Mye gjenstår for å innfri Soria Moria-løftene

Regjeringen fjerner som lovet og varslet kontantstøtten til ettåringer neste år, men mange dyre løft gjenstår om Regjeringen skal oppfylle Soria Moria II.

Les også:

Regjeringen gjør som varslet og lovet og fjerner kontantstøtten for toåringer over neste års budsjett — samtidig som den styrker kontantstøtten for ettåringer.

Det er imidlertid det eneste løftet Regjeringen kan krysse av etter årets budsjett. Ett løfte som den tidligere har klart å oppfylle, ble i år brutt. Og de Rødgrønne må ta flere kostbare løft over de neste to budsjettene om de skal være sikret å oppfylle alle sine Soria-Moria-løfter før stortingsvalget i 2013.

Før valget i 2009 talte VG hele 88 løftebrudd fra den rødgrønne regjeringen. I Soria Moria II ble flere av løftene vannet ut og erstattet med vagere formuleringer. Noen løfter ble imidlertid igjen. Her har vi gjort opp status på de viktiste løftene til Stoltenberg og Co.

Bistand:

FOTO: SIEGFRIED MODOLA/ AP

Regjeringen har lovet at bevilgningene til utviklingsarbeid skal ligge over 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI). Her har Regjeringen holdt ord de siste årene.

Men over neste års budjsett faller bistanden til 0,995 prosent av BNI — noe som ifølge Regjeringen selv er 120 millioner kroner under målet.

Til Regjeringens forsvar skal det sies at Norge fortsatt ligger i verdenstoppen når det gjelder bistand, og at bistanden totalt øker med 800 millioner kroner i forhold til 2011-budsjettet.

Både KrfU og AUF er imidlertid svært kritiske til at bistand får en mindre andel av budjsettet.

-Dette er det største statsbudsjettet Norge har sett. Likevel får bistand en lavere andel. Når Norge blir rikere må vi også evne å gi mer til verdens fattigste. Vi kan ikke la 1 prosent bli en hvilepute - det er på tide med nye mer ambisiøse mål, sier AUF-leder Eskil Pedersen i en pressemelding.

Status: Løftebrudd

Tannhelse:

FOTO: CARL MARTIN NORDBY

I Soria Moria II lovet Regjeringen eldre over 75 år gratis tannbehandling , og skrev at det offentlige gradvis skal ta et større ansvar på tannhelsefeltet. Så langt er ingen penger satt av til gratis tannbehandling for denne gruppen.

I årets budsjett øker Regjeringen støtteordningen til behandling hos tannlege med 137 millioner kroner, men gratis tannbehandling til eldre nevnes heller ikke i neste års budsjett.

Leder Borge Rørvik i Pensjonistforbundet, som lenge har kjempet for gratis tannbehandling til eldre, er opprørt over at Regjeringen heller ikke i neste års budsjett fant penger til dette.

— Vi er veldig, veldig skuffet over dette løftebruddet. Tiden er nå knapp for å få dette på plass, og jeg tviler på at Regjeringen får tatt et så stort løft over neste års budsjett, sier Rørvik til Aftenposten.no.

Status: Ikke begynt

Foreldrepermisjon og fedrekvote

FOTO: MARIE VON KROGH

Regjeringen har også satt seg som mål å øke foreldrepermisjonen fra 46 til 48 uker, og fedrekvoten fra 10 til 14 uker. I årets budsjett økte fedrekvoten til 12 uker, mens den totale permisjonen økte til 47 uker.

I dagens budsjett ble det ikke foreslått noen endringer i foreldrepermisjonen

Fortsatt gjenstår altså totalt én uke foreldrepermisjon øremerket far, og at én uke av fellespotten øremerkes far.

STATUS: Ikke i mål

I Soria Moria I lovet Regjeringen at alle fedre skulle få opptjeningsrett til fedrekvote . I Soria Moria II ble løftet utvannet til å lyde «flere fedre».

Fedrekvoten er nå på 12 uker, og dette er delen av permisjonen som er forbeholdt far. Hvis han ikke tar ut denne, faller disse ukene av støtteperioden normalt bort, med visse unntak. I ukene som er forbeholdt far, kan mor velge om hun vil være hjemme, eller gå ut i jobb.

Det er imidlerid ikke alle fedre som har rett på fedrekvoten. Dette gjelder blant annet menn som får barn med kvinner som studerer, som ikke har jobbet tilstrekkelig lenge til å kvalifisere for foreldrepenger, eller som er arbeidsløse uten rett til ledighetstrygd. Over 2011-budsjettet fikk menn som får barn med uføre kvinner rett til fedrekvote.

Over neste års budsjett ble det ikke foreslått noen endringer i retten til fedrekvoten, og Barne— og likestillingsdepartementet anslår at det gjenstår cirka 6000 menn som fortsatt ikke har rett til denne kvoten.

Disse fedrene kan imidlertid fortsatt ta ut foreldrepenger hele eller deler av støtteperioden, forutsatt at mor går ut i jobb eller studier.

STATUS: Ikke i mål

Makspris på barnehage:

FOTO: LISE ÅSERUD/ SCANPIX

I Soria Moria I lovet Regjeringen å innføre makspris på 1750 kroner i måneden for full barnehageplass . Løftet ble brutt, og i stedet lovet Regjeringen å fryse maksprisen på det samme nominelle nivået inntil prisen er redusert tl 1750 2005-kroner i måneden som følge av prisstigningen ellers i samfunnet. Det vil ta mange år.

I dagens budsjettforslag fryses maksprisen på heltidsplass i barnehage fortsatt på 2330 kroner i måneden, noe som tilsvarer en reell reduksjon på 770 kroner i året. Ifølge Kunnskapsdepartementet har Regjeringen siden 2005 nå reelt redusert maksprisen på barnehageplass med om lag 1150 kroner per måned.

Status: Ikke i mål

SFO:

FOTO: CARL MARTIN NORDBY

Vurdere tiltak for å redusere foreldrebetalingen på SFO . Dette er en utvannet versjon av løftet i Soria Moria I om å redusere foreldrebetalingen på SFO. Så langt er betalingen imidlertid holdt på noenlunde samme nivå, og ingen nye tiltak har såvidt Aftenposten.no har klart å bringe på det rene, blitt presentert.

STATUS: Ikke begynt

En time gratis SFO per dag. I budsjettet for 2010 kom penger til åtte uketimer gratis leksehjelp i regi av SFO fordelt på 1-4 trinn. Daværende kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell kunne imidlertid ikke garantere at de to gratis timene ville slå ut i form av redusert foreldrebetaling for barna som deltar på SFO. Barna som ikke allerede deltok på SFO, kunne imidlertid benytte seg av de to gratis uketimene.

I årets budjsett er det ikke lagt inn flere gratis SFO-timer. Nå gjenstår 12 uketimer for å nå målsetningen fra Soria Moria 2.

STATUS: Ikke i mål

Lærertetthet:

FOTO: INGAR STORFJELL

Innføre maksimumsgrense på antall elever per lærer på hver skole. I valgkampen i 2009 lovet Kristin Halvorsen at det skulle være maks 15 elever per lærer på 1-4. trinn, og maks 20 elever per lærer på trinnene over. Dette ble tatt inn i Soria Moria II som ett av ganske få konkrete løfter.

SV har selv regnet ut at løftet, som innebærer at det må ansettes 3000 flere lærere, vil koste rundt 1,6 milliarder kroner. Før budsjettet i fjor lovet Kristin Halvorsen en forpliktende plan for hvordan lærertettheten kunne trappes opp, uten at det førte til større bruk av ufaglærte læere i skolen.

I 2011-budsjettet står det at Kunnskapsdepartementet vil sende et forslag ut på høring om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven om en slik maksimumsgrense. Det står imidleritd ikke noe om når høringen kommer, eller når dette skal være på plass.

STATUS: Ikke i mål

Samferdsel:

FOTO: ERLEND AAS/ SCANPIX

Regjeringen skriver i Soria Moria II at den vil «gjennomføre et løft for transport og kommunikasjon ved å følge opp Nasjonal Transportplan for 2010-2019 i de årlige budsjettene, herunder følge opp den store satsingen på vedlikehold og nyinvesteringer på vegnettet».

Regjeringen har de siste årene brukt mer penger på samferdsel enn det det er lagt opp til i planen, men i dagens budsjett innrømmer Regjeringen nå at den henger etter med oppfølgingen av den samme planen.

Grunnen er at behovet for vedlikehold av veier og jernbane var underestimert i planen. Bevilgningene til drift og vedlikehold har i de tre første årene av perioden, mens investeringsprosjektene samlet ligger litt etter planen. Ifølge Regjeringen skulle full oppfølging av planen etter tre år tilsi at 75 prosent av rammene var bevilget, mens status etter dagens budsjett er 72,3 prosent.

Status: Ikke i mål

Eldreløft:

FOTO: DAN P. NEERGAARD

Regjeringen lovet under valgkampen i 2009 at alle som trenger det, skal få rett til sykehjems— eller omsorgsplass innen 2015. Regjeringen ville også innføre en verdighetsgaranti i eldreomsorgen. Som ledd i dette lovet de 12.000 nye heldøgns omsorgsplasser og årsverk i sektoren innen samme år.

For at Regjeringen garantert skal få muligheten til å oppfylle løftet, må dette være på plass senest i budsjettet for 2013, som er neste valgår.

Regjeringen har opprettet en tilskuddsordning slik at kommunene kan få støtte for å bygge nye sykehjemsplasser eller omsorgsboliger med heldøgnsbemanning. Over 2012-budsjettet gis det tilskudd til bygging av 1500 nye plasser, noe som tilsvarer en nedang fra 2000 plasser over årets budjsett. Gitt tilsagnene som ble gitt i de foregående årene, er Regjeringen likevel i rute om å nå målet, ifølge Regjeringen selv.

Status: Ikke i mål

Mongstad:

FOTO: TERJE BENDIKSBY/ SCANPIX

Regjeringen lovet å ha på plass fullskala rensing på Mongstad innen 2014, men allerede våren 2010 ble det klart at tidsskjemaet sprakk. Siden er investeringsbeslutningen blitt skjøvet frem i tid nok en gang. Olje— og energidepartementet har dessuten satt i gang utredning av alternative teknologier enn den som var tenkt brukt, etter at det ble stilt spørsmål om kreftfare forbundet ved den vanlgte teknologien.

I høst sa Klima- og forurensningdirektoratet imidlertid at ny kunnskap som har kommet det siste året gjør at de ser det som overveiende sannsynlig at det kan settes utslippskrav også for et fullskala CO2-fangstanlegg basert på aminteknologi som tilfredsstiller Folkehelsas krav.

De nye opplysningene førte til full miljø-klinsj i Regjeringen. Da olje- og energiminister Ola Borten Moe slo fast at Regjeringen ikke så noen grunn til å fremskylde rense-prosjektet på bakgrunn av de nye opplysningene, gikk Erik Solheim til frontalangrep på sin regjeringskollega.

– Nå må jeg være ærlig å si at jeg begynner å bli lei alle soloutspillene til Borten Moe i denne valgkampen, sa Solheim - som ønsket å få fortgang i prosessen.

Nå ser det ut til at Borten Moe vant dragkampen innad i Regjeringen. I statsbudsjettet heter det nemlig at «det er for tidlig å konkludere om den informasjonen KLIF viser til i sitt brev gir grunnlag for å endre prosjektets tidsplan».

Status: Brutt - og ikke i mål

Kontantstøtten:

Allerede i slutten av valgkampen varslet Regjeringen at de vil fjerne kontantstøtten for 2-åringer, mens de ville trappe opp støtten til ettåringer.

Dermed kunne Stoltenberg og co. krysse av nok et løfte på listen - et løfte som ble meislet ut etter harde forhandlinger innad i Regjeringen. Både Ap og SV har i lang tid programfestet at de vil fjerne kontantstøtten, mens SP har villet beholde den.

Kompromisset ble altså å fjerne støtten til toåringene, mens støtten for å være hjemme med barn mellom 13 og 18 måneder ble trappet opp.

Regjeringen har lenge utsatt å innfri løftet, fordi fjerningen av kontantstøtten krever et høyere antall barnehageplasser, og derfor er et dyrt løfte å innfri.

Ifølge Inkluderingsutvalget, som foreslo å fjerne kontantstøtten fullstendig, vil et slikt tiltak koste nesten fem milliarder kroner i året i økte barnehageutgifter.

Ifølge Regjeringens beregninger vil omleggingen av kontantstøtten utløse behov for 1600 flere barnehageplasser. Rammetilskuddet til kommunene økes med nesten 92 millioner kroner for å kompensere for dette, mens Regjeringen sparer 135 millioner på kontantstøtte.

Krf mener Regjeringen har underestimert hvor mange av toåringene som nå mottar kontantstøtte, som vil kreve barnehageplass.

- Regjeringen legger til grunn at kun 30 prosent av toåringene på kontantstøtte vil gå over til barnehage. Dermed er resultatet for de resterende 70 prosent utelukkende en svekket familieøkonomi. Det er oppsiktsvekkende, sier Krfs finanspolitiske talsmann, Hans Olav Syversen.

STATUS: Innfridd

Regjeringen har også tidligere innfridd flere av sine løfter - blant annet løftet om full barnehagedekning, gratis læremidler i videregående skole, og økt satsing på gratis kjernetid i barnehager for de eldste barna i områder med høy andel minoritetsspråklige barn.