Må velge vekk valgløfter

Når Jens Stoltenberg (Ap), Liv Signe Navarsete (Sp) og Kristin Halvorsen (SV) setter seg rundt forhandlingsbordet, vil de ikke kunne gi hverandre gjennomslag for alle valgløftene.

Partilederne i Sp, Sv og Ap må forhandle om politisk kinkige saker som fiske eller oljeaktivitet i nordområder – og fortsatt deltagelse i Afghanistan. I tillegg må deprioritere mellom kostbare reformer som likelønn og forbedrede velferdsordninger for småbarn og deres foreldre.
  • Solveig Ruud

Mandag formiddag begynner de. I toppen av regjeringsbygget skal et større Ap, et mindre SV og Sp bryne seg på hverandre og forsøke å få gjennomslag for mest mulig av sin politikk. En mindre romslig pengebinge gjør de kommende regjeringsforhandlingene vanskelige.

–Det blir tøffe prioriteringer, sier én statsråd, som understreker at de økonomiske utsiktene vil kreve mye av alle. De tre partiene har ambisiøse programmer, og i løpet av valgkampen er noen av programformuleringene blitt konkretisert – og dermed enda dyrere.

Når partiene nå skal meisle ut en ny regjeringsplattform, vil alle måtte gi avkall på noe. Partiene må prioritere mellom nye løfter til kultur, til samferdsel, skole, barnehage m.m. Her er noen av utfordringene de får underveis i forhandlingene.

VERN ELLER OLJE I NORD

SV vil ha varig vernede, petroleumsfrie havområder utenfor Lofoten, Vesterålen, Senja samt Mørekysten og har gått svært høyt på banen i denne saken. Sp nøyer seg med å si nei til olje— og gassvirksomhet i denne perioden. Ap har tradisjonelt vært mer oljevennlig enn de to andre partiene og har latt være å tone flagg i valgkampen. Ap vil utsette avgjørelsen til 2010.

ULV OG BARSKOGVERN

SV har som mål å verne 4,6 prosent av barskogen og vil ha levedyktige bestander av ulv, jerv, bjørn og gaupe. På motsatt side står Sp, som helst bare vil ha vern av statens barskog eller vern inngått på frivillig basis – og minimal ulvebestand. Sp mener det generelt bør bli lettere å skyte såkalte skadedyr. Ap befinner seg mellom disse frontene, men sier et klart ja til å ha en levedyktig ulvestamme i Norge.

UT AV AFGHANISTAN

SV vil avvikle Norges militære engasjement i Afghanistan, men står alene om dette standpunktet i Regjeringen. Norsk deltagelse i ISAF-styrkene blir sikkert et tema i forhandlingene, selv om Stoltenberg ganske klart har avvist SVs forslag i valgkampen.

EØS-DIREKTIV

Sp og SV er motstandere av både EU-medlemskap og EØS-avtalen. Både postdirektiv og datalagringsdirektiv kan skape trøbbel i forhandlingene – eller senere.

KONTANTSTØTTE

SV vil fjerne kontantstøtten så raskt som mulig. Ap vil også avvikle den – gradvis – «når full barnehagedekning er oppnådd og alternative ordninger er etablert». Sp vil kjempe for å opprettholde støtten, men bare til ettåringene, som de mener bør få mer enn i dag.

FORELDREPERMISJON

Det kan bli strid om både fordelingen av permisjonsuker mellom far og mor og hvorvidt permisjonen skal økes. SV vil øke permisjonen til fra 46 til 52 uker med full lønn og fedrekvoten fra 10 til 12 uker. Ap går for 48 uker totalt og 14 øremerket fedre. Sp vil ikke øke permisjonen, men dele den i tre og gi fedre rett til drøye 15 uker – på bekostning av noen uker mor i dag har mulighet til å ta ut.

Alle gjentar løfter om å gi fedre selvstendig opptjeningsrett, slik at alle fedre i jobb kan få pappakvote. I forhandlingene blir det trolig også en debatt om flere pappa-uker opp mot pappa-uker til alle.

SKOLE

De tre partiene er uenige om skolen skal utvikles til en heldagsskole. Sp vil heller ha flere lærere enn utvidet skoledag. SV sier ja takk til begge deler og har konkret foreslått én lærer pr. 15 elever fra 1. til 5. trinn og en lærer pr. 20 elever fra 5. til 10. trinn. Dette alene er anslått til ca. 1,7 milliarder kroner. Ap er i mindre grad enn de to andre opptatt av færre elever pr. lærer, men vil ha heldagsskole. Ap gjentar løftet om 28 timer i uken på barnetrinnet. Det var et mål i Soria Moria-erklæringen, men ble ikke nådd.

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Én time gratis SFO, som bl.a. skal brukes til leksehjelp, kommer allerede i neste års budsjett. SV, som på sikt vil ha gratis SFO inkludert i heldagsskolen, har programfestet samme makspris i SFO som i barnehage. Det har Sp sagt klart nei til. Ap tar til orde for søskenmoderasjon og mer inntektsgradert betaling og vil som SV bake SFO inn i et heldagsskoletilbud. Samtidig lover partiene bedre kvalitet i tilbudet – det koster også penger.

BILLIGERE BARNEHAGE

De rødgrønne har lovet en makspris som tilsvarer 1750 «2005-kroner». Det har de ikke innfridd, men de har i fellesskap lovet å videreføre prisen på samme nominelle nivå som i dag (2330 kroner i måneden) inntil pris- og kostnadsveksten fører til at de 1750 kronene er blitt til 2330. Tidligere har de trodd dette kunne skje i 2012. Finanskrisen kan ha utsatt tidspunktet noe. SV lover at prisen skal settes ned så mye i løpet av kommende stortingsperiode. Sp ikke nevner maksprisen i programmet sitt, og Ap lover kun å holde prisen på «lavt nivå.»

Les mer under bildet

FØRSKOLE

De rødgrønne har allerede nedsatt et utvalg som skal utrede ulike modeller for å sikre alle femåringer et pedagogisk førskoletilbud i regi av barnehagen. SV ivrer mest for dette og går inn for et obligatorisk, gratis tilbud på 12 timer i uken for alle femåringer. Aps forslag går ut på å skaffe et tilbud til femåringer som ikke i utgangspunktet er i barnehage. Sp nevner ikke femåringene spesielt i sitt program. Både Ap og Sp går imidlertid inn for gratis kjernetid i barnehage i områder med mange minoritetsspråklige. Sp vil gi dette til femåringer, Ap vil gi det til 3–5-åringer.

LIKELØNN

SV har brukt valgkampen til å snakke høyt om likelønn og likelønnspott. Sp sier også ja – det kan bli svært kostbart. Ap vil i større grad overlate dette til partene i arbeidslivet, men saken blir tema i forhandlingene.

KLIMA

Klimaforliket ligger i bunnen av det de skal forhandle om – men SV og Sp går inn for å ta mer av klimagasskuttene hjemme enn i form av kvotekjøp i utlandet. SV mener for eksempel at Kårstø må renses eller nedlegges. Både SV og Sp vil redusere oljeutvinningen i Norge. Samtidig vil Sp og Ap si ja til små vannkraftprosjekter som SV vil stritte imot. Og både Sp og SV har svært konkrete programmer om alternativ energi – mange av tiltakene vil koste svært mye. I praktisk politikk vil dette klimapolitikken være gjenstand for mye uenighet fremover.

FORMUESSKATT

Ap og SV vil beskatte høye formuer hardere enn i dag. Ap sier imidlertid også understreket at partiet vil ha en mer rettferdig formuesskatt. Sp ønsker å fjerne formuesskatten på det som betegnes som arbeidende kapital og har i løpet av valgkampen snevret dette inn til å gjelde selvstendig næringsdrivende kapital i form av driftsbygninger, driftsmidler som for eksempel lastebiler og varelagre m.m. SV sier i programmet ikke annet enn at de vil beskatte formuer hardere.

ASYLPOLITIKKEN

Ifølge SV, som har dissentert på flere innstramminger i asyl— og flyktningepolitikken i dagens regjering, er dagens politikk for streng. SV ber om at innstrammingene reverseres. Hverken Ap eller Sv er enig i dette.

VEI OG BANE

Her har partiene i utgangspunktet forhandlet seg frem til enighet om prioriteringer i Nasjonal Transportplan. Men i de årlige budsjettene vil SV sannsynligvis kjempe mer for penger til tog enn for eksempel Sp, som vil vektlegge veier tydeligere.

Sp og Ap har begge vedtatt å gå inn for prosjektfinansiering av større samferdselsprosjekter. Her har SV strittet imot – kanskje fordi SV har hatt finansministeren? SV vil vedta høyhastighetstog i Norge i kommende periode, slik at de første spadestikkene kan tas innen 2015. Sp vil bare utrede saken. Ap vil bare «vurdere hvordan mulige konsepter for høyhastighetsbane kan tilpasses norsk forhold».

MER TIL KOMMUNENE

Alle er i utgangspunktet enige om at kommunene må sikres god økonomi, siden det er de som produserer og leverer de fleste velferdstjenestene. Men hvor konkrete løfter de skal komme med, vil de likevel ikke være helt enige om. Sp vil sannsynligvis gå inn for de mest forpliktende løftene her. Partiene er innbyrdes uenige om hvor sterke føringer staten skal legge på de pengene kommunene får. SV vil for eksempel detaljstyre mer enn Sp og til dels Ap. Ap har i valgkampen frontet eldreomsorgen og lovet «full sykehjemsdekning» innen 2015 – det vil belaste kommunebudsjettene tungt. Kommunestruktur kan også bli ett kinkig tema fremover, hvis helseforetakene mener kommunene er for små til å få oppgaver de er forespeilet i samhandlingsreformen. Sp og SV er sterke motstandere av tvang på området.

HELSEFORETAKENE

Sp og SV vil neppe ta omkamp for å få sykehusene ut av hendene på staten – men de vil kjempe for mer folkevalgte styring og ønsker en grundig evaluering og omlegging av foretaksmodellen.

BILLIGERE TANNLEGE

I forhandlingene må partiene bli enige om hvor langt de vil gå i retning av en tannhelsereform. SV lover at ingen skal betale mer enn 2500 kroner i året hos tannlege, Ap lover også et tak på utgiftene, men har ikke konkretisert det. Sp ønsker på sikt at utgiftene skal komme inn under frikortordningen. I tillegg blinker de alle ut enkeltgrupper de vil gi gratis behandling eller undersøkelse.

FATTIGDOM

SV og Ap har hele tiden vært uenige om hvor mye av innsatsen mot fattigdom som skal skje ved å heise opp sosialstønader og minsteytelser i trygdesystemet, og hvor mye som skal gjøres ved å satse på den såkalte arbeidslinjen. Den uenigheten vil de dra meg seg videre.

SENTRALISERING

Sp foreslår å sette et tak på hvor mange ansatte departementene og underliggende etater kan ha lokalisert i Oslo og vil kjempe for dette i forhandlingene. Ap er sterk motstander av dette.

SYKE OG UFØRE

SV har gått imot den nye pensjonsreformen som er utgangspunktet for at man skal endre uførepensjonen. Her kan det bli dragkamp på kammerset. Ap lover i programmet at arbeidstagere skal kunne få gyldig sykefravær også når deres foreldre er syke og trenger hjelp. Sp vil trolig prioritere at selvstendig næringsdrivende skal få være hjemme med syke barn før de går inn for dette.