MDG vil prøve ut både borgerlønn og kortere arbeidsdag

Lønn fra det offentlige for ikke å gjøre noenting og kortere arbeidsdag. Alt er forslag programkomiteen i MDG vil teste ut. Prislappen er foreløpig ukjent.

  • Solveig Ruud

MDG tar til orde for vidtrekkende reformer i arbeidslivet i utkast til nytt stortingsprogram for neste stortingsperiode. Siste programutkast presenteres mandag.

I stedet for dagens mange velferds- og trygdeytelser ønsker programkomiteen å utrede innføring av borgerlønn.

Hvorvidt ordningen skal erstatte alle ytelser Nav i dag utbetaler til folk som ikke er i arbeid, kan ikke lederen av programkomiteen svare på.

– Det vet vi ikke før vi har utredet saken, sier Ingrid Liland.

– Skal alle få samme beløp i borgerlønn – eller skal borgerlønnen variere ut ifra hva man har tjent?

– Også det må være en del av utredningen, sier hun.

Hansson: Sikrer alle en minimumsinntekt

Nasjonal talsmann for MDG, stortingsrepresentant Rasmus Hansson, beskriver en ordning som «sikrer alle en minimumsinntekt» når det blir mangel på jobber på grunn av økt bruk av roboter og økt digitalisering.

– En situasjon med mange utenfor arbeid kan true demokratiet. Vi må ta på alvor at vi må starte diskusjonen om løsninger for en sånn situasjon, sier han og påpeker at dagens stønader organiseres «gjennom en jungel av støtteordninger og et stort byråkrati.»

– Litt karikert kan en si at det er en heldagsjobb for sosialklienter å være avhengig av dette systemet, sier han.

Hansson påpeker at «borgerlønntanken er å videreutvikle dette til et system som møter fremtidens helt nødvendige behov for å ivareta livsopphold for alle» samtidig som man fjerner stigmaet knyttet til å være «klient».

Forkastet av Venstre – prøves ut i Finland

Ideen om borgerlønn er tidligere foreslått av Venstre, som for noen år siden fikk en ordning med borgerlønn på drøyt 180.000 kroner (2G) utredet. Partiet konkluderte med at ulike modeller alle ble for kostbare.

Men i Finland tester 2000 innbyggere ut en borgerlønn-ordning i år. De som deltar i uttestingen får 90.000 kroner skattefritt i lønn i året uten krav om å gjøre noe.

Hansson: Lett å karikere som utopisk

Hansson håper og tror at folk på borgerlønn vil kunne gi en stor gevinst i form av «produksjon av samfunnsgoder utenom det lønnede arbeidslivet». Han sikter til ulike former for frivillig arbeid, kulturaktiviteter m.m.

– Ideen er selvsagt lett å karikere som utopisk og naiv. Men bakteppet er altså mulig permanent høy og politisk svært farlig ledighet, sier MDG-politikeren som mener det er enda mer naivt å basere videre samfunnsplanleggingen og utviklingen på forutsetninger om stadig doblet forbruk, doblet transport, uavbrutt vekst i kjøpekraft m.m.

Skal ikke gis flyktninger og innvandrere

På spørsmål om hvordan innføring av borgerlønn vil kunne påvirke integreringen, svarer Hansson deres borgerlønn kun er tenkt rettet mot norske statsborgere.

– Før man får statsborgerskap, må andre ordninger gjelde, mener han.

Foreslår også kortere arbeidsdag

MDGs programkomité foreslår også et prøveprosjekt med fleksibel kjernetid på statlige kontorarbeidsplasser i storbyområder for å utnytte kapasiteten i kollektivnettet bedre.

Partiet vil også jobbe for kortere arbeidsdag ved å redusere antall timer i en vanlig «heldagsjobb». Ifølge et flertall i programkomiteen skal redusert arbeidstid i hovedsak erstatte reallønnsøkning.

Utelukker ikke økt skattetrykk

På spørsmål om ikke lavere inntekt vil gi statskassen mindre inntekter – med mindre man øker skattetrykket parallelt, svarer Hansson bekreftende.

– Det er et problem vi ikke har noen lettvint løsning på. Men det kan også være et problem vi rett og slett ikke kan unngå og som vi derfor ikke bør avfeie, sier han.

Han mener politikkens oppgave nå er å sikre velferd og livskvalitet med et mer moderat forbruk enn vi har hatt de siste 20 årene.

Har ikke regnet på prislappen

MDGs politikk medfører også mindre inntekter til staten fra oljevirksomheten, samtidig som partiet fremmer forslag om en svært lang smørbrødliste av tiltak innen f.eks. jernbanesektoren. Blant annet vil partiet fjerne moms på kollektivreiser.

– Forslagene er ikke alltid ferdig kostnadsberegnet, og de er heller ikke vedtatt. Kostnadene er selvsagt en av faktorene som blir diskutert frem mot landsmøtet hvor endelig program skal vedtas, opplyser Hansson.