Politikk

Nå starter kampen om hvilke lensmannskontorer som skal stenges

Politikerne mener Oslo skal bestå som et eget politidistrikt. Sør og vest i landet står en rekke politikontorer i fare for å bli lagt ned.

139 av Norges politikontorer har 5 eller færre ansatte. Mange lensmannskontorer og politistasjonen kan bli lagt ned når politireformen settes ut i livet.

 • Karen Tjernshaugen
  Karen Tjernshaugen
  Nyhetssjef
 • Tirsdag ble den nye politireformen lagt frem. Les hva som foreslås her.
  I Politianalysen som ble lagt frem i 2013 fikk politikerne råd om at antallet tjenestesteder — som i hovedsak består av lensmannskontorer og politikontorer - skulle reduseres fra dagens 354 til 210.

Når avtalen om en ny politireform presenteres tirsdag, kommer detaljerte plansjer for hvordan de 12 nye politidistriktene skal se ut.

Klikk på de nye distriktene for å se endringene.

Det blir ikke lagt frem noe kart som viser hvilke lokale lensmannskontorer og politistasjoner som skal legges ned og hvilke som skal bestå.

Men partene er enige om at det skal bli færre politikontorer i Norge.

Akkurat hvor det bør være og ikke være politikontorer skal bestemmes av politiet selv ut fra kriterier om repsonstid, tilgjengelighet for publikum og så videre.

Her er syv grafer som viser hvorfor politikerne er så opptatt av å få ned antallet politikontorer i Norge:

1. Mange politikontorer har få ansatte

Tallene fra analysen viser at hele 139 av alle politiets tjenestesteder har fem årsverk eller færre. Nesten fire av fem tjenestesteder har færre enn 20 årsverk.

Totalt arbeider en svært liten andel av Norges politifolk på de minste kontorene.

Tallene viser også at de minste politikontorene har blitt tappet for ressurser de siste årene, mens de store politikontorene vokser.

2. Små kontorer — færre oppklarte forbrytelser

Politianalysen konkluderte med at de minste politikontorene har få oppklarte forbrytelser per årsverk.

Det er stor forskjell i hvor mange anmeldelser som mottas de ulike stedene. På små politikontorer med få ansatte er det færre anmeldte forbrytelser per årsverk.

Grafen viser at det er få oppklarte forbrytelser på de minste kontorene, og at antallet øker med størrelsen på tjenestestedene. Unntaket er de aller største kontorene.

Ifølge Politianalysen er årsaken til at kontorene med mer enn 100 årsverk kommer dårlig ut, at de ligger på store steder med mye vinningskriminalitet på offentlig sted. I denne typen saker er oppklaringsprosenten generelt lav.

På de minste kontorene er også etterforskningstiden lengre enn den er ved de større kontorene.

3. De små har krympet, de store vokst

Det er blitt enda færre ansatte på de minste politikontorene de siste årene. 474 personer jobber på et kontor med fem årsverk eller mindre i 2009, mens 360 personer jobbet på de 139 minste tjenestestedene i 2012.

Mens kontorene med færrest ansatte krymper, har de største kontorene vokst. Over 800 personer har begynt å jobbe på kontorene med mer enn 100 ansatte.

4. Store forskjeller mellom distriktene

Oversikten viser at det er svært store forskjeller mellom dagens 27 politidistrikter når det gjelder antall lensmannskontorer og politistasjoner.

Mens Agder politidistrikt har 27 ulike tjenestesteder, har Follo for eksempel bare 2.

5. Liten sammenheng mellom antall kontorer og anmeldte forbrytelser

Om man ser på hvilke politidistrikter som har mest anmeldt kriminalitet, er det liten eller ingen sammenheng med hvor det er mest anmeldt kriminalitet og hvor mange kontorer hvert distrikt har.

6. Størst kutt i sør og vest

I Politianalysen ble det laget en modell for hvor politikontorer skulle bevares eller legges ned, bygd på følgende kriterier:

 • En størst mulig del av befolkningen skulle ha en kjøretid på maksimalt 45 minutter til nærmeste tjenestested.
 • Steder der det hadde vært begått mange prioriterte kriminalitetshendelser de siste årene skulle også helst nås innen 45 minutter.

Analysen konkluderte med at det var behov for størst kutt i antall lensmannskontorer og politistasjoner vest og sør i Norge. I begge disse regionene ble det lagt opp til at over halvparten av dagens tjenestesteder skulle bort.

7. De fleste vil fortsatt ha kort vei til politiet

I øst og midt-Norge ble det lagt opp til at rundt 40 prosent av politikontorene skulle bort, mens Nord-Norge og Stor-Oslo fikk beholde de fleste av sine kontorer.

Tabellen viser hvor stor del av befolkningen som befinner seg innenfor henholdsvis 15, 30, 45 og 60 minutters kjøretid fra nærmeste politikontor med dagens tjenestesteder og med forslagene til ny politistruktur. Andelen som befinner seg et kvarter eller mindre fra nærmeste politisted synker fra 84 til 71 prosent med det nye forslaget til tjenestesteder.

Men det store flertallet vil forsatt ha under en halvtimes kjøretur til nærmeste politikontor selv om mange mindre lensmannskontorer legges ned.

Les mer om

 1. Politikk