrke rettighetene på dette feltet. Det bemerkes samtidig at «det er store kostnader knyttet til videre utvidelser».

I det nye utkastet går Støre inn for «en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester».

I programmet ønsker også Ap-lederen å stramme inn oljefondet gjennom en «tettere og mer politisk styring» av forvaltningen.

Vil øke bunnfradraget i formuesskatten

Mye av programmet var kjent på forhånd. Som Aftenposten fortalte torsdag, presenteres det denne gangen også uten noen helhetlig skatteopplegg.

I programmet heter det bare partiet vil «gi vanlige folk i Norge bedre økonomi gjennom en mer omfordelende inntektsskatt». Samtidig heter det partiet skal sørge for en mer rettferdig formuesskatt.

Dette er definert slik:

«Det skal mer til for å betale den, men de rikeste skal betale noe mer».

Det betyr at Ap går inn for å heve bunnfradraget i formuesskatten. Bunnfradraget er i dag 1,5 millioner kroner. Det betyr at du betaler skatt på formue utover dette.

Partiet vil foreslår ikke å gjeninnføre arveavgiften.

Foreslår statlige selskaper for mineraler, hydrogen og farmasi

Ap-lederen varslet i NTB torsdag en industrisatsing hvor staten skal spille en mer langt mer aktiv rolle. Han ser for seg å etablere statlige selskaper for mineraler, hydrogen og farmasi. I programutkastet foreslår han at partiet skal «vurdere å etablere» nye statlige selskaper for disse formålene.

I programutkastet står det at Ap vil:

  • Beholde et sterkt statlig eierskap for å sikre at fellesskapet eier naturressurser, infrastruktur, felles data og bedrifter som er kritiske for å bevare kompetanse i Norge.
  • Åpne for at staten etablerer eller kjøper seg inn i selskaper der det er av stor strategisk interesse for Norge.
  • Utøve det statlige eierskapet mer aktivt for å fremme fellesskapets interesser knyttet til klima og bærekraft, lønns- og arbeidsvilkår, lokale ringvirkninger, læreplasser, kamp mot sosial dumping og moderasjon i lederlønninger.

NTB har også omtalt at partiet vil en læreplassgaranti til alle under 30 år og gjennomføre en aktivitetsreform for nye mottagere av arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd

I programutkastet går partiet inn for et løfte om privatskole-veto for kommuner, omtalt på forhånd i VG.

I programmet ønsker også Ap å stramme inn oljefondet gjennom en «tettere og mer politisk styring» av forvaltningen.

Høyre-nestleder og finansminister Jan Tore Sanner mener Ap går til venstre med det nye programutkastet.

Høyre mener Ap går til venstre

Høyre-nestleder og finansminister Jan Tore Sanner er ikke overraskende kritisk til programutkastet.

«Vi ser at Støres Arbeiderparti er et ganske nytt Arbeiderparti som går tydelig mot venstre. De går tilbake og gjør de gamle feilene fra 1970-tallet. Vi står i en situasjon hvor det private næringslivet sliter. Det siste vi trenger er mer statlig styring og en stat som eser ut på bekostning av private jobber. Det er helt feil medisin», uttaler han i en e-post til Aftenposten.

Han er ditto kritisk til at Aps skattepolitikk.

«Hvert år de siste 7 årene har Arbeiderpartiet foreslått økte skatter og avgifter på mellom 10 og 15 milliarder kroner. En ullen programformulering endrer ikke på det. Aps løfter er mange ganger dyrere enn Aps skatteøkninger. Det betyr at de enten kommer med tomme løfter eller en skjult skatteregning.»

Omkamp om iskanten

Som Aftenposten fortalte torsdag, er det tre dissenser i programutkastet. Det gjelder klimapolitikk, abort og atomvåpen.

AUF-leder Ina Libak har i Aftenposten varslet at hun vil ta kampen på landsmøtet for at Ap programfester at Norge skal signere den internasjonale avtalen som forbyr atomvåpen.

Det ligger dessuten an til omkamp om den såkalte iskanten. AUF med støttespillere vil ha den lenger sør enn det Ap stemte for i Stortinget tidligere i år, har Dagbladet meldt.

Iskanten markerer en grense for hvor langt nord i Barentshavet oljeselskapene får lete etter og utvinne olje og gass.

En annen dissen er om abort. Et mindretall vil avvikle nemndsystemet i abortloven. Dette mindretallet vil gi kvinner selv retten til å avbryte svangerskapet inntil lovens ramme på 18 uker

Flertallet vil derimot «utrede et alternativ dagens nemndsystem for kvinner som ønsker abort mellom uke 12 og 18». Dissensen ble først omtalt av TV2.

Dette var også en sak som var oppe på Aps siste landsmøte. Et flertall stemte ned et forslag etter de samme linjer som det mindretallet nå fremmer.