Pensjonen krymper for sliterne fordi nordmenn lever lenger. Det skaper hodebry på LO-kongressen.

– Levealderen øker mer enn vi forutså. Egentlig er det en god nyhet. Men folk får mindre år for år som pensjonist, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Lengre levealder er bra. Men det slår ut i slik at folk får mindre år for år, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Norske menn og kvinner lever lengre enn forutsetningene for den snart 20 år gamle pensjonsreformen. Det skaper økende uro og hodebry for LO:

– Det betyr at man må jobbe betydelig lenger for å oppnå samme pensjonsnivå enn det som ble antatt da pensjonsreformen opprinnelig ble behandlet, skriver LO-ledelsen i forslaget til pensjonspolitisk uttalelse.

Stadig færre arbeidstagere får nå «vanlig» pensjon på to tredjedeler (66 prosent) av sluttlønnen. Og det er særlig sliterne – de som etter et langt arbeidsliv med hardt fysisk arbeid – må gå av ved 62-års alderen som taper pensjon.

– Når pensjonsnivået faller ved fast avgangsalder på grunn av økende levealder, kreves det enten bedre pensjonsopptjening eller lengre yrkesliv for å opprettholde målet om 66 prosent av tidligere lønn i samlet pensjon, skriver LO-ledelsen.

I korridorene i Folkets Hus sonderer LO-leder Peggy Hessen Hegen Følsvik og Fellesforbundets leder Jørn Eggum mulige løsninger på klima- og pensjonsspørsmålene.

LO: Krever verdig alderdom

– Vi stilte oss bak reformen i 2005. Der står vi fortsatt. Men vi sa også at vi må følge med hvordan denne reformen slår ut for ulike grupper. Vi ser at enkelte kommer dårlig ut, sier Hessen Følsvik.

I påvente av rapporten fra regjeringens pensjonsutvalg, som evaluerer pensjonsreformen, vil ikke LO-ledelsen fremme mer konkrete krav enn at skjevheter må rettes opp. Rapporten ventes i midten av juni.

Det nye og mest kontroversielle elementet i pensjonsreformen var den såkalte levealdersjusteringen. Den kom som en konsekvens av at nordmenn lever lengre. Og dermed får nyte flere år som pensjonist.

Men det førte også til at statens regning etter hvert ville bli så stor at folketrygden ville knele. Justeringen innebærer at vi må jobbe flere år for å få full pensjon.

LO-ledelsen definerer «full pensjon» slik:

«LO har som mål at folketrygden, AFP og tjenestepensjonsordningene sammen skal sikre det økonomiske grunnlaget for en trygg og verdig alderdom for alle. Siktemålet har vært at samlet pensjon ved 67 års alder minst skal være 2/3 av tidligere lønn».

Den årlige pensjonsytelsen beregnes i dag ved å dele pensjonsbeholdningen som du har opptjent på hvor mange år du har igjen til forventet dødsår. Og med økende levealder justeres årlig pensjon ned. Det rammer særlig de som ikke har mulighet til å jobbe lengre, og det vil ikke LO akseptere.

– Særlig de som ikke kan forlenge yrkesløpet har dermed utsikt til å få en pensjonsdekning som ikke kan forsvares i et solidarisk samfunn, heter det.

– Urimelig hardt rammet

LO-lederen sier at de vil vite mer om «de som har mindre mulighet for å stå i jobb til de blir 67 år fordi de er slitne blir urimelig hardt rammet i forhold til de som lever og jobber lengre».

– Betyr dette at LO krever slutt på levealderjusteringen?

– Det er ikke vår politikk i dag. Vi har sagt de gruppene som kommer dårlig ut må kompenseres. Men jeg kan ikke forutsi hva kongressen vil vedta., svarer LO-lederen.

Reformen har ifølge LO virket etter sin hovedhensikt: Den har stimulert folk til å jobbe lenger, sikret økonomisk bærekraft og utjevner forskjeller mellom høye og lave lønninger og mellom kvinner og menn.

Men den «har også medført at ulikhetene i pensjon vil vokse fordi muligheten til lange yrkeskarrierer varierer med yrkesløp, den enkeltes helse og ikke minst situasjonen i arbeidsmarkedet».

Pensjonssystemet premierer derfor på uakseptabelt vis stadig mer de som jobber lenge og tar sent pensjonsuttak, mener LO.

Flere svakheter

Avtalefestet pensjon (AFP) er også i fokus. Faren for å miste hele ytelsen på slutten av yrkeslivet, og at ordningen er dårlig tilpasset bedrifter med unge arbeidstagere som ikke forventes å stå i bedriften til AFP slår inn, står i fokus.

LO og NHO har utredet en alternativ som det skal forhandles om senere. Spørsmål som å gi AFP også til uføre og økning av minstekravet på 2 prosent til innskuddspensjon blir også diskutert.

LO har et mindretall som har vært mot reformen hele tiden og fortsatt ønsker å reversere levealdersjusteringen. LO-ledelsen og flertallet derimot vil reparere og tette hull og beholde hovedtrekkene i dagens pensjonssystem.

Redaksjonskomiteen legger frem de endelige forslagene til avstemning fredag.