Politikk

Økt bostøtte – hvem er det egentlig som får disse pengene?

Forslaget om økt bostøtte er møtt med kritikk fordi det kan føre til mindre sosialhjelp. Stemmer det? Her får du svar på noen spørsmål om bostøtte og Nav-ytelser.

Risikerer alle som får økt bostøtte, å få mindre annen støtte fra Nav?
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

Hva er hensikten med bostøtten?

Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Bostøtten skal sikre personer med lave inntekter og høye boutgifter en egnet bolig. Den er en statlig støtteordning. Pengene betales ut fra Husbanken.

Hvem kan få den?

Bostøtten er en behovsprøvd ordning. Man må altså søke for å få pengene. Den kan gis alle over 18 år, men ikke studenter (med noen få unntak) og unge som avtjener verneplikten. Har man tilstrekkelig lav inntekt og tilstrekkelig høye boutgifter, har man rett til støtten.

Hvor lav inntekt må man ha?

I Oslo må en enslig ha en brutto inntekt på under 21.982 kroner i måneden for å få støtte. Andre steder i landet er grensen lavere. Bor man i en spesialtilpasset bolig, kan grensen være noe høyere. Det er også egne satser for enslige alderspensjonister med minste pensjonsnivå (minstepensjonister) og unge uføre.

Når bostøtten beregnes, tar man utgangspunkt i inntekter og boutgifter. Husstandens samlede, skattbare inntekt avgjør om man får støtte. Inntektsgrensen varierer ut ifra hvor mange som bor i husstanden, og hvor i landet man bor.

Hva har Støre-regjeringen gjort denne høsten?

Den har i to omganger fremmet forslag om ekstra bostøtte.

 • Først en ekstraordinær utbetaling på 2950 kroner pr. husstand (pluss 120 kroner ekstra pr. person utover én) i november.
 • Deretter en ekstraordinær utbetaling på 1500 kroner pr. husstand (pluss 150 kroner ekstra pr. person utover én) i desember.

Den første utbetalingen gikk til dem som mottok bostøtte i områder med høye kraftpriser i sørlige deler av landet: i Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet, Oslo og Viken – og Røros kommune i Trøndelag.

Den andre utbetalingen går til bostøttemottagere i hele landet.

SV, Ap og Sp ble i forbindelse med budsjettforliket også enige om å sette av 100 millioner kroner mer til bostøtte neste år. Hensikten er å gi flere støtte og at støtten skal dekke en større del av boutgiftene.

Hvis man får mer bostøtte, får man da mindre sosialhjelp?

Ja, det er stor sannsynlighet for det. Bostøtten blir regnet som inntekt. Ser Nav at man får økt inntekt, får det konsekvenser for hvor mye man får i sosialhjelp. Men det er i prinsippet opp til den enkelte kommune.

Samtidig vil kommunene, som utbetaler sosialhjelp, ta hensyn til økte strømutgifter når de beregner sosialhjelpen. Regjeringen har også satt av 100 millioner mer til kommunene, slik at de kan utbetale mer i sosialhjelp på grunn av høye strømpriser. Kommunalministeren har uttalt at det ikke er meningen at man skal få dobbelt opp: altså både økt sosialhjelp fra kommunen og mer bostøtte fra staten.

Vil en som får 1500 kroner mer i bostøtte i desember, få like mye mindre i sosialstønad i januar?

Enkelte lokale Nav-kontorer har allerede forberedt noen på at dette vil skje. Men ifølge regjeringen er meningen at mange vanskelig stilte skal få økt hjelp med strømregningen enten fra den ene eller den andre ordningen.

Gis bostøtte bare til sosialhjelpsmottagere?

Nei. Og det er langt fra alle sosialhjelpsmottagere som får bostøtte. Ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde én av tre husstander som fikk bostøtte, inntekt fra pensjon eller trygd. Tall fra 2017 viser at drøyt halvparten av alle som fikk bostøtte det året, også hadde sosialhjelp en gang det samme året, men ikke nødvendigvis på samme tid som de fikk bostøtte.

Hvor mange får slik støtte?

I oktober i år fikk 77.300 husstander bostøtte. Hver husstand fikk ifølge Kommunal- og regionaldepartementet i gjennomsnitt 2843 kroner i bostøtte i oktober. Ni av ti som mottok bostøtte, bodde i leid bolig, og to av tre av husstandene som fikk støtte, besto av bare én person.

Får minstepensjonister som får bostøtte, mindre pensjon?

Nei. Mange minstepensjonister får bostøtte. Når de får ekstra bostøtte, får de ingen avkorting av pensjonen. Men det skal sies at da Stortinget i vår satte opp minstepensjonen med 4000 kroner ekstra, førte det til at en del minstepensjonister mistet bostøtte. Det skyldes at de da fikk for «høy» inntekt.

(I en tidligere versjon av denne saken var det oppgitt et litt for lavt beløp om hvor mye en enslig i Oslo maksmalt kan ha i inntekt for å kunne få bostøtte. Tallet som nå er oppgitt gjelder etter 1. juni 2021. Samtidig som beløpet ble korrigert, ble det også presisert i teksten at det finnes andre grenser for enslige minstepensjonister og unge uføre.)

Kilder: Husbanken, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nav.

Les mer om

 1. Strømpriser
 2. Nav
 3. Trygd
 4. Inntekt
 5. Husbanken