Dette mener regjeringen selv er det viktigste i statsbudsjettet

Det er høyst usikkert hva som vil stå igjen etter regjeringens budsjettforslag for 2022. Men her er nyhetene regjeringen selv trekker frem som det viktigste i forslaget sitt.

Jan Tore Sanner la frem Solberg-regjeringens siste statsbudsjett tirsdag. Hvor mye som vedtas, er usikkert.

Det er Erna Solbergs regjering som legger frem statsbudsjettet. I praksis har de arbeidet med det siden fremleggelsen av forrige budsjett.

Men den påtroppende regjeringen får sette sitt preg på neste års budsjett, når den tar over. Onsdag presenteres regjeringsplattformen, og de nye statsrådene blir kjent torsdag.

Statsbudsjettet må ikke vedtas i Stortinget før midten av desember.

Her får du oversikt over den nåværende regjeringens viktigste forslag i statsbudsjettet for 2022.

Les også

Slik kan lommeboken din bli påvirket av et regjeringsskifte

Oljepenger

Regjeringen vil bruke mindre oljepenger enn den har gjort de siste årene.

De foreslår å bruke 322,4 milliarder kroner. Det er 84,4 milliarder kroner mindre enn i år.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea er imidlertid ikke imponert over regjeringens innstramminger. Han viser til at oljepengebruken er høyere enn før koronakrisen.

Avslutningen av koronapandemien har fått norsk økonomi til å skyte fart. Regjeringen regner med at akvitiviteten vil være høyere enn normal, med gode jobbmuligheter i 2022. Og at veksten i økonomien vil ligge høyere enn normalt også i 2023 og 2024.

Regjeringens plan om å øke CO2-avgiften kan merkes av folk – særlig av dem med bensinbil.

Økning i C02-avgiften

Regjeringen ønsker å følge opp sin klimaplan med å øke CO2-avgiften med 28 prosent. I forslaget til statsbudsjett økes avgiften fra 591 til 766 kroner i 2022. Dette tilsvarer 28 prosent utover prisjusteringer.

Det er et kraftig hopp og vil merkes av folk.

Det innebærer blant annet at avgiften på bensin kommer til å øke med 41 øre pr. liter, ifølge NRK. Økningen kompenseres ikke med senkning av veibruksavgiften slik regjeringen tidligere har gjort.

Jernbane

Bevilgninger til jernbane har økt kraftig år for år, i en årrekke. Økningen blir mindre neste år. Men igjen foreslås over 30 mrd. til jernbane – nemlig 31,8 mrd.

Dette skal gå til åpning av Follobanen Oslo-Ski, forberedende arbeider på Ringeriksbanen og utbygging av det nye europeiske signalsystemet ERTMS på Gjøvikbanen og Nordlandsbanen.

Nye persontog skal erstatte noen gamle på Østlandet.

Betaler for dyrere dollar

Den svake norske kronen og den høye dollarkursen har vært et stort problem for Forsvaret i flere år.

Forsvaret gjør store investeringer i amerikansk militært utstyr, blant annet kampflyene F-35. Kampflyene blir mye dyrere å kjøpe når dollaren er dyr.

Frem til i år har Forsvaret selv måttet dekke mellomlegget. «Ugunstig vekslingskurs mellom norske kroner og de mest aktuelle utenlandske valutaer har gitt betydelige merutgifter i 2021», står det i regjeringens forslag til forsvarsbudsjett.

Den dyre dollaren har også ført til forsinkelser i flere store investeringsprosjekter.

Nå innfører regjeringen et nytt prinsipp. Investeringer på over én milliard skal valutakompenseres. Det betyr at regjeringen gir Forsvaret ekstra penger, for å dekke over dollarhullet. I årets budsjett setter regjeringen av 345 millioner kroner. Pengene vil blant annet gjøre det lettere å kjøpe våpen til kampflyene.

Milliarder til data i Forsvaret

Forsvarsbudsjettet økes med 6,6 prosent til ca. 69 mrd. kr.

For 2022 foreslås 2,9 mrd. kroner til det som kalles «modernisering av kampnære IKT-systemer» for bakkestyrker, Luftforsvaret og Sjøforsvaret, kalt Mime. Prosjektet skal løpe frem mot 2030.

Mer til tiltak mot barne- og ungdomskriminalitet

Regjeringen foreslår å bevilge 8 millioner kroner til tiltak mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet. I tillegg foreslår regjeringen å øremerke 3 millioner kroner til en pilot for exit-program for gjengkriminelle.

Utbredelsen av gjengkriminalitet er liten i Norge. Samtidig er det utfordringer med en liten gruppe ungdommer som begår gjentatt og alvorlig kriminalitet og som står i fare for å bli rekruttert til gjengmiljøer.

Tryggere for barn og unge i trafikken

I statsbudsjettet foreslår regjeringen av 49 mill. kroner til tiltak for å gjøre det tryggere for barn og ungdom i trafikken.

Pengene fordeles slik:

  • 40 mill. til ny tilskuddsordning for tryggere skoleveier og nærmiljøer
  • 5 mill. mer til Trygg Trafikk
  • 2 mill. til prosjektet Ung i trafikken – Ingen venner å miste
  • 2 mill. til Nasjonal Barnetråkkløsning

Nasjonal Barnetråkkløsning er et prosjektet der barns skolevei skal dokumenteres, samt hva barn liker eller opplever som problemer eller farer i trafikken.

Flyktninger som trenger ekstra hjelp

Regjeringen vil ha raskere bosetting av flyktninger med nedsatt funksjonsevne.

Flyktninger med permanente, sammensatte hjelpebehov må ofte vente lenge før de blir bosatt, skriver regjeringen i statsbudsjettet. Den foreslår å doble tilskuddstiden fra fem til ti år, slik at alle raskere kan få en kommune å bo i.

55 nye politiårsverk

Regjeringen ønsker også å bevilge 68,2 millioner kroner til 55 nye årsverk for operative politifolk. I budsjettforslaget for 2022 bevilges det også 10 millioner kroner mer til påtalemyndigheten i politiet. Dette for å styrke grunnberedskapen i hele landet og bedre politidistriktenes operative innsatsevne.

Arbeidet mot nettovergrep styrkes også. Regjeringen ønsker å bevilge 10 millioner til politiets nettpatrulje og digitalt politiarbeid. Dette er en økning på fem millioner.

Bistand

Bistandsbudsjettet økes med 3,8 mrd. kr. I tillegg settes det av 2 milliarder til et klimafond som skal støtte omlegging til fornybar energi i utviklingsland.

Klima, elbiler og pukkellaks

Nysnø er statens eget klimainvesteringsselskap. De skal gjøre «lønnsomme, langsiktige investeringer som bidrar til klimagassreduksjon og gode ringvirkninger i samfunnet».

På budsjettet for 2022 foreslås det at Nysnø får 900 millioner kroner, 200 millioner kroner mer enn i årets budsjett.

På klimasiden skal kullkraftverket på Svalbard erstattes med et dieselkraftverk.

Momsfritaket for elbiler videreføres.

Flere elver i Finnmark opplever en invasjon av det som kalles pukkellaks, en laksetype satt ut av Russland for noen år tilbake. Store mengder laks svømmer ikke tilbake i sjøen etter å ha gått opp elvene. De dør, og forårsaker forurensning.

Regjeringen vil bruke 15,3 mill. på å sette opp feller i disse elvene.

Allmennlegetjenesten styrkes

Regjeringen vil styrke allmennlegetjenesten med 1,6 milliarder frem mot 2024. I regjeringens forslag styrkes allmennlegetjenesten med ytterligere 300 millioner kroner i 2022.

De ønsker blant annet å styrke basistilskuddet med til sammen 205 millioner kroner. Målet er økt trygghet for leger som starter med korte lister, og å legge til rette for at legene kan redusere sin arbeidsbelastning.

Les også

Les også: Flere enn noen gang står uten fastlege. Arild Iversen slutter fordi tiden ikke strekker til.

Vern av skog

Regjeringen vil bruke 435,7 mill. til vern av skog, omtrent det samme som i fjor.

Totalt opplyser regjeringen at den har bevilget 3,3 mrd. til vern av skog, mer enn det dobbelte av den forrige, rødgrønne regjeringen.

Siden 2013 er 656 skogsområder med tilsammen 1126 kvadratkilometer produktiv skog vernet.

4 mill. skal brukes på å restaurere typer av natur som ikke tidligere er restaurert, som sanddyner og åpen kalkmark.

Til sammen 40 millioner foreslås til restaurering av myr og annen våtmark.

Ny base for redningshelikoptre

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 243,1 millioner kroner til etablering av ny redningshelikopterbase i Tromsø.

Dette skal samkjøres med Sysselmesterens helikoptertjeneste på Svalbard.

Årsaken er de store avstandene mellom redningshelikopterbasene i Bodø i Nordland og Banak i Finnmark.

Klimatiske forhold, lange mørkeperioder og økt aktivitet knyttet til cruisetrafikk og fjellturisme gir særlige utfordringer, skriver regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett.

Den nye basen skal settes i drift i løpet av 2022.