Valgstudio

Festet innlegg
Nå er SV for norsk Nato-medlemskap
18. mars kl 13:20Sigrid Gausen og Kjetil Magne Sørenes
DEL
Både Lysbakken og Bergstø støtter uttalelsen om utenrikspolitikk som ble vedtatt på landsmøtet. Foto: Alf Simensen

SV ble i sin tid tuftet på Nato-motstand. Lørdag formiddag, etter det NTB omtalte som en «sindig debatt» fredag kveld, har partiet vedtatt en uttalelse som i praksis betyr at partiet godtar det norske medlemskapet i forsvarsalliansen.

Årsaken er den russiske invasjonen av Ukraina, og Sverige og Finlands uttalte ønske om å slutte seg til alliansen.

Dette snur opp ned på den utenrikspolitiske analysen til SV.

«Sverige og Finlands NATO-søknad har skapt en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Et samlet Norden i NATO kan føre med seg både muligheter i form tettere integrert samarbeid og potensielle sårbarheter i form av økt spenning. Muligheten til å bygge et tett nordisk forsvarssamarbeid må benyttes», heter det i uttalelsen.

Etter avstemmingen sa Lysbakken at dette kan føre til mer støtte til partiet.

- Jeg tror det er flere enn før som vil opplever at SV er et parti for dem fordi mange deler vår sikkerhetspolitikk, men har hatt utmeldingsstrategien som et ankepunkt mot å stemme på oss.

Uttalelsen slår videre fast at SV fortsatt vil være kritisk til Nato, blant annet atomvåpenpolitikken. Men målet vil heretter være å søke endring innenfor alliansen, heller enn en utmelding.

«Et nordisk forsvarssamarbeid vil samtidig være det beste fundamentet for norsk alliansepolitikk. Slik endring må trolig skje gradvis og kollektivt. SV vil derfor arbeide for dette, fremfor en norsk utmelding av Nato».

Likevel var det rundt 40% av salen som ønsket å beholde en uttalelse som talte for å melde Norge ut av Nato.

Det historiske vedtaket skjer med avtroppende SV-leder Audun Lysbakkens støtte.

– Endelig kan Norden samles. Nå gjelder det å sørge for at vi blir avhengig av hverandre, i stedet for bare å bli avhengig av USA, sa Lysbakken i sin avskjedstale til partiet han har ledet i over 10 år fredag.

 • Thomas Dinning Spence
  DEL
  Sp vil styrke BSU og innføre GSU

  Sp-landsmøtet stemte mot sentralstyrets innstilling for å styrke BSU (Boligsparing for ungdom).

  Landsmøtet vil heve grensen for sparing til 30.00 kroner i årlig sparing og 400.000 kroner som totalbeløp. Partiet vil også ha et skattefritak på 20 prosent.

  Det er en ren reversering av den politikken Sp har ført i regjering. Regjeringen strammet fra nyttår inn på ordningen og kuttet skattefradraget fra 20 til 10 prosent.

  Kun personer som ikke eier bolig omfattes nå av BSU-sparing.

  Landsmøtet vedtok også mot Sp-ledelsens innstilling et forslag fra Senterungdommen om å innføre en ordning med GSU (Gårdssparing for unge). Ordningen skal åpne for 30.000 kroner i årlig sparing med 400.000 kroner i totalbeløp og skattefritak på 20 prosent.

  Senterungdommen vant også voteringen om å øke tallet på ungdomsrepresentanter i landsstyret fra tre til fem.

 • Thomas Dinning Spence/Odd Inge Aas
  DEL
  Sp: Sterkere styring av kraftpolitikken

  Sp vil jobbe for sterkere styring av kraftpolitikken og lavere kraftpris for innbyggere og bedrifter.

  Det vedtok Sp-landsmøtet i et temadokument søndag. I tillegg vil Sp:

  • Ha en tydeligere regulering av utenlandshandelen med strøm

  • Si nei til EUs fjerde energimarkedspakke

  • Sikre økt nasjonal kontroll med kraftflyten over utenlandskablene for å sikre nasjonal forsyningssikkerhet. Norge skal ikke være en eksportnasjon av elektrisk kraft.

  • Ikke godkjenne nye mellomlandsforbindelser til utlandet i denne perioden.

  • Gjøre endringer i energisektoren som gjør at vi har enda større nasjonal kontroll på eierskap, eksport og kapasitet.

  • Elektrifisering av sokkelen skal på sikt skje enten ved havvind eller alternativ teknologi slik at industrien på land ikke blir skadelidende.

 • Thomas Dinning Spence
  DEL
  Sp: Selvforsyningsgraden må økes

  Sp-landsmøtet vil ha en opptrappingsplan for norsk matproduksjon og en tidfestet plan for tetting av bøndenes inntektsgap.

  Det ble vedtatt på landsmøtet søndag. Flere delegater var misfornøyd med at planen for inntektsutjevning ikke tidfestet når målet skulle være innfridd.

  – Norsk matproduksjon har aldri vært viktigere, og jeg er glad for at jeg har et landsmøte i ryggen som er utålmodige og offensive på veien videre. Selvforsyningsgraden må økes, sier landbruks og matminister Sandra Borch.

  Sp går også inn for å styrke investeringsvirkemidlene kraftig, etablere beredskapslagring for korn, å påse at nye handelsavtaler ikke avgir kvoter av norske jordbruksprodukter og å arbeide for endringer i WTO avtalen til fordel for norsk landbruk.

 • NTB
  DEL
  Vedum sier fortsatt nei til SV i regjering etter Nato-vedtak

  Det er fortsatt uaktuelt for Senterpartiet å ønske SV velkommen inn i regjering.

  Lørdag fikk SV ny leder, ny nestleder og ny Nato-politikk. Har det gjort partiet mer spiselig for Senterpartiet som regjeringspartner?

  – Nei, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

  Han har lenge pekt på SVs Nato-motstand som en årsak til at Senterpartiet ikke ønsker å samarbeide med SV i regjering.

  Men lørdag skrotet SV kravet om at Norge skal melde seg ut av Nato.

  – Vi har jo ment at det beste er en Sp-Ap-regjering, og det mener vi fortsatt. Og så er det veldig bra at SV nærmer seg oss i Nato-debatten, sier Vedum.

  Han mener fortsatt avstanden mellom de to partiene er stor i sikkerhetspolitikken.

 • Sigrid Gausen
  DEL
  Marian Hussein blir ny nestleder i SV
  Foto: Stig B. Hansen

  Det var med stor overaskelse at Marian Hussein vant ledervalget i SV. Hun ble valgt med 114 mot 101 stemmer.

  Landsmøtet gikk dermed imot valgkomiteen, som tidligere samme dag innstilte på Haltbrekken som ny nestleder.

 • Odd Inge Aas/Thonas Dinning Spence
  DEL
  Senterpartiet sier nei til elektrifisering av Melkøya

  Senterpartiets landsmøte sa lørdag nei til elektrifisering av gassanlegget på Melkøya.

  Det skjedde mot innstillingen fra resolusjonskomiteen, som ble ledet av nestleder Ola Borten Moe.

  Det var et forslag fremmet av Buskerud og Finnmark Sp.

  I punktet de fikk inn i resolusjonen, heter det:

  «Senterpartiet vil ikke gå inn for løsninger som svekker forsyningssikkerheten i det landbaserte kraftsystemet eller løsninger som direkte eller indirekte driver opp prisene i det norske strømmarkedet. Planene om å elektrifisere Melkøya med strøm fra dagens nett må derfor stanses da dette setter en effektiv stopper for annen industrietablering og opprettelse av arbeidsplasser i hele Troms og Finnmark».

  Sp vedtok også at Equinor sin søknad om konsesjon for å elektrifisere LNG-fabrikken på Melkøya må avvises.

 • Sigrid Gausen
  DEL
  Kirsti Bergstø valgt som ny leder av SV
  Kiristi Bergstø er SVs nye leder Foto: Stig B. Hansen

  Landsmøtet i SV har talt. Kirsti Bergstø ble ikke overasskende valgt som leder. Hun tar over etter Audun Lysbakken.

  Hun ble valgt med akklamasjon.

 • Thomas Dinning Spence/Odd Inge Aas
  DEL
  Sp-ledelsen enstemmig gjenvalgt
  Foto: Joakim Halvorsen, NTB

  Trygve Slagsvold Vedum ble gjenvalgt som leder til stående applaus på landsmøtet i Trondheim.

  - Jeg gleder meg til å fortsette å lede dette flotte laget videre med å sikre tjenester nært folk, nasjonal kontroll og trygghet for folk i hele Norge.

  - Alle kaffekoppene, alt pågangsmotet og dette landsmøtets kamplyst for sine lokalsamfunn gjør at jeg er sikker på at vi kommer til å gjøre et godt lokalvalg til høsten, sier Trygve Slagsvold Vedum.

  Mens Arbeiderpartiet sliter med uro og krav om ny ledelse, ble Senterpartiets ledelse enstemmig gjenvalgt lørdag ettermiddag.

  Valgkomiteens leder Per Martin Sandtrøen sier at hele partiet uttrykte ønske om gjenvalg av partiledelsen.

  Dette er Sps ledelse de neste to årene:

  Partileder Trygve Slagsvold Vedum, Hedmark

  1. nestleder: Ola Borten Moe, Trøndelag

  2. nestleder: Anne Beathe K. Tvinnereim, Akershus

 • Andreas Slettholm, kommentator
  DEL
  Hvem skal sørge for at SV fortsatt er et klimaparti?

  I gangene på landsmøtet er det en del som er bekymret for at partiets miljøprofil skal svekkes med Kirsti Bergstø som leder. Hun oppfattes som mer «rød» enn «grønn», og også som mer opptatt av klassisk naturvern enn klimaspørsmål. Heller ikke sittende nestleder Torgeir Knag Fylkesnes har en typisk miljøprofil.

  Dette er noe av bakteppet for at Lars Haltbrekken regnes som favoritt til å få den ledige nestlederplassen. Han har vært miljøpolitiker hele sitt liv. Mange av dem som fortsatt sørger over at Kari Elisabeth Kaski trakk seg fra lederkampen (og dem er det en god del av!), ser det som viktig å få inn Haltbrekken i toppen.

  I tillegg regnes Haltbrekken for å ha stor arbeidskapasitet og gode organisatoriske evner.

  Avstemningen er likevel ventet å bli ganske jevn. Han utfordres av Marian Hussein. Hun har markert seg på saksområder arbeidsliv, helse, velferd og integrering. Flere av hennes støttespillere er også begeistret over tanken på å få inn en med både minoritets- og arbeidsklassebakgrunn i SV-ledelsen.

 • Sigrid Gausen
  DEL
  Valgkomiteen innstiller Lars Haltbrekken som ny nestleder
  Foto: Rodrigo Freitas

  En av de mest spennende sakene på landsmøte til SV er spørsmålet om hvem som blir ny nestleder. Det står mellom Lars Haltbrekken og Marian Hussein.

  Nå har valgkomiteen på landsmøte lagt frem sin innstilling.

  Flertallet i komiteen på fire har brukt sin stemme på Lars Haltbrekken.

  Et mindretall på en ønsker derimot Hussein.

  Komiteen er enstemmig enige om at Kirsti Bergstø bør bli ny partileder og at nestleder Torgeir Knag Fylkesnes får fortsette.

  Det er ventet at det blir et jevnt valg rundt kl. 17 lørdag. Men de fleste Aftenposten snakker med på landsmøtet, holder en knapp på Lars Haltbrekken.

 • Odd Inge Aas/Thomas Spence
  DEL
  Sp vil gi politiet sterkere virkemidler mot narkotika

  Kampen mot narkotika er en av sakene som har tatt mest taletid på første dag av Senterpartiets landsmøte.

  Partiet vedtok en resolusjon som sier at politiet må sikres lovhjemmel til å avdekke bruk, besittelse og salg av narkotika.

  Narkotika skal fremdeles være straffbart. Rusavhengige skal møtes med hjelp.

  Underveis i debatten ble det vist til tall fra FHI om økt bruk av kokain blant unge.

  − Riksadvokatens brev til politidistriktene i fjor vår som slo fast at mindre doser narkotika til eget bruk ikke skulle møtes med straff. Dette skapte stor usikkerhet, og er nok en av årsakene til denne negative utviklingen. Derfor er jeg glad for at landsmøtet vårt er så tydelige på at politiet må sikres hjemmel for å forebygge og bekjempe narkotikabruk, sier Else Marie Rødby, justispolitisk talsperson for Senterpartiet.

  Alternative reaksjonsformer skal være foretrukne for ungdom i narkotikasaker. Rødby peker på individuelle oppfølgingsplaner, bekymringssamtaler og ruskontrakter.

 • Sigrid Gausen
  DEL
  Lysbakken: Ber partiet støtte Bergstø

  I talen bekjennet Lysbakken at han bar på en stor sorg over at SV, Ap og Sp ikke fant sammen i regjering etter valget i 2021. Han pekte på at SV er det eneste partiet på venstresiden som ikke har lukket døren for regjeringssamarbeid med noen andre.

  Han akket seg over at Sp markerer politisk avstand til SV, i stedet for å legge vekt på sakene de har felles - som EU/EØS-motstanden.

  Helt på tampen av talen kom han med en støtteerklæring til Kirsti Bergstø, som er den eneste kandidaten til å ta over ledervervet. Hun velges da etter alt å dømme til ny SV-leder lørdag.

  - Støtt Kirsti, sånn som dere har støttet meg. Stå sammen. Alltid videre, sa han.

 • Sigrid Gausen
  DEL
  Lysbakken ber SV godta NATO
  Audun Lysbakken Foto: Alf Simensen/NTB

  I sin avskjedstale til SV pekte avtroppende partileder Audun Lysbakken på at både Sverige og Finland nå vil slutte seg til NATO etter Russlands invasjon av Ukraina.

  Dette gjør at Lysbakken nå ber sitt eget parti, som ble tuftet på NATO-mostand, om å akseptere det norske medlemskapet i forsvarsalliansen. Partiet skal ta stilling til dette på landsmøtet.

  - Når Sverige og Finland går inn i Nato forsvinner alternativet om en nordisk allianse på utsiden, sa han.

  Den nye situasjonen byr på en mulighet som SV må gripe, mener Lysbakken.

  Han viser til at SV vil samle Norden sikkerhetspolitisk.

  - En norsk utmelding er ikke lenger den beste måten å få det til.

  - Endelig kan Norden samles. Nå gjelder det å sørge for at vi blir avhengig av hverandre, i stedet for bare å bli avhengig av USA.

  - Norden må stå samlet. Derfor kan vår strategi for forandring heller ikke være at Norge skal gå aleine, sa han i talen.

  Han understreket at den nye posisjonen ikke vil bety at SV aksepterer avehengigheten av USA.

  - Norge må endre posisjon i Nato. Vi burde være et land som sier nei til deltakelse i krig utenfor eget område, som skriver under FNs atomvåpenforbud, avviser Nato sin atomvåpenstrategi og hever stemmen mot Tyrkias overgrep mot kurderne. En slik politikk vil ha betydelig folkelig støtte.

  Fremtiden vil vise om dette er mulig å få til, sa han.

  - En kollektiv og gradvis endring av sikkerhetsordningene i Europa er uansett en mer sannsynlig oppskrift på forandring enn at Norge skal stå alene.

 • Sigrid Gausen
  DEL
  Lysbakken advarer mot fascisme

  Mot slutten av talen kom dessuten Lysabakken med en kraftfull advarsel om at fascismen er på fremmarsj flere steder i verden.

  - Stormen på kongressen i USA og krigen i Ukraina er del av det samme. Et farlig, autoritært ytre høyre som er villig til å sikre seg makt gjennom blod og vold, sa Lysbakken.

 • Sigrid Gausen
  DEL
  Lysbakken holdt avskjedstale
  artileder Audun Lysbakken på landsmøtet til SV på Gardermoen. Foto: Alf Simensen/NTB

  Audun Lysbakken holder klokken 12.30 avskjedstalen som partileder på SVs landsmøte. Her kan du se talen.

  I helgen er SVs landsmøte samlet på Gardermoen. Det er duket for ledervalg, og Audun Lysbakken skal takkes av. Han åpner sin siste landsmøte tale med å snakke om sin egen avgang.

  – Å varsle din avgang som partileder er litt som å dø, men våkne opp igjen. Du får lese dine egne nekrologer.

  Han har vært partileder siden 2012, da han startet i motbakke med regjeringsslitasje og dårlige målinger.

  Han peker på at det er mange teorier om hvordan partiet har reist seg fra de dårlige målingene.

  – Selv er jeg sikker på at en viktig grunn til at SV i dag er et alternativ for flere enn før, er at vi mer enn noen andre har satt Forskjells-Norge på dagsordenen.

  Lysbakken kom også med et par spark til kriserammede Ap. Han viste til flere velferdsreformer de siste årene, blant annet barnehageforliket, som SV har tatt initiativ til.

  - Det er SV som har tatt over Arbeiderpartiets rolle som partiet som utvider velferdsstaten, sa han.

  Han sa og de hadde tatt over rollen om å ville rulle markedet tilbake.

  - Selvfølgelig kan vi ta kontroll over kraften og sikre levelige priser for folk og bedrifter. Vi trenger ikke akseptere at strømprisen må styres av den skyhøye europeiske gassprisen.

  Hilser til milliardærene i Sveits

  Han kom også med stikk til de norske Sveits-farerne. Det eneste positive han hadde å si om Sveits var at flagget er et stort pluss.

  - Disse menneskene vender Norge ryggen. Skatteflyktningene svikter sitt samfunnsansvar, de svikter det fellesskapet som har gjort dem rike og de fortjener å høre det.

  I sin siste landsmøtetale som SV-leder kom Lysbakken dessuten med en liten takk til et par kjendisinvestorer:

  - Jeg vil forresten gjerne få sende en liten avskjedshilsen til Øystein Stray Spetalen og Jan Petter Sissener. Takk for all oppmerksomheten dere har gitt meg og SV gjennom alle disse årene. Det har virkelig hjulpet oss med å få fram poenget. Jeg glemmer dere aldri!

 • Odd Inge Aas/Thomas Spence
  DEL
  Vedum tok tydelig avstand fra EU

  Vedum takket tidligere partileder Anne Enger for innsatsen hennes i EU-kampen på 1990-tallet. Han trakk linjene frem til da Stortinget i forrige periode bestemte at Norge skulle si ja til EUs tredje energimarkedspakke.

  Det gjorde at Norge sa ja til EU-byrået Acer.

  Han gjorde det indirekte klart at det ikke vil komme på tale at Sp sier ja til at Norge skal bli med i EUs fjerde energimarkedspakke – den såkalte Ren energi-pakken.

  – La meg være helt klar, norsk energipolitikk skal styres av norske folkevalgte, ikke av byråkrater i Brussel.

 • Odd Inge Aas/Thomas Spence
  DEL
  Vedum forsvarer omstridte skattegrep

  I sin landsmøtetale tok finansministeren regjeringens omstridte skattegrep i forsvar.

  Han pekte på at over halvparten av vindkraftanleggene på land er eid fra utlandet. Han mener derfor at grunnrenteskatt er helt riktig, så en større andel av overskuddet derfra kommer fellesskapet til gode.

  Utenfor hotellet i Trondheim hadde det møtt opp demonstranter som protesterte mot grunnrenteskatten på havbruksnæringen.

  Også det tok Vedum i forsvar. Han sa at det er bra at det er mulig å bli rik på havbruk i Norge, men at om 5–10 år kommer det til å være bred enighet om at det var rett å innføre også den skatten.

 • Odd Inge Aas/Thomas Spence
  DEL
  Vedum fortalte om MS-diagnose på landsmøtet
  Trygve Slagsvold Vedum talte fredag morgen til landsmøtet. Foto: Joakim Halvorsen

  TRONDHEIM: Fredag morgen taler partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum til Senterpartiets landsmøte.

  Vedum startet talen personlig.

  Han fortalte om en fredagskveld våren 2020. Etter en lang uke på Stortinget skulle han spise pizza med døtrene og se på Harry Potter.

  Han kjente at han ble dårlig og gikk på badet. Der ble han liggende på gulvet. Kona fikk ringt legen. Ambulansen kom, og han ble lagt inn på sykehuset.

  Utover sommeren fikk han flere anfall og ble bekymret.

  En dag utpå høsten fikk han en telefon fra legen.

  – Jeg har dårlige nyheter til deg. Vi tror du er alvorlig syk, vi tror du har MS, sa legen.

  Det fikk han senere bekreftet.

  Medisinene hjelper

  Vedum fortalte at han valgdagen 2021 startet dagen med en ny, grundig MS-undersøkelse. Kvelden ble avsluttet med feiring av et godt Sp-valg.

  Vedum sa også at han ikke merker noe til sykdommen i hverdagen etter at han fikk medisiner.

  Vedum brukte fortellingen til å si hva han mener styrken med det norske velferdssamfunnet, nemlig at fellesskapet stiller opp når enkeltmennesker kommer i vanskelige situasjoner.

  Han gikk videre til å forsvare skatteøkningene regjeringen har innført og som det har vært mye debatt om. Han mener det er nødvendig for at velferdsstaten skal kunne stille opp for dem som trenger det.

 • Odd Inge Aas
  DEL
  Vedum møtt av stor protest før Sp-landsmøte
  Demonstranter fra Kystbrølet sto klar utenfor Senterpartiets landsmøte. Foto: Odd Inge Aas

  Fredag morgen starter Senterpartiets landsmøte i Trondheim. Utenfor konferansehotellet regjeringspartiet skal diskutere politikk de neste dagene, hadde det møtt opp godt over hundre demonstranter.

  De protesterer mot det de mener er løftebrudd fra Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum i regjering.

  Det er spesielt lakseskatten fra regjeringen de reagerer på. Demonstrantene mener at den i realiteten tapper kysten og Distrikts-Norge for penger. Derfor reagerer de også ekstra sterkt på at Senterpartiet har gått inn for det i regjering.

  Vedum og Senterpartiet ble anklaget for løftebrudd fra det budskapet de fremførte i valgkampen.

  En av Norges rikeste menn, Gustav Witzøe, hadde også møtt opp. Mange av Salmar-eierens ansatte var også på plass. Foto: Kjetil B. Alstadheim