Skatteeffekten som forsvant for Siv Jensen

Har du hørt om skattelettelsenes «dynamiske effekt»? De budsjetterte Frp og Høyre med i opposisjon. Men ifølge det Frp- styrte Finansdepartementet kan de ikke tallfestes fra år til år.

For fjerde år på rad har Siv Jensen lagt frem et statsbudsjett uten å beregne de dynamiske effektene av skatte- og avgiftslettelsene.
  • Solveig Ruud

1000 kroner i skattelettelser gir ikke staten 1000 kroner i tapte inntekter. Det gir bare et tap på 750 kroner.

Slikt regnet Frps finanspolitikere i opposisjon. Dermed gikk Frps forslag om store skatte- og avgiftslettelser i mindre grad ut over satsing på hjertesaker som helse og eldre enn de ellers ville gjort.

Men slik regner ikke Frps finansminister Siv Jensen. Ikke i noen av de budsjettene hun har lagt fram, har hun laget skatteregnstykker på samme måte som Frp gjorde i opposisjon.

Budsjetterte med «dynamisk effekt»

«Én krone i skattelettelse betyr ikke nødvendigvis én krone mindre i inntekt til staten og én krone mindre til velferd, slik regjeringspartienes representanter ynder å hevde. Skattelettelser har en viss selvfinansieringsgrad.»

Dette skrev Frp i ett av sine siste alternative budsjetter før partiet gikk inn i regjering.

Både Frp og Høyre budsjetterte med en «dynamisk effekt»: Når bedrifter betaler mindre skatt, kan det skapes flere jobber og når folk flest får skattelettelser, blir de stimulert til å jobbe mer. Dette fører igjen til skatteinntekter – og kan veie opp for noe av statens tap ved å gi skattelettelser.

Fikk fem milliarder kroner mer å bruke

I det siste budsjettet Frp la fram i opposisjon, mente Frp at deres forslag om reduserte skattetrykket på 23,1 milliarder kroner bare ville gi staten et inntektstap på 18 milliarder kroner.

Partiet mente staten ville få tilbake 25 prosent – til sammen 5 milliarder kroner.

Også Høyre tok hensyn til denne «dynamiske effekten» i sine budsjettforslag, men brukte det partiet karakteriserte som et «meget konservativt anslag»: Under ti prosent – eller 300 millioner kroner.

Denne måten å regne på ble sterkt kritisert av de rødgrønne politikerne.

Siv Jensens departement: stor usikkerhet

I Høyre og Frp-regjeringens budsjetter glimrer slike beregninger med sitt fravær.

Ifølge det Frp-styrte Finansdepartementet kan slike effekter finnes, men i nasjonalbudsjettet følges omtalen av effekten av ord som «antas», «på usikkert grunnlag», «kan ha en viss grad av selvfinansiering», «usikker», «kan skje over mange år», «stor usikkerhet om graden».

«Budsjetterer ikke med dynamiske virkninger ...»

Tre år på rad konkluderer Siv Jensens departement slik:

«Det er ikke grunnlag for å budsjettere med dynamiske effekter i 2015 av forslagene til skatteendringer.»

«Departementet antar at det tar tid før dynamiske virkninger av Regjeringens forslag til endringer i inntekts- og formuesskatt påvirker skatteinntektene (...) Departementet budsjetterer ikke med dynamiske virkninger av disse endringene i 2016-budsjettet.»

Det gjøres heller ikke i 2017-budsjettet.»

  • Denne høsten ser forhandlingene om statsbudsjettet ut til å bli svært krevende. Statsministeren har mest å tape. Les hvorfor i denne saken.

Ment som en illustrasjon

– FrP la inn dynamiske virkninger i sine alternative budsjetter for å illustrere at det kunne være slike effekter, opplyser Frps statssekretær Jørgen Næsje i en e-post.

– At det kunne være dynamiske effekter av skattelettelser fikk vi ikke særlig gehør for fra den forrige regjeringen. I etterkant har Skatteutvalget angitt dynamiske effekter i størrelsesorden 20 til 40 prosent.

Høyre: Vanskelig å beregne

På spørsmål om hvorfor Høyre og Frp i posisjon ikke legger inn noen dynamisk effekt i statsbudsjettene, svarer Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten at det «helt opplagt finnes dynamiske effekter av skattelettelser.

– Men de er jo vanskelig å regne eksakt på. Det er nok noe av grunnen til at man ikke legger det inn. For når det kommer et budsjett fra Finansdepartement, bør det være noe mer verifiserbart enn det som legges fram fra opposisjonspartier i Stortinget.Har lovet å utrede temaet

I regjeringsplattformen varsler Høyre og Frp at regjeringen vil «utrede de dynamiske effektene av skattelettelser». På spørsmål om dette er gjort, opplyser Nesje at arbeidet med å analysere og tallfeste slike effekter er en «kontinuerlig prosess, og at arbeidet ikke har noen sluttdato.»

– Arbeidet for å tallfeste slike virkninger er blitt intensivert med oss, skriver han.