Politikk

Ap vil ha radikale utslippskutt i transportsektoren

Arbeiderpartiet varsler taktskifte i klimapolitikken: Vil ha beinharde utslippskutt der det monner mest - i transportsektoren.

Marianne Marthinsen, Jonas Gahr Støre og Terje Lien Aasland
 • Robert Gjerde
  Journalist
 • Solveig Ruud
  Journalist

Midt under svært vanskelige budsjettforhandlinger mellom Regjeringen og samarbeidspartiene om det grønne skatteskiftet klasker Arbeiderpartiet til med en ny klima- og lavutslippspakke som overgår det Regjeringen har lagt på bordet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det bare er å forsyne seg for Venstre, KrF og regjeringspartiene:

Jonas Gahr Støre.

– Er det ideer her som Venstre, KrF og regjeringspartiene kan bruke i forhandlingene, så sier jeg: Velkommen!

Ap tallfester klimapolitikk

I klimapakken, som presenteres i dag, samtidig med at Ap legger frem sitt alternative statsbudsjett for 2017, tallfester Ap for første gang hvordan partiet mener Norge skal oppfylle Paris-avtalen med konkrete kutt for ulike sektorer.

Norge har i Parisavtalen forpliktet seg til å kutte utslippene med 40 prosent innen 2030.

– Radikal omlegging

– Vi må ha en radikal omlegging for transportsektoren når det gjelder utslippskutt, sier finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen (A).

 • Så du denne? Her står striden i forhandlingene om statsbudsjettet

Transportsektoren står for over halvparten av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor.

– Greier vi ikke det, når vi ikke 2030-målsetningen. Så enkelt er det, sier hun.

Marianne Marthinsen er finanspolitisk talsmann for Ap.

Marthinsen sier at Norge har forpliktet seg til å kutte 10 millioner tonn CO2 i ikke-kvotepliktig sektor, altså i Norge.

– Vi har gått inn i tall og forskning for å finne hvor vi kan kutte for å nå målsetningen. Da er det er én sektor som peker seg ut, nemlig transportsektoren. 8,3 millioner tonn av 10 millioner vil vi ta i transportsektoren, sier hun.

Styrker Enova

Helt sentralt i Aps tiltak for å oppfylle Parisavtalen står Enova-fondet, som Regjeringen foreslått å avvikle helt fra 2018.

Enova gir i dag støtte til miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt til støtte for utvikling av klimateknologi.

– Regjeringens avvikling av Enova-fondet skaper stor usikkerhet for det videre klimaarbeidet. Vi vi heller styrke Enovas fondskapital med 32,5 milliarder kroner, slik at det kommer opp i 100 milliarder i 2017, sier Marthinsen

– I tillegg foreslår vi 100 millioner kroner i direkte støtte til utbygging av fyllestasjoner (for e- og hydrogenbiler) landet rundt.

Kutte nå

Ap sier partiet ønsker å iverksette sin langsiktige klimaplan straks.

– Dersom vi hadde fått flertall for dette, så hadde vi startet med iverksettelsen allerede i 2017, sier Terje Lien Aasland, Aps energipolitiske talsperson.

Terje Lien Aasland.

– Holdningen Regjeringen har om at vi vente til vi har fått til en avtale med EU, holder ikke. Da får vi det ikke til. Det er 13 år frem til 2030. Vi må starte nå, sier han.

Ap-forslagene for transportsektoren:

Tiltak for å få flere nullutslippsbiler

 • Fortgang i utbygging av ladestasjoner og hydrogenladestasjoner. Økt støtte til Enova (100 mill. kroner i 2017 ) skal bidra til en slik utbygging.
 • For å få flere lastebiler med nullutslipp: Etablere et CO2-fond, for tilskudd til investeringer i null- og lavutslippskjøretøy.

Krafttak for økt bruk av biodrivstoff

 • Forpliktende plan om innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel.
 • Innen 2030: 40 prosent innblanding.10 prosent i 2020, 25 prosent i 2025.

Beskjeden økning i drivstoffavgifter

 • Vil ikka ha økning i bensinavguften utover Regjeringens forslag, men plusser på 15 øre i avgiftsøkning på diesel.
 • Biler med store CO2- og Nox-utslipp blir dyrere, øke engangsavgiften.
 • Nei til Regjeringens forslag om redusert årsavgift på fossilbiler og halv årsavgift på el-biler.
 • Utrede nytt system for «veiprising» som gir avgifter ut fra hvor bilen brukes, og hva slags utslipp bilen har.

– Det er to elementer som ligger bak våre kutt for transportsektoren. Vi hare tro på teknologien, på at det vil komme nullutslippsbiler. Samtidig må vi bygge infrastruktur med fyllestasjonersom gjør nullutslippsteknologi tilgjengelig for folk over hele landet. Det er det ikke i dag, sier Aasland.

Storsatsing på produksjon av biodrivstoff

Marthinsen sier at hvis målene i Paris-avtalen skal nås, må utslippene fra fossilbilene ned.

– Og da er biodrivstoff nøkkelen, sier Marthinsen, og sier Ap vil ha en forpliktende opptrappingsplan frem til 2030 da det skal være 40 prosent biodrivstoff innblandet i bensin og diesel. I dag er det kun 5 prosent.

– Det viktigste tiltaket vi kan gjøre for å få opp en bærekraftig biodrivstoffproduksjon i Norge er at vi er tydelig på målsetningene og innblandingskravet. I 2030 skal vi ha opp mot 40 prosent, frem mot 2025 skal vi ha 25 prosent innblanding. Det er et sterkt signal til de som sitter og lurer om det er fornuftig å investere i biodrivstoffproduksjon eller ikke, sier Aasland.

– Jeg er overbevist om at dette vil utløse investeringer, sier han.

Beskjedent på bensin og diesel

Slik forklarer Marthinsen den beskjedne økningen Ap foreslår i drivstoffsvgiftene i 2017:

– TØI har regnet på effektene av å gjøre noe med drivstoffavgiften alene. Konklusjonen er at det monner lite. Hvis vi skal øke avgiften, må det være for å understøtte et faktisk teknologiskifte.

Hun sier Ap derfor heller vil opprette et CO2-fond for næringstransporten, allerede for 1017.

Satt langt inn å øremerke

– Det sitter langt inne for oss å øremerke deler av avgiftsprovenyet til ett spesialt formål. Det er ikke noe Ap gjør hver dag. Men næringstransporten slipper ut mer enn dobbel så mye som privatbilistene. Derfor trengs et kraftfullt virkemiddel for å få til teknologiskifte der.

Støre sier at Regjeringens forslag til det det grønne skatteskiftet i statsbudsjettet har gjort debatten snever.

– Fokuset på bensin og diesel har dreid debatten vekk vekk fra det som kan virke. Vi forsøker å gjøre noe med det.

Andre forslag i Aps klimapakke:

Satsing på karbonfangst- og lagring

 • Fullskala karbonfangst- og lagring ved å realisere tre prosjekter: Norcem, Yara og Klemetsrud.
 • Undersøke om det er mulig å etablere et europeisk sentrallager for CO2 i Nordsjøen.

Grønnere skipsfart

 • Program for elektrifisering av ferger langs kysten. En tidsbegrenset ordning for fylkeskommuner som bytter til elferger.
 • Nye mål for innblanding av 20 prosent biodiesel i drivstoff på lasteskip og i fiskeflåten.

Økt satsing på kollektivtrafikk, sykkel- og gangveier.

 • Staten skal betale inntil 70 prosent av kostnadene ved store kollektivinvesteringer. Setter av 700 millioner kroner mer i 2017.
 • 400 mill. kroner til vedlikehold av jernbanen og 200 mill. kroner mer planlegging av indre triangel i Intercity-utbyggingen.

Les mer om

 1. Arbeiderpartiet (Ap)
 2. Klima
 3. Statsbudsjettet
 4. Marianne Marthinsen
 5. Jonas Gahr Støre
 6. Terje Lien Aasland
 7. CO2