Indre uenighet i Sp om ny sukkeravgift

Sps fremste helsepolitiker, Kjersti Toppe, vil gjerne utrede en ny avgift på sukker for å få ned forbruket. Sps finanspolitiker Sigbjørn Gjelsvik sier nei. Derfor blir ikke Sp med på et rødgrønt fremstøt om en ny avgift.

SVs Kari Elisabeth Kaski går ut mot det hun mener er dobbeltkommunikasjon om sukkeravgifter fra Sps side.
  • Solveig Ruud

– Det kan være litt ulike meninger om hvilke tiltak som mer mest virkningsfulle. Men vi deler en veldig sterk målsetting om å redusere sukkerforbruket.

Slik svarer Sigbjørn Gjelsvik på spørsmålet om det er ett eller to syn på ny avgift på sjokolade- og sukkervarer i Sp. Han er Sps finanspolitiske talsmann.

En slik avgift er foreslått av flere for å avløse den som nå forsvinner fra nyttår. Hensikten med å få en ny er at den skal være helsemessig begrunnet og variere ut ifra sukkermengden i ulike produkter.

Dagens avgift er først og innført for å skaffe staten inntekter og utformet deretter. Dagens avgift kalles derfor fiskal.

Toppe ønsket utredning

Men en eventuell ny avgift må først utredes. En slik utredning ønskes av Sps helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe.

Hun støtter flertallet i det offentlige utvalget som gikk gjennom sukkeravgiftene og foreslo en helsemessig begrunnet ny avgift.

– Poenget mitt er at sukkeravgiften ikke har vært treffsikker nok og fremstått som en fiskal avgift. Jeg mener helt oppriktig at vi burde hatt en slik utforming av avgiftene som utvalget peker på. Folkehelseutfordringene i Norge er økende, og vi har store sosiale helseforskjeller, sa hun til Aftenposten i helgen.

Kjersti Toppe skulle gjerne sett at man utredet en ny sukkeravgift som varierer ut ifra hvor mye sukker det er i et produkt.

Stiller seg på sidelinjen i Stortinget

Men samlet stiller ikke Sp seg bak et rødgrønt forslag som går i denne retningen. Da finanskomiteen tirsdag avga sin innstilling om skatter og avgifter i 2021-budsjettet, var Sp eneste rødgrønne partiet som ikke var med på en merknad om dette.

– Jeg tenker at det er ganske uredelig å ha slik dobbeltkommunikasjon som Sp har i denne saken. Toppe sier én ting, mens partiet gjør noe helt annet i arbeidet med budsjettet. Det er vanskelig å kjøpe at dette ikke er bevisst. Det er uredelig og uheldig for den politiske debatten, sier SVs finanspolitiske talskvinne Kari Elisabeth Kaski.

SV, MDG og Rødt kompromisset seg frem til en formulering alle kunne være enige om. Derfor tar den også en rekke forbehold:

«Stortinget ber regjeringen utrede en folkehelseavgift eller andre virkemidler som skaper incentiver til redusert sukkerinnhold i produkter som ikke skaper uheldig konkurransevridning eller går på bekostning av omsetning i Norge og norsk næringsliv.»

– Det er en veldig vid merknad. Jeg kan derfor ikke skjønne at de ikke ville være med på den, sier Kaski.

Når det ikke skjedde, mener hun det er «åpenbart at Toppe og andre i Sp som ønsker et avgiftssystem som tar opp i seg et helseperspektiv, har tapt».

Positiv utvikling i sukkerforbruket

Sigbjørn Gjelsvik poengterer at selv om Sp ikke støtter de andre rødgrønne partienes merknad, så har partiet likevel ikke «lagt inn noen motmerknad heller».

– Men vi har ikke gått inn for noen utredning, nei. Det har vi ikke, sier han.

Han trekker frem ulike argumenter som begrunnelse for at Sp ikke er med på merknaden.

  • Han viser til at det er en veldig positivt utvikling i sukkerforbruket, at det har sunket.
  • Videre mener han det er vanskelig å utforme treffsikre avgifter på hva som er sunt og usunt.
  • Han har stor tro på myndighetenes samarbeid med matvarebransjen for å få ned sukkerforbruket.

– Bransjesamarbeid og merking av innhold i varene er utrolig viktig, sier han.

Vanskelig å få treffsikker avgift

– Men selv om sukkerforbruket har gått ned, er det vel fortsatt for høyt? Og fra flere hold er det etterlyst en helsebegrunnet ny sukkeravgift?

– Men i utvalget som foreslo dette, var det ulike vurderinger av om man kunne utforme en ny avgift som ble treffsikker nok. Vi støtter den differensierte avgiften på drikkevarer uten alkohol. Den varierer ut ifra sukkerinnhold, sier han.

Gjelsvik mener det blir viktig å se hvilken effekt den har både på forbruk i Norge, norske arbeidsplasser og etterhvert grensehandel.

– Men hvorfor ønsker du ikke en ny avgift på sjokolade- og sukkervarer utredet når du sier det er vanskelig å få den treffsikker?

– Vi tenker at det er andre tiltak man bør fokusere på nå, sier han.

– Andre partier får mene det de vil

Gjelsvik viser også til at noen vil ha avgift på fett, salt og rødt kjøtt.

– Det blir veldig komplisert hvis man skal endre folks adferd ved å legge på avgifter på ulike ingredienser i et produkt, sier han.

– Hva sier du til dem som vil mistenke dere for å si nei til en slik utredning, fordi dere nå er så opptatt av å konkurrere med Frp om hvem som blant annet er best på grensehandel?

– Andre partier får mene det de vil. Vi er opptatt av den politikken vi mener fungerer best i den praktiske verdenen, sier han.

Han unnlater også å kommentere Kaskis anklager om dobbeltkommunikasjon.

Som Aftenposten nylig har omtalt, sier regjeringen nei til å utrede en ny avgift og begrunner det med budsjettforliket med Frp.