Politikk

Lei av manglende handling i eldreomsorgen

  • Solveig Ruud
    Journalist
  • Glenn Roger Røsåsen
AFP000245884-HMYgteRy6n.jpg
  • Det burde være en selvfølge at enkeltmennesker har like sterkt vern om sine menneskerettigheter i sykehjem som i fengsler. Rapporten viser dessverre at det ikke er tilfelle, påpeker Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Lisbeth Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, berømmer Norsk senter for menneskerettigheter for at de har gjort et godt og svært viktig arbeid.

Som Aftenposten har omtalt, har senteret utarbeidet en egen temarapport om menneskerettigheter i norske sykehjem.

Rapporten konkluderer bl.a. med at beboere utsettes for ulovlig tvang, mishandling og omsorgssvikt og dermed «grove krenkelser av grunnleggende menneskerettigheter.»

Rapporten etterlyser strakstiltak fra norske myndigheter, ber om at man i større grad lytter til beboerne og deres pårørende og ber politiet prioritere mishandling eller nedverdigende behandling når det skjer lovbrudd.

Må rapporteres til internasjonale organisasjoner

— Det er ikke første gang slike alvorlig forhold er avdekket, men det er første gang det er gjort så grundig og på basis av menneskerettighetene. Nå er det på tide at myndighetene setter fortgang i å lage bedre systemer, som sikrer at folks grunnleggende rettigheter overholdes på sykehjem, sier Lisbeth Rugtvedt.

Hun støtter forslag om at menneskerettighetssituasjonen i norske sykehjem kartlegges og mener det er riktig at norske myndigheter inkluderer forholdene i norske sykehjem i sine rapporter til internasjonale menneskerettighetsorganer.

Pårørendes bekymringer er ikke fulgt opp

Nasjonalforeningen for folkehelsen er lei av manglende handling.

Foreningen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Over 70000 mennesker har demens i Norge, og 300000 er nære pårørende.

Det er i alt 41.000 beboere på norske sykehjem og en stor andel av dem er demente. Mange av disse igjen har psykiske lidelser.

– Rapporten viser at veldig mange av bekymringene pårørende har kommet med i mange år, ikke er fulgt opp. Det er bra at helsemyndighetene gir uttrykk for at de beklager og erkjenner situasjonen, men det for mye prat. Det må en helt annen vilje til for å følge opp de alvorlige funnene i rapporten, sier generalsekretær Lisbeth Rugtvedt.

Lovbrudd må prøves i norske rettsaler

Hun mener det er behov for skikkelig kartlegging, flere ressurser og mer kompetanse i norsk eldreomsorg. Og hun etterlyser økt oppmerksomhet bl.a. fra påtalemyndighetens side.

Politiet har nylig henlagt en sak der Lillehammer kommune ble anmeldt for uforsvarlig og uverdig eldreomsorg etter at en kvinne kjørte utfor en trapp på et helse- og omsorgssenter og døde av skadene.

Les også:

Les også

Trappe-dødsfall henlagt på grunn av foreldelse

Henleggelsen er en av flere konkrete eksempler som nevnes i rapporten.

— Det er dessverre tydelig at dette er et område som bør med i myndighetenes rapportering til internasjonale menneskerettighetsorganer, og at det er behov for å få prøvd brudd menneskerettighetene i norske rettssaler, sier hun.

Mangel på både kunnskap og kompetanse

Hun understreker at det ytes mye god omsorg i norske sykehjem, men påpeker at det hjelper lite om gjennomsnittet i norsk eldreomsorg er positivt, når det sitter eldre både hjemme og på sykehjemmene som utsettes for menneskerettighetsbrudd.

– Det skorter på både kunnskap og kompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det er for mange ufaglærte, og helsepersonell uten spesialkompetanse i demens. Særlig i helgene er det mange ufaglærte og få på vakt. Det er viktig at alle ansatte på sykehjem får grunnleggende kunnskaper om menneskerettigheter, sier hun.

Grunn til bekymring også i hjemmetjenestene

Rapporten fra Senter for menneskerettigheter konsentrer seg om forholdene i norske sykehjem.

— En rapport fra Oslo viser at det er grunn til bekymring også for denne gruppen, mener Rugtvedt, som legger til at også de hjemmebaserte tjenestene bør tas med i det videre arbeidet for å sikre mennesker med demens mot brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Les også

  1. «Grove krenkelser av menneskerettigheter på norske sykehjem»

  2. «Ikke uvanlig å gi beboere beroligende medisiner uten deres samtykke, for å holde dem rolige..."

  3. - Politikerne må ta ansvar

Les mer om

  1. Politikk
  2. Eldreomsorg