Ap vil bare gi ett tallfestet eldreløfte

Mens Ap i tidligere valgkamper har tallfestet løfter om både nye sykehjemsplasser og nye hender i eldreomsorgen, kommer Ap nå kun med ett tallfestet eldreløfte.

Ap-leder Jonas Gahr Støre presenterte mandag Aps eldresatsing for de neste fire årene.

– Arbeiderpartiet vil bruke 1 milliard kroner i neste stortingsperiode til en ny velferdsteknologiordning som skal gjøre det raskere og enklere for kommuner å ta i bruk nye løsninger.

Det sa Ap-leder Jonas Gahr Støre da han mandag presenterte Aps omsorgsplan for eldre for stortingsperioden 2017-2021.

250 millioner kroner i året

I det fremlagte notatet over eldresatsingen omtales teknologimilliarden som «en ekstra milliard i helse- og velferdsteknologi.»

Teknologien skal bidra til at flere eldre kan «leve gode liv og bo trygt hjemme.» Milliarden er summen av hva Ap vil bruke hvert år i fire år: 250 millioner kroner over fire år.

Men teknologimilliarden skal ikke bare gå til eldreomsorg. Ordningen skal ifølge Ap gi ekstraordinære investeringstilskudd «til sykehus og kommuner som har gode prosjekter innen teknologi og e-helse.

Ingen tallfesting av nye heldøgnstilbud

Både i forrige og i tidligere valgkamper har det vært mye oppmerksomhet omkring tidligere tallfestede Ap-løfter innen eldreomsorgen. I 2005 lovet Ap 10.000 nye hender i eldreomsorgen, og i 2009 lovet partiet 12.000 flere sykehjemsplasser. Disse løftene ble daværende helseminister Jonas Gahr Støre stadig konfrontert med i forrige stortingsvalgkamp.

Nå vil Ap «sørge for flere ansatte» og lover å «øke antallet årsverk i pleie- og omsorgstjenestene i takt med behovet frem mot 2025» - men partiet tallfester ingen målsettinger her.

Det gjør partiet heller ikke når det gjelder flere boliger tilpasset eldre eller antall sykehjemsplasser.

Forklaringen på hvorfor Ap nå dropper all slik tallfesting, er ifølge Jonas Gahr Støre at «det ikke er treffsikkert».

Eldreomsorgen vil koste penger

Ifølge Ap-lederen vil eldreomsorgen koste mye penger fremover.

– Her får vi temaet velferd versus skattelette satt på spissen. Det jeg legger frem kommer utvilsomt til å koste, sier han.

Støre gjentok tidligere utsagn om at Høyre-Frp-regjeringens eldrepolitikk har vært fire tapte år for eldreomsorgen.

– Det som har preget politikken til denne regjeringen, er masse snakk om nye rettigheter som ikke har betydd noen forskjell i hverdagen for pleietrengende, sa han.

Her er kort oppsummert noen av punktene i Aps eldreomsorgssating:

  • Kvalitetskrav: Ap vil innføre detaljerte og målbare krav til kvalitet på ulike tjenester i eldreomsorgen. Det kan dreie seg om alt fra hvorvidt hjemmetjenestene kommer som avtalt til hvorvidt medisineringen er riktig og om eldre får i seg nok mat. Egne innsatsteam skal følge opp kvaliteten og gi kommunene bistand og veiledning. Nærmere organisering av innsatsteamene, inkludert fylkesmannens rolle, skal utredes.
  • Flere ansatte: Arbeiderpartiet vil øke antallet årsverk i pleie- og omsorgstjenestene i takt med behovet frem mot 2025. En ny tilskuddsordning for prosjekter skal bidra til flere hele og faste stillinger og redusert sykefravær.
  • Flere tilpassede boliger. Ap mener tilbudet av boliger egnet for eldre må bli langt bedre, og vil gi støtte slik at vi får flere tilpassede boliger. Husbankens tilskuddsordninger skal gjennomgås for å bli mer fleksible.
  • Studenter og eldre kobles. Ap vil blant annet gjennomføre et prøveprosjekt med studentboliger som etableres i tilknytning til sykehjem- og omsorgsboliger hvor studenter kan leie rimelig hybel mot å delta i sosiale aktiviteter med eldre beboere. Dette er prøvd ut blant annet i Nederland og Sverige.
  • «Kjærlighetsgaranti» i sykehjem. Ap vil sikre at ektepar og samboere skal ha rett til å bo sammen også når de blir gamle og må flytte på institusjon.
  • Fortsatt investeringstilskudd til renovering. Ap vil sørge for investeringstilskudd til både nybygging og til renovering og ombygging av sykehjem og omsorgsboliger. Arbeiderpartiet er uenig i Frp og Høyres forslag om å kutte investeringstilskuddet til renovering og ombygging av EKSISTERENDE sykehjem og omsorgsboliger.

Ap ønsker også en aktivitetsreform med vekt på aktivitet, livsglede og opplevelser for eldre.

Høie glad for at Ap ikke vil «lure» velgerne

Statsråden Bent Høie er glad for at Ap har færre konkrete, tallfestede løfter enn tidligere.
– Disse løftene Stoltenberg kom med tre år på rad, laget for lure velgerne, er borte. Det er positivt, sier Høie, som også er positiv til kjærlighetsgarantien.

Men Høie er bekymret over at Ap vil reversere Regjeringens omlegging av investeringstilskuddet, slik at det også i fremtiden vil gå til rehabilitering, selv om det ikke fører til netto flere heldøgnsplasser i en kommune.

Mangler krav som presser kommunene

– Ap har ikke noen konkrete forslag som legger press på kommunene til å bygge ut flere sykehjemsplasser. Tvert imot. De sier direkte at ett av forslagene er å reversere Regjeringens krav om at kommunene fra 2021 skal bruke investeringstilskuddet til å bygge flere plasser, sier Høie.

Han er positiv til at Ap støtter opp om Kvalitetsreformen som Regjeringen har satt i gang arbeidet med, og er enig i at man skal legge til rette for at eldre kan bo hjemme lengre.

– Men Høyre har to tanker i hodet samtidig: Vi skal gjennomføre kvalitetsreformen «Leve hele livet» og samtidig stille krav om at kommunene bygger flere sykehjemsplasser, sier han.