Politikk

Miljøpartiet vil utrede offentlig hasjsalg

Miljøpartiet De Grønne vil utrede offentlig hasj-dyrking, fjerne oljeindustrien, gjenreise nedlagte småbruk, bruke offentlige overføringer på å redde rådyrkalver og ha far hjem for å utbetale kontantstøtte.

afp000565428-i1e1CEX__W.jpg Haakon Nordvik

 • Solveig Ruud
  Journalist

Miljøpartiet er i medvind på meningsmålingene og kan for første gang være på vei mot Stortinget. Partiets nasjonale talskvinne, Hanna E. Marcussen, innrømmer at SVs regjeringsslitasje og Venstres plassering i samme blokk som Høyre og Frp, kan være en av årsakene.

— Men vi får også velgere fra andre partier og fra folk som ikke stemte ved forrige valg. Jeg tror folk føler et fravær av en ambisiøs klimapolitikk. Folk setter pris på noen reiser debatten om oljeutvinning og klimaendringer og starter en grunnleggende verdidebatt om hvorvidt vi stadig skal forbruke mer, eller trenger andre målsettinger. Mange verdsetter at vi tar opp disse spørsmålene, ikke bare småflikker på ting.

- Men kan oppslutningen også skyldes av mange ikke vet hva dere faktisk står for?

— Det tror jeg ikke. Vi er tydelige på hva vi vil prioritere. Men det er mange som ikke finleser programmer. Egentlig oppfordrer jeg alle til å gjøre det.

- I programmet går dere inn for å utrede «offentlig kontrollert produksjon og omsetning av cannabis og starte et forsøksprosjekt med strengt regulert salg av cannabis/marihuana.» Hvorfor skal staten begynne med narkotikahandel?

— Norsk ruspolitikk har ikke vært vellykket. Sammenlignet med andre land har vi spesielt store overdosedødsfall på grunn av tyngre stoffer. Vi ønsker å

Det er på tide at noen tar den litt vanskelige debatten. avkriminalisere bruk av tyngre rusmidler, som er et helseproblem. Vi ønsker altså å tenke nytt om hvordan man kan klare å begrense skadevirkningene. Dette er et helseproblem og vi vil bidra til å hjelpe en svak gruppe. Vi ønsker altså å tenke nytt om hvordan man kan klare å begrense skadevirkningene, sier hun og legger til at hun tror offentlig kontrollert omsetning av hasj kan være en mulighet for å begrense tilgangen til stoff for yngre brukere.

- Dere vil altså begrense skadevirkningene ved å gå inn for offentlig produksjon av stoffer som bidrar til skade?

— Ja, vi trenger nytenkning, fordi dagens politikk åpenbart ikke fungerer. I dag selges hasj åpenlyst langs Akerselva i Oslo uten at noen har klart å begrense tilgangen. Det er på tide at noen tar den litt vanskelige debatten.

Nei til oljeøkonomien

- Miljøpartiet vil stanse all leting etter olje og gass på norsk sokkel, halvere utvinningstempoet i løpet av syv år og avvikle hele næringen innen tyve år. Hvilke konsekvenser vil det få for norsk økonomi?

Det er en myte at vi var et fattig land før vi fant olje.

— Konsekvensene kan bli større om vi ikke starter en kontrollert nedtrapping nå, sier hun og viser til at oljen ikke kommer til å vare evig og at to tredjedeler av verdens kjente olje- og gassreserver må bli liggende av klimahensyn. Marcussen understreker at oljeavhengigheten både fører til høyt kostnadsnivå i Fastlands-Norge og bidrar til problemer med å få tak i kompetent arbeidskraft i andre næringer.

— Vi må starte før utviklingen skjer på en ukontrollert måte.

- Du mener altså at konsekvensene blir større om vi ikke får en rask nedtrapping?

— Ja, får man til effektive klimaavtaler, kan oljen også miste mye av sin verdi. Verden er i ferd med å legge om. Det haster for ikke å komme i bakleksa, for å få en mer robust økonomi. For norsk økonomi i et litt lengre perspektiv vil det være sunt.

- Men hva med økonomien på kort sikt?

— Av hensyn til klimaet er vi nødt til å handle raskt om vi ikke skal unngå to graders oppvarming. Klarer vi ikke det, blir det langt mer kostbart på alle mulige måter. Mange møter oss med synspunktet om at velferdssamfunnet er avhengig av oljen. Det er en sannhet med modifikasjoner. Det er en myte at vi var et fattig land før vi fant olje. Vi må begynne å investere i fremtidsrettede næringer.

Må prioritere nye arbeidsplasser

- Det er svært mange direkte og indirekte sysselsatt i oljenæringene? Hvilke konsekvenser vil en slik politikk få for ledigheten?

– Må satse på andre næringer som tar over. I Tyskland hvor man aktivt faser inn alternativ energi, har

Månelandingen kom aldri.

man skapt 380 000 arbeidsplasser i fornybarnæringene – langt flere enn i kull og kjernekraft. Det er helt klart at det må skapes mange nye arbeidsplasser i omstillingen. Men da må man prioritere det. Hos oss forsvinner jobber i treforedling og solcelleteknologi ut av landet.

– Dere vil også demontere gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad og avslutte forsøket med CO2-fangst? Hvorfor vil dere avblåse et miljøprosjekt staten har brukt milliarder av kroner på, før dere ser om det virker?

– Det skulle ha virket for lenge siden. Månelandingen kom aldri. Man har brukt veldig mye penger på noe som kanskje en gang begynner å virke. Det har fungert som en sovepute for ikke å gjøre andre klimatiltak. Og vi har ikke bruk for gasskraften.

– Miljøpartiet vil heller ikke bygge ut vannkraft, ikke engang småkraftverk. Risikerer dere ikke raskt kraftmangel – med mindre energiforbruket i husholdninger og næringsliv drastisk skal reduseres?

– Nei, vil satse mye på energieffektivisering. Vi vil modernisere eksisterende vannkraftverk og satse på fornybare kilder som vind, sol og jord.

– Men vil en slik omlegging komme raskt nok?

– Erfaringer fra Tyskland viser at mye kan skje raskt, hvis det er politisk vilje til det. I dag mangler den i Norge.

Kostnader

På spørsmål om Miljøpartiet De Grønne har regnet på hvordan konsekvensene av en nedbygget oljenæring påvirker statens inntekter, svarer hun at «vi har regnet en del på sånne ting internt».

Samtidig som partiet trapper ned oljeøkonomien, foreslår det en svært omfattende jernbaneutbygging. Innen 2020 skal tog Oslo-Bergen ta fire timer. Det skal bygges jernbane fra Fauske til Tromsø og dobbeltspor for høyere fart i Intercity-triangelet skal være på plass innen ti år.

- Har dere regnet på hva dette koster?

— Ja, det har vi. Regnestykket går opp, fordi vi er villig til konsekvent å prioritere dette fremfor dyre veiutbygginger.

- Programmet innebærer nei til motorveier og stopp i investeringer som øker kapasiteten i riksveinettet. Hvordan vil dette påvirke transporttilbudet til folk som ikke bor i nærheten av en togtrasé?

— Transport står for betydelige klimautslipp. Skal man få ned dem, må man slutte å øke kapasiteten på

Jeg tror ikke veinettet i distriktene blir så dårlig at det ikke er mulig å frakte mobile slakterier på dem.

veiene. Vi er for å utbedre veier av hensyn til sikkerheten, der det er rasfare. Det skal være trygt å komme frem. Folk som ikke bor i områder der det er jernbane, bor heller ikke i områder der de største investeringene i riksveinettet pågår.

Forbud mot nedbygging av matjord

- Dere vil innføre totalforbud mot nedbygging av matjord. Vil dere gi unntak for utbygging av jernbanen?

— Nei. Det er et stort problem mye av norsk matjord forsvinner.

- Er det søkt å trekke inn at dere samtidig vil dere korte ned transporttiden av husdyr til slakteriet til maks fire timer. Mobile slakterier skal bidra til å nå målet. Men det må bli veldig mange av dem rundt på litt dårlige distriktsveier?

— He, he. Vi er opptatt av dyrevelferd. Jeg tror ikke veinettet i distriktene blir så dårlig at det ikke er mulig å frakte mobile slakterier på dem.

- Miljøpartiet vil verne minst ti prosent av all produktiv skog og vesentlig øke annet vern. Det blir vel også et kostbart prosjekt?

— Når det kommer til skogvern, ligger vi dårlig an. Tap av biologisk mangfold er en av de største utfordringene vi må løse i dette århundre. Da trenger vi verneområder.

- Men det er et kostbart prosjekt?

— Kostbart kan det bli, selvfølgelig. Det koster å ta vare på livsgrunnlaget, men mer om vi ikke gjør det. Vern er ikke bare en utgift, det kan føre til inntekter. Norge som turistattraksjon handler om opplevelse av natur.

Økologisk mat

- Hvor dyr mat og hvor dyrt landbruk blir det med Miljøpartiet de grønnes program?

— Vi mener maten kan bli noe dyrere. Det koster å lage mat, og de som produserer den, bør kunne leve av produktene sine, sier hun og opplyser at partiet hennes bl.a. vil bruke importvernet for å la bøndene kunne ta bedre betalt for maten. Samtidig vil de «bryte opp eierstrukturen» i sterke butikkjeder, slik at bøndene tjener mer på det de selger. Partiet vil avvikle moms på økologisk mat, uansett om den ellers ansees som sunn eller usunn. I dag brukes ca. 5,6

Det er en myte at det er mindre effektivt å legge om til økologisk produksjon

prosent av arealet til økologisk produksjon og Regjeringen er langt unna opprinnelige mål om at 15 prosent av produksjonen og forbruket skal være økologisk innen 2015.

- Dere vil at halvparten av all matservering i offentlige institusjoner skal være økologisk innen fire år. Er det realistisk?

— Ja. En av årsakene til målet ikke blir nådd, skyldes at det offentlige ikke har gått foran.

- Samtidig som dere vil øke norsk selvforsyning, vil dere ha økologisk landbruk, som mange mener er mindre effektivt. Er det en vanskelig kombinasjon?

— Ikke nødvendigvis. Norsk selvforsyning er lav fordi den er basert på import av kraftfôr. Det er en utvikling vi ønsker å snu, men vi går ikke inne for fulløkologisk landbruk, sier hun og påpeker at det er en «myte at det er mindre effektivt å legge om til økologisk» produksjon.

— Moderne økologisk landbruk kan få ganske gode avlinger uten at man utarmer jorden. Det blir ikke nødvendigvis slik at produksjonen går ned. Mange småbruk legges det. Det er mulig å bruke og leve av dem. Det er mange ressurser som ikke er utnyttet i dag. En omlegging behøver ikke nødvendigvis bety at produksjonen går ned.

Nei til pelsdyr, ja til rådyr

- Ifølge programmet skal «dyr i fangenskap (...) få utfolde sine artstypiske og individuelle behov, uavhengig av økonomiske hensyn». Hvor dyrt blir da kjøttet?

— I hovedsak dreier dette seg særlig om pelsdyr ...

- Men pelsdyrnæringen vil dere jo umiddelbart forby. Dette er en generell formulering i programmet ...?

— Ja, vi er opptatt av dyrevelferd og utearealer. Økologiske høner skal ha utearealer. Det blir ikke nødvendigvis dyrere. Det er fullt mulig å få til med husdyr.

- Hva slags obligatoriske tiltak har dere i tankene som dere vil dere iverksette «for å hindre at rådyrkalver blir drept av slåmaskiner»?

— Jeg skal være ærlig å si at det må jeg undersøke, for å gi et godt svar. Problemstillingen er at de gjemmer seg i gresset, sier Marcussen, som senere opplyser at det i hovedsak handler

Vi ser vel for oss at vi kan øke skattene på de høyeste inntektene

om «manuelt å gå over jordet før slåtten», noe de vil kompensere økonomisk overfor bøndene. Miljøpartiet anbefaler også å «slå på andre tider av året», men innrømmer at det ikke er stort rom for justeringer på det punktet.

Økt skatt

- Dere utelukker ikke økt skattenivå med deres politikk. Hvor mye? Har dere noe anslag?

— Jeg skal snakke med ham som har regnet på det. Det er klart at vi ønsker et stort minstefradrag, men de med de høyeste inntektene skal skattlegges mer?

- Mye mer? Dere går jo inn for bunnfradrag på 170.000 kroner pr. skatteyter – en kjempeskattelette. Da må vel folk med høye inntekter betale desto mye mer?

— Ja vi ser vel for oss at vi kan øke skattene på de høyeste inntektene, samtidig som vi er opptatt av omfordeling.

Far hjem for å få kontantstøtte

- Dere er for kontantstøtte – også for toåringer – men vil sette som vilkår for å få den, at både mor og far er hjemme "etter samme fordelingsbrøk" som fedrekvoten i foreldrepermisjonen. Hvordan er det mulig i praksis?

— Man får det jo til med fedrekvoten, så det bør være mulig.

- Helt til slutt. Er det mulig å være for NATO, mot jagerflykjøp og gå inn for en ikke-voldslinje?

— Det er det. Vi ønsker et annet NATO for å være for medlemskap. Vi har ganske mange betingelser. Vi ønsker ikke utmelding, men NATO må gå bort fra "out of area"-politikken for å være en forsvarspakt. Vi ønsker ikke et totalt pasifisert forsvar, men mer heimevernsbasert forsvar og et sterkt nordisk forsvarssamarbeid. Vi er for et forsvar med mindre aggresjon. Det er fullt mulig å være det. Dagens NATO er vi veldig kritiske til. Utviklingen må snus for at vi skal være for videre medlemskap.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  MDGs største utfordring er å få velgerne til å støtte – og å tro på partiets radikale politikk

 2. POLITIKK

  Litt grønnere og litt rødere enn før

 3. POLITIKK

  NYHETSANALYSE: Senterpartiet vil ha færre byråkrater og færre ulver, men mer av mye som koster penger.

 4. A-MAGASINET

  Svalbard smelter. Kloden varmes opp. Kan koronakrisen hjelpe oss ut av knipen?

 5. FAMILIE OG OPPVEKST

  Valg 2017: Dette er partienes familiepolitikk

 6. DEBATT

  Dagens kortinnlegg | torsdag 25. januar