Politikk

Vidar Helgesen (H) og Kristin Halvorsen (SV) går sammen for å påvirke Ap og Høyres klimapolitikk

WWF, Civita og Norsk klimastiftelse setter ned utvalg for å påvirke klimapolitikken til Ap og Høyre. Utvalget inkluderer flere fagøkonomer og politikere fra ulike partier – men ingen fra fagbevegelsen eller MDG.

  • Kjetil Magne Sørenes
    Journalist

Vidar Helgesen var klimaminister for Høyre. Kristin Halvorsen var finansminister og ledet Sosialistisk Venstreparti. Nå går de sammen for å utforme ny klimapolitikk i et nytt utvalg satt ned av WWF, Civita og Norsk Klimastiftelse.

Utvalget skal foreslå politikk for omstillingen av Norge og norsk økonomi som følge av Parisavtalen. Utgangspunktet er avtalen vil kreve en rask, global energiomstilling bort fra fossil energi.

«Kjerneoppgaven til utvalget er å beskrive en politikk som skal forberede, gjennomføre og håndtere konsekvensene av en slik omstilling. Utvalget skal blant annet foreslå en innretning av petroleumspolitikken som er forenlig med at klimamålene nås», heter det i utvalgets mandat.

Utvalget skal levere sin rapport innen 20. juni 2020. Målet til utvalget er påvirke partienes programarbeid før stortingsvalget i 2021.

Aftenposten kjenner til at sammensetningen av utvalgets medlemmer (se faktaboks), er ment å gjøre utvalget særlig relevant for Arbeiderpartiet og Høyre.

Ny klimapolitikk er hete diskusjoner i begge partiene.

– Særlig interessant for Ap og Høyre

To av utvalgets medlemmer er direktør for CICERO Senter for klimaforskning og tidligere SV-leder Kristin Halvorsen og tidligere Høyre-statsråd Vidar Helgesen. I dag er han spesialrepresentant for det internasjonale havpanelet. Aftenposten treffer de to på en kafé i Kvadraturen i Oslo.

De to snakker om at det handler om å finne en like kløktig politikk for det norske oljeeventyrets solnedgang, som for dets oppbygging og forvaltning. De fastholder at fremtidsutsiktene er risikofylte, både for verdensøkonomien generelt og for den norske oljedrevne økonomien spesielt.

Parisavtalen, som Norge er en del av, har som mål å forplikte seg til å begrense global oppvarming til godt under to grader og til å etterstrebe å begrense den til 1,5 grader.

Helgesen viser til dystre nyheter fra Washington Post, som nylig omtalte en FN-rapport som fastslår det ligger an til en global oppvarming på 3,2 grader. Han viser til at sjefen for AXA, en av verdens største forsikringskonglomerater, har sagt at en verden ikke vil være forsikringsverdig med en oppvarming på 4 grader.

– Det forteller litt om hva vi står overfor. Risikoen er at erkjennelsen kommer altfor sent i de politiske miljøene, sier Helgesen.

– Nå er klima den viktigste saken for velgerne, og partiene er allerede i gang med å lage sine partiprogrammer. Hvorfor er det behov for dette utvalget i tillegg?

Halvorsen svarer:

– Når Civita, WWF og Norsk klimastiftelse går sammen om et slikt utvalg, tenker jeg at det er en god måte å gi innspill til partienes programarbeid som de ellers ville gjort hver for seg. Så tenker jeg det kanskje er særlig interessant for Arbeiderpartiet og Høyre. For disse diskusjonene er vanskelige i begge partier. Det blir fort sånn at den ene setter den andre sjakk matt. Om vi kan komme med konstruktive innspill, basert på et faglig godt grunnlag, så blir det lettere å skape det politiske handlingsrommet som trengs.

Ingen fra fagbevegelsen er med

Halvorsen og Helgesen snakker utførlig om behovet for kunnskapsbasert politikk, politisk bredde og konsensus. «Å snakke med innestemme», kaller Halvorsen det. Aftenposten forsøker å utfordre de to tidligere topp-politikerne på den realpolitiske realismen til utvalget:

– Debatten nå er ganske polarisert. Du har noen som vil starte med å sette en sluttdato og andre som vil starte med å si at det finnes ikke en sluttdato. Jeg tror svaret ligger et sted mellom der. Men man må starte med hva som er nødvendig ut fra Parismålene, sier Helgesen

– Er det områder i klimapolitikken du ville hatt berøringsangst for som aktiv politiker i Høyre, som du nå vil gyve løs på som utvalgsmedlem?

– Endringene som skjer i økosystemene våre nå, er så fundamentale at man ikke bør ha berøringsangst mot noen potensielle politiske grep. Fordi jo mer dramatisk virkeligheten utvikler seg, jo mer dramatisk må politikken bli.

– Det er ingen fra fagbevegelsen med i utvalget. Er det en svakhet med hensyn til å ha tyngde inn mot Ap?

– Det er viktig at vi har en arbeidsform som inviterer til innspill fra fagbevegelsen. Vi vil invitere oss til bilaterlate møter med miljøer som er viktige og som ikke er representert i utvalget. Så fort dette er offentlig kjent, vil jeg f.eks. invitere meg selv til Fellesforbundet for å få en skikkelig diskusjon med dem. Jeg har allerede snakket med Sigbjørn Johnsen (tidligere finansminister for Ap) om at vi to har et særlig ansvar for det, svarer Halvorsen.

Helgesen skyter inn:

– Det er ikke ment å være et partssamanentsatt utvalg. Det er ingen fra næringsorganisasjonene, heller.

– Hva med MDG?

Jeg regner med at de aktivt henvender seg til utvalget. Vi er åpne for innspill, svarer Halvorsen.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Klimapolitikk
  2. Vidar Helgesen
  3. Kristin Halvorsen
  4. Alexandra Bech Gjørv
  5. Alfred Bjørlo
  6. WWF
  7. Eirik Sivertsen