Her er 13 vedtak det er greit å få med seg fra Venstres landsmøte i helgen

Trine Skei Grande fikk det som hun ville da landsmøtet sa nei til salg av cannabis over disk. Men landsmøtet fattet en rekke andre vedtak det kan bli debatt om.

Venstre-leder Trine Skei Grande var fornøyd med at partiet vil åpne for eggdonasjon for enslige.

1. Nei til narkorazzia og hasj over disk

Landsmøtet avviste med sværtknapt flertall flere forslag om oppmykning av norsk narkotikapolitikk. Partiet sa nei til å klassifisere rusmidler etter skadepotensial og regulere tilgangen på dem deretter. Partiet sa også nei til å «vurdere egne utsalgssteder for rusmidler med lavt skadepotensial.» Venstre går imidlertid inn for at «praksisen med narkorazziaer på skolens område skal opphøre».

2. Ja til han, hun og hen

Landsmøtet stemte for å «innføre en tredje kjønnskategori». Partiet vil også «sikre raskt behandlingstilbud for unge som er født i feil kropp.»

3. Ja til eggdonasjon for enslige

Venstre har tidligere sagt ja til eggdonasjon og sagt ja til at enslige kan få tilbud om assistert befruktning. Landsmøtet har presisert at eggdonasjon kan gis til enslige, dermed åpner de for at single kvinner kan få donert både egg og sæd. Selv om Høyre på sitt landsmøte sa ja til eggdonasjon og assistert befruktning til enslige, har ikke det største regjeringspartiet avklart om de vil si ja til dobbeltdonasjon for enslige.

4. Avgift på kameraovervåking?

I forhandlingene med Høyre og Frp på Jeløy fikk Venstre gjennomslag for at det skal oppnevnes en personvernkommisjon. Landsmøtet går inn for at den bør få «mandat til å vurdere om det bør innføres en avgift på overvåking av det offentlige rom».

5. Plastavtale i FN-regi

Partiet går inn for «at Norge tar initiativ til en internasjonal avtale under FN mot plastforsøpling etter modell fra klimakonvensjonen (UNFCCC).» Venstre ønsker også en «forpliktende avtale med relevante bransjer for å redusere unødvendig plastforbruk og engangsartikler, etter modell fra Matsvinn.»

6. Digitalt «svanemerke»

Partiet vil se på muligheten for å innføre en slags «svanemerking» av digitale produkter og tjenester som tilfredsstiller krav om godt personvern.

Venstre vil også skjerpe personvernkravene til digitale produkter rettet mot barn, og forby produkter rettet mot barn, som kan brukes til avlytting av privatesamtaler uten samtykke.

7. Mindre subsidiering av oljeleting:

Landsmøtet gjentar i en uttalelse målsettingen i partiprogrammet om å fjerne den omstridte leterefusjonsordningen. Partiet gikk også inn for å redusere friinntekten og avskrivningssatsen, slik at petroleumsskatteregimet ikke gir incentiver til potensielt ulønnsomme investeringer.

8. Nedsalg i Statoil og SDØE:

Partiet gikk også inn for at staten skal redusere sin aksjeandel i Statoil og selge statens eierandeler på sokkelen, særlig i felt med lang levetid og høye kostnader. Forslaget begrunnes med ønske om «å redusere statens økonomiske eksponering mot oljenæringen.»

9. Begrense nye oljelisenser:

På landsmøtet i fjor gikk partiet inn for å stanse 24. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Nå går partiet ett skritt lenger og vil legge begrensninger på omfanget tildeling av oljelisenser gjennom rundene for såkalt «modne» områder på sokkelen.

10. Fraværsdager og leksehjelp

Landsmøtet gikk inn for å «la skolehelsetjenesten skrive ut dokumentert fravær.» Møtet vedtok også at kommunene «i større grad skal prioritere sine ressurser, og ønsker derfor å fjerne lovpålagt krav om leksehjelp.»

11. Nei til GPS-sporing av bilister

Venstres landsmøte «vil stoppe statlig innhenting av GPS-data fra kjøretøy». Dette er i strid med et vedtak fra Høyres landsmøte forrige helg. Regjeringen utredet allerede slik GPS-sporing av lastebiler, og Høyre ønsker det for å få rettferdig og korrekt innkreving av avgifter på bruk av vei, enten det gjelder bompenger eller drivstoffavgifter. Venstre sier nei av personvernhensyn - de frykter for mye registrering av kjøreturer til alt fra «elskerinner» til «homseklubber i nabobyen» og frykter ulovlig bruk av registrerte data.

12. Ikke «finkultur» til nye regioner

Landsmøtet sendte et tydelig signal om at det ikke ønsker at kulturinstitusjoner som Den Nationale Scene, Kilden, Trøndelag Teater og Bergen Filharmoniske Orkester skal flyttes over til de nye regionene. Et offentlig utvalg har foreslått det. Landsmøtet «ønsker ikke at institusjoner som i dag har et nasjonalt mandat, skal overføres til fylkeskommunene.»

13. Pliktig fremmøte på helsestasjon

I en uttalelse sier Venstre at det ønsker «obligatorisk oppmøte for foreldre på helsestasjoner, til oppfølgingsmøter i barnehager og skoler.» Manglende oppmøte «bør utløse bekymringsmelding og oppsøkende hjemmebesøk», sies det.