Dette vet vi om statsbudsjettet for 2019: Vei og tog kan bli vinnerne

Regjeringen har lekket flittig fra godbitene i årets statsbudsjett. Klokken 10 mandag legges hele budsjettet frem.

Mandag 8. oktober offentliggjør Siv Jensen neste års statsbudsjett.

Mandag 8. oktober er finansminister Siv Jensens (Frp) store dag. Klokken 10 går hun på talerstolen i Stortinget og holder finanstalen der hun presenterer neste års statsbudsjett.

Samme dag kommer opposisjonen og alle Norges interesseorganisasjoner til å kaste seg over budsjettet for å finne svakheter og klage på at de får for lite. Få kommer til å være fornøyd, og ingen vil si at de har fått for mye penger.

Regjeringen Solberg har ikke flertall i Stortinget. Den inngikk i fjor budsjettforlik med KrF, slik den har gjort i tilsammen fem år.

I år har KrF varslet at det vil samarbeide til venstre i politikken om landsmøtet sier ja. Det betyr at det i slutten av november kan bli regjeringskrise, og at det blir Ap, Sp og KrF med støtte fra SV som snekrer det endelige budsjettet.

Her er en liste over det som allerede er kjent fra budsjettet gjennom lekkasjer:

Finansminister Siv Jensen kommer hele mandagen til å bli fotfulgt av mediene. Her fra den tradisjonelle spaserturen fra Finansdepartementet til Stortinget i fjor.

Skatter og avgifter

Dette er det området der det ofte er stor strid, fordi det sier noe som budsjettets sosiale profil. Her er lekkasjene:

 • Regjeringen dropper økningen av bilavgiftene. Omleggingen av beregningsmåten for avgifter vil tidligst skje i 2020.
 • Fjorårets kraftige økning i sukkeravgiften endres i forslaget til statsbudsjett. Avgiften settes ned for sjokolade og sukkervarer, men beholdes for saft og brus.
 • Fritaket for moms og avgifter for import av varer under 350 kroner beholdes i statsbudsjettet.
 • Det innføres en ordning med at arbeidsgivere må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på tips ansatte mottar fra nyttår.
 • Gunstigere skattebetingelser på pensjonen til selvstendig næringsdrivende. Forslaget vil koste staten 65 millioner kroner.
 • Regjeringen går inn for å kutte elavgiften med 650 millioner. Avgiften reduseres for første gang på 16 år.
 • Regjeringen kommer ikke til å røre prosentsatsen i formuesskatten, men vil øke bunnfradraget noe. Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler kuttes fra 80 til 75 prosent. Tilsammen vil forslaget koste staten 690 millioner kroner.
 • Ingen kommuner får lov til å ha mer enn fem promille i eiendomsskatt på boliger og hytter.

Innvandring og asyl

 • Regjeringen foreslår 3.000 kvoteflyktninger neste år. Det innebærer en økning på 820 kvoteflyktninger i forhold til antallet i 2018.

Bistand

Bistandsbudsjettet er en viktig sak, ikke minst for KrF som alle nå frir til:

 • Regjeringen foreslår å bruke 37,8 milliarder kroner på bistand i 2019. Det tilsvarer 1 prosent av BNI (bruttonasjonalinntekt) og er en økning på 2,5 milliarder kroner eller 7,1 prosent fra 2018.
 • Potten til innsats mot marin forsøpling på bistandsbudsjettet økes med 250 millioner kroner.
 • Innsatsen i sårbare stater foreslås økt med 374 millioner kroner, til 706 millioner kroner. 60 millioner kroner går til et EU-fond som skal håndtere migrasjon og bekjempe menneskesmugling i Afrika. Budsjettposter som styrker innsatsen mot organisert kriminalitet og ekstremisme økes. Det gjør også bistand til demokratisk og økonomisk utvikling i Eurasia og Sentral-Asia.

Samferdsel

Denne sektoren er trolig en av budsjettets store vinnere:

Mer penger til skredsikring.
 • Regjeringen vil øke satsingen på kollektivtransport og gang- og sykkelveier med 45 prosent. Det betyr at potten for dette vil bli på 3,7 milliarder i 2019. I tillegg settes det av 391 millioner kroner til bygging av Fornebubanen.
 • 27 milliarder kroner settes av til ulike jernbaneprosjekter. Det er 12 prosent mer enn i årets budsjett. InterCity Vestfoldbanen, InterCity Østfoldbanen og en ny Oslo-tunnel er blant prosjektene som får økt støtte.
 • Det foreslås nær 1,1 milliarder kroner til skredsikring av riksveier, samt 800 millioner kroner til skredsikring av fylkesveiene.
 • Bevilgningene til vedlikehold av riksveier øker med 400 millioner kroner. Mesteparten skal gå til tunneler.
 • Det settes av 25 millioner kroner til forsterking av broer på fylkesveiene.

Helse og omsorg

Et av budsjettets store kapitler, og et av de områdene der ulike interesseorganisasjoner er høylytt til stede:

 • Flere tiltak for å styrke fastlegeordningen: 46 millioner kroner til veiledning av studenter i allmennpraksis samt betalt tid til forberedelser for fastlegene. Dessuten 15,6 millioner kroner til å prøve ut nye modeller for utdanningsstillinger i Nord-Norge for å bedre rekrutteringen
 • Regjeringen foreslår at det skal være en kommunepsykolog i alle norske kommuner og setter av 50 millioner kroner til dette.
 • Det settes av 48 millioner til eldrereformen, opp fra 12,5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2018.
 • Regjeringen vil bruke 4 millioner kroner på å «etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud».
Mer penger til eldrereformen.
 • Det bevilges 118 millioner kroner og gis en låneramme på 1,7 milliarder kroner til bygging av det nye Universitetssykehuset Nord-Norge i Narvik. Til nye Hammerfest sykehus bevilges et lån på 1,9 milliarder kroner.
 • Regjeringen legger 40 millioner kroner ekstra i potten for sikre fremdriften av den nye helseanalyseplattformen, som skal gjøre helsedata lettere tilgjengelig.
 • 200 millioner kroner av veksten i kommunens frie inntekter skal øremerkes opptrappingsplan for rusfeltet og 100 millioner kroner til bedre rehabiliteringstilbud
 • Unge som har fylt 18 år, skal slippe å betale egenandel hos barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og psykiatriske ungdomsteam.
 • Regjeringen vil utvide meldeplikten til Statens helsetilsyn til også å gjelde alvorlige hendelser hos fastlegene, legevakta og sykehjem i kommunene og setter av 23 millioner kroner for å håndtere varslene
 • Regjeringen vil bruke 4 millioner kroner på å «etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud».
 • 1,8 millioner kroner foreslås til å lage et oppslagsverk for legemidler til barn

Forskning og utdanning

 • Det gis 50 millioner kroner mer til de såkalte lærerspesialistene. Pengene skal gå til å ansette flere spesialister samt å øke lønnstillegget deres.
 • 481 millioner kroner mer er foreslått til tre satsingsområder innen forskning (teknologi, fornyelse og omstilling i næringslivet og kvalitet i høyere utdanning). Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning styrkes med 25 millioner kroner.
 • Det blir 17 millioner mer i 2019 sammenlignet med i år til kampen mot mobbing. Ekstramidlene skal sørge for raskere saksbehandling av mobbesaker.
Svalbard skal få folkehøyskole, foreslår Regjeringen.
 • Vil bruke 7,1 millioner kroner til å opprette en folkehøyskole på Svalbard.
 • Teknisk-industrielle forskningsstiftelser får 40 millioner kroner mer.
 • Bevilgningen til såkalt muliggjørende teknologier økes med 65 millioner kroner.
 • Regjeringen legger 40 millioner kroner ekstra i potten for sikre fremdriften av den nye helseanalyseplattformen, som skal gjøre helsedata lettere tilgjengelig.

Integrering

Et av de store stridstemaene i norsk politikk. Dette er et satsingsområde for Regjeringen og ble spesielt nevnt i Trontalen.

 • Det settes av 70 millioner til såkalte kombinasjonsklasser, der innvandrerungdom kan ta både grunnopplæring og videregående skole samtidig. Dette er en dobling fra i dag.
 • Regjeringen vil bruke 16 millioner på videreutdanning av lærere i voksenopplæring av innvandrere.
 • Det foreslås 9 millioner til å styrke kvaliteten og standardisere innholdet i kommunenes introduksjonsprogram.

Forsvar og sikkerhet

Regjeringen har fått sterk kritikk av Riksrevisjonen for manglende oppfølging av objektsikring, en sak som ligger i Stortinget. Her er lekkasjene:

Mer penger til sjøforsvaret.
 • Det foreslås 295 millioner ekstra til Sjøforsvaret. Det betyr at totalrammen ligger på om lag 4,4 milliarder kroner i 2019.

Klima og miljø

Denne budsjettposten vil bli fulgt med argusøyne av miljøorganisasjoner og blant annet bli et mål på Venstres gjennomslag i Regjeringen:

 • Legger inn 400 millioner kroner ekstra til arbeidet med å rense verdenshavene for plastavfall.
 • Drøyt 1,1 milliarder kroner skal brukes på fornybar energi i utviklingsland i 2019. Det øker bevilgningen med 430 millioner kroner.
 • Det foreslås over 3 milliarder kroner til Enova. Det er 344 millioner kroner mer enn i årets budsjett.
 • Tiltak for villaksen blir tilgodesett med rundt 33 millioner kroner. Pengene skal blant annet gå til en genbank og et nasjonalt villakssenter.
Nok penger til politireformen?

Politi

I kjølvannet av politireformen er oppfølgingen av politiet en viktig politisk sak, lekkasjene har ikke vært så mange:

 • Regjeringen viderefører årets ekstrabevilgning på 30 millioner for å få bukt med gjengproblemet i Oslo sør. I tillegg legges det 40 millioner i en pott for gjengbekjempelse.

Kultur

Et budsjett der små summer gjør en forskjell. Særlig viktig for Venstre som har partileder Trine Skei Grande som kulturstatsråd:

 • Satsingen til filmformål økes med 50 millioner kroner. Den største økningen går til å styrke rammen for tilskuddsordningene under Filmfondet med 30,9 millioner kroner. 5,1 millioner av dette øremerkes internasjonal satsing på dataspill.
 • 175 millioner kroner settes av til bygging av den omdiskuterte kunstsiloen i Kristiansand.
 • 2,5 millioner kroner bevilges til drift av Vikersund hoppsenter.
 • Regjeringen bevilger 19 millioner kroner til et formidlingssenter ved ruinene av Clemenskirken i Trondheim.

Barn og familie

Barnefamilienes kår er en het politisk sak. Ap har varslet en offensiv, den er en kjernesak for KrF og et område det alltid er lett å kritisere den sittende regjeringen:

 • Det settes av tilsammen 181 millioner kroner til tiltak for å bekjempe barnefattigdom. For lavinntektsfamilier settes det av 46 millioner til gratis kjernetid i barnehage for toåringer, 60 millioner skal styrke bostøtteordningen, om lag 40 millioner går til områdesatsing, 20 millioner til pilotprosjekt for deltagelse i fritidsaktiviteter og 5 millioner til ferietiltak i regi av Røde Kors og Den Norske Turistforening.
 • Forbrukertilsynets budsjett øker med 6 millioner øremerket blant annet tilsyn og oppfølging av merking av reklame hos bloggere og influensere.

Olje og energi

Viktig for Norge, ikke veldig omstridt og lekkasjene har vært få:

 • Regjeringen vil bevilge 50 millioner til kartlegging av en stor havbunnsstruktur som går over delelinjen mot Russland.

Arbeid og velferd

Politisk omstridt område. Det er viktig å få flere i jobb:

 • 22,5 millioner kroner foreslås til å opprette 200 nye tilrettelagte arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede
 • 125 millioner kroner settes av for å styrke gjennomføringen av Navs inkluderingsdugnad, som skal hjelpe til å få flere mennesker ut i arbeid.