Nok en jusprofessor mener Nav-granskere er inhabile

Christoffer Conrad Eriksen går som tredje jus-professor ut mot kollega og Nav-gransker Finn Arnesens habilitet. Arbeidsminister Anniken Hauglie ber justisdepartementets lovavdeling vurdere habiliteten til tre av granskerne.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har bedt justisdepartementet vurdere habiliteten til tre av Nav-granskerne.

Påstander om inhabilitet gjelder professor Finn Arnesen, professor Jens E. Skoghøy og advokat Karin Fløistad.

Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Christoffer Conrad Eriksen, mener at Arnesen og Skoghøy er inhabile.

– Det forhold at Arnesen og Skoghøy har deltatt som dommere i Høyesterett i en sak som blant annet angår straff for å motta sykepenger under opphold i Spania, gjør at de har en særegen tilknytning til det sakskomplekset de er satt til å granske. Fordi det kan bli aktuelt å reise kritikk mot dommen de selv var med på å avgjøre, er deres rolle i saken egnet til å svekke tilliten til deres upartiskhet, sier han.

Eriksen viser til at forvaltningsloven bestemmer at man er inhabil når det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet.

– Arnesen og Skoghøy må følgelig anses som inhabile, sier Eriksen, som satt i Libya-utvalget og har ledet et granskningsutvalg oppnevnt av samferdselsdepartementet.

Han har i flere år holdt forelesningen om habilitetsreglene for de juridiske studentene ved Det juridiske fakultet, og har sammen med en kollega nylig utgitt en bok om EØS-avtalens krav til saksbehandlingen i norsk forvaltning.

Tidligere leder av EFTA-domstolen, Carl Baudenbacher, har bedt statsminister Erna Solberg fjerne Arnesen, Skoghøy og Fløistad på grunn av inhabilitet. Mads Andenæs, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, er enig med ham.

Professor i statsrett ved Universitetet i Oslo, Benedikte Moltumyr Høgberg, har laget en juridisk betenkning om saken. Hun konkluderer også med at de to professorene er inhabile.

Tre jusprofessorer og kollegaer mener leder av Nav-granskningen, professor Finn Arnesen, er inhabil.

Statsråd Hauglie vil ikke stille til intervju med Aftenposten, men har sendt en e-post:

«Leder av utvalget Finn Arnesen og medlem Jens Edvin Skoghøy har tidligere oversendt en vurdering av egen habilitet i forbindelse med at de pådømte en sak i Høyesterett i 2012. Dette er i samsvar med ordningen i Forvaltningsloven § 8.

Denne vurderingen skjedde umiddelbart etter oppnevnelsen og før utvalget startet sitt arbeid. Deres vurdering er at de ikke er inhabile.

Når Moltumyr Høgberg og Baudenbacher nå har reiste spørsmålet om habiliteten til Arnesen, Skoghøy og Fløistad er saken oversendt til Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet som vil gjøre en selvstendig og uavhengig vurdering av deres habilitet. Regjeringen vil på vanlig måte avvente Lovavdelingens vurdering. Jeg håper at den vil foreligge raskt.», skriver hun.

SV: Hastverk og nærmest kupp av regjeringen

Pr. i dag er altså situasjonen at flere juridiske professorer mener Arnesen og Skoghøy er inhabile, mens de to selv mener de er habile.

Opposisjonen i Stortinget reagerte mot at Hauglie ikke involverte dem mer før oppnevnelsen av utvalget. At tre av medlemmene kan være inhabile, øker misnøyen.

Saksordfører for Nav-skandalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Aps Eva Kristin Hansen (Ap), sier at hun forutsetter at regjeringen har satt ned et utvalg hvor ingen har habilitetsproblemer.

– Hvis dette likevel ikke er tilfellet, bør statsministeren ta en grundig vurdering av sammensetningen, sier Hansen.

SVs medlem i kontrollkomiteen, Freddy André Øvstegård, sier at det nå er «ekstremt viktig at lovavdelingen får avklart om det faktisk er inhabilitet for de tre eller ikke».

– Det er svært viktig for tilliten og legitimiteten til utvalget og hele granskningen. Dette bekrefter vår kritikk av hvordan dette ble satt i gang, preget av hastverk og nærmest kupp av regjeringen uten at Stortinget fikk en god nok hånd på rattet, sier han.

Dro til Kanariøyene uten å si fra til Nav

I betenkningen skriver Moltumyr Høgberg at det «forhold at Arnesen og Skoghøy begge var med på fellende straffedom for trygdeeksport i landets øverste domstol, uten å se den underliggende EØS-rettslige problemstilling, reiser spørsmål om Arnesen og Skoghøy er inhabile til henholdsvis å lede og sitte i regjeringens granskningsutvalg ...».

Baudenbacher og Andenæs mener også at advokat Karin Fløistad, som har skrevet doktorgrad om EØS- og trygderettighetene, er inhabil.

Det skyldes hennes faglige ståsted i en strid blant toppjuristene om hvilket nasjonalt handlingsrom Norge har i forhold til EØS-avtalens lover og regler.

– Fløistad har levert argumenter for at staten skal opptre på en slik måte den har gjort i Nav-saken. Etter mitt skjønn gjør det henne ikke egnet til å sitte i utvalget, sier Mads Andenæs.

Han mener Fløistad «har vært en klar talsperson for den nasjonale strategien med å utfordre de europeiske domstolene, mot å henvise saker til EFTA-domstolen fra norske domstoler, for å bevege seg i ytterkanten av hva EØS-retten tillater, og for å flytte grensene gjennom tolkinger fra Norge.»

– Dette skal «øke handlingsrommet», men har ikke noe rettslig grunnlag og strider mot den lojalitetsplikten som EØS-avtalen pålegger norske myndigheter, sier Andenæs.

Karin Fløistad svarer at «min egen vurdering er at jeg ikke er inhabil til å sitte i utvalget.»

– Jeg har ingen kommentar til at andre personer har en mening om habiliteten til flere utvalgsmedlemmer. Jeg har heller ingen kommentar til at Justisdepartementets lovavdeling behandler spørsmålet om habilitet for utvalgsmedlemmer annet enn at det er korrekt prosedyre, svarer hun.