Riksadvokaten ber påtalemyndigheten tenke mer selvstendig

I lys av Nav-saken må påtalemyndigheten gjøre grundigere egne vurderinger når de forbereder og fører straffesaker, slår Riksadvokaten fast.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud gir tydelig beskjed til påtalemyndigheten om at det i større grad enn tidligere må gjøres en selvstendig vurdering av det rettslige grunnlaget i straffesaker.
  • NTB-Marius Helge Larsen

Feil av typen som skjedde i Nav-skandalen, «må for enhver pris unngås», skriver Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud i et rundskriv til påtalemyndigheten, hvor han tegner opp de viktigste målene og prioriteringene for behandlingen av straffesaker i 2020.

Nav-saken blir trukket fram som et eksempel på hva som ikke må skje:

«Det må for enhver pris unngås at EU/EØS-regelverk av betydning for siktedes rettssikkerhet ikke blir fanget opp. Dette innebærer at påtalemyndigheten – på alle rettsområder – i enda større grad enn tidligere må foreta en selvstendig vurdering av sakens rettslige sider», skriver Maurud.

– Selvstendig ansvar

Nav-skandalen endte med at 78 personer trolig er dømt for trygdesvindel på feilaktig grunnlag.

Verken påtalemyndigheten eller domstolene tok hensyn til et EU-regelverk som slo fast at det var lov å ta med seg sykepenger, AAP og pleiepenger til midlertidige opphold i andre EØS-land. I stedet la man til grunn samme tolkning som Nav, nemlig at dette var ulovlig.

«Påtalemyndigheten har et selvstendig ansvar for alle sider av straffesaken, og skal ikke uten videre legge til grunn den rettslige forståelse som blir presentert. Dette innebærer ikke at ulike kontrolletater ikke har påtalemyndighetens fulle tillit, men er kun en understreking av påtalemyndighetens selvstendige rolle og ansvar ved sine påtaleavgjørelser», skriver Maurud.

Millionkrav

I tillegg til de uskyldig dømte i Nav-komplekset har i underkant av 2.000 personer fått feilaktige krav om å betale tilbake penger til Nav. Nav anslår at de vil få utbetalt om lag 80 millioner kroner til sammen, og at de vil få slettet gjeld til Nav på omtrent samme beløp.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud har erklært seg inhabil i behandlingen av de feilaktige Nav-sakene fordi han er samboer med tidligere statsråd Hanne Bjurstrøm (Ap). I stedet er Henry John Mæland oppnevnt som setteriksadvokat for akkurat disse sakene.

Riksadvokaten har det overordnede ansvaret for all straffesaksbehandling i påtalemyndigheten og politiet.