EU-ekspert: Langt flere kan være ofre for Nav-skandalen

Navs feiltolkning av regelverket kan gjelde langt flere enn det som til nå er kjent. De samme reglene gjaldt nemlig også før 2012, ifølge EU-kjenner Paal Frisvold. Nå skal landets tingretter gjennomgå alle Nav-dommer.

Paal Frisvold (til venstre) fotografert i 2011.

– Endringen av EU-forordningen i 2012 var bare en korreks og en presisering av regelverket for trygdeordninger fordi enkelte land hadde feilvurdert det. De samme reglene om fri flyt har vært gjeldende hele tiden, sier Frisvold til NTB.

Han har jobbet tett på EU siden 1997 og driver i dag nettstedet europeiskpolitikk.no.

Tidsskille

Med andre ord har grunnpremissene for trygderettigheter vært de samme siden helt siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994, ifølge Frisvold. Det kan bety at langt flere kan ha blitt ofre for Navs feiltolkning av regelverket.

Så langt er det kjent at minst 48 personer blitt uskyldig dømt for trygdesvindel fordi de oppholdt seg i et annet EØS-land mens de mens de mottok sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger, noe de altså etter reglene har rett til.

Nav gransker bare saker fra etter juni 2012, da en ny EU-forordning om trygderettigheter trådte i kraft. Men de samme rettighetene gjaldt også før den tid, ifølge EU-kjenner Paal Frisvold.

Foruten disse er det så langt kjent at rundt 2.400 personer uriktig fått krav om tilbakebetaling, ifølge Nav.

Men til nå har Nav satt 2012-forordningen som et slags tidsskille i saken. I et brev som Arbeids- og sosialdepartementet sendte til Nav tirsdag, går det fram at Nav kun jobber med å gjennomgå saker fra 1. juni 2012, da den nye forordningen trådte i kraft.

Tingrettene skal gå gjennom alle Nav-dommer

Landets tingretter skal gå gjennom alle dommer om Nav-bedrageri siden 2012. Det kan dreie seg om mer enn 6.000 dommer.

Seksjonssjef Yngve Brox i Domstolsadministrasjonen opplyser til Bergens Tidende at tingrettene ikke klarer å identifisere dommene som handler om den aktuelle problemstillingen gjennom søk i systemene. Derfor må alle dommer om Nav-bedrageri gjennomgås.

– På eget initiativ går nå landets tingretter gjennom alle dommer om Nav-bedrageri avsagt fra 2012. Det er snakk om rundt 900 hvert år, sier han.

Han kan ikke utelukke at det er flere dommer som er feilaktig avsagt enn de som allerede er kjent.

Autopilot

Frisvold er også svært kritisk til EFTAs overvåkingsorgan ESA, som skal sikre at EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein gjennomfører og følger reglene i EØS-avtalen.

– Hvorfor har ikke ESA tatt tak i dette? De har helt oversett problemet og ikke gjort jobben sin, slår Frisvold fast.

Han mener også at norske myndigheter reagerer på autopilot når EU kommer med nye forordninger.

– De refererer bare til forordningene uten å ta selve saken og konsekvensene inn over seg, sier han.

I et notat som den rødgrønne regjeringen publiserte om EU-forordningen i 2012, heter det at «Rettsakten framstår som lite kontroversiell. Det dreier seg vesentlig om justeringer av teknisk art som ikke er problematiske sett fra et norsk synspunkt».

Advokat John Christian Elden mener at Folketrygdloven burde vært endret i tråd med EU-forordningen.

– Hovedproblemet i Nav-skandalen er at det som står i den norske folketrygdloven, rett og slett er feil. Det mest naturlige når man tar inn en EU-forordning, er at man samtidig endrer den norske lovteksten som sier det motsatte, sier Elden til NTB.