Nå sitter Ap og Sp igjen alene. Dette er 12 temaer som kan skape trøbbel.

De kommer til å bli enige. Men før de kommer så langt, kan det bli hard tautrekking mellom Sp og Ap om en rekke temaer.

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum kommer til å danne regjering sammen. Men de er ikke enige om alt.

Aps og Sps forhandlere er nå godt i gang på Hurdalsjøen Hotell. Det opplyste de om torsdag.

– Stemningen er god, sa Støre.

Men flere temaer kan skape problemer når de to partiene skal skrive seg sammen om alle saker i en regjeringsplattform. Her er noen problemsaker:

1. Konkrete klimatiltak: Sp har ikke støttet forslaget om å tredoble CO₂-avgiften. Det har Ap. Sp har også gått mot økninger i drivstoffavgiftene de siste årene. Sp ønsker i stedet en storstilt satsing på ulike klimafond. På dette feltet kan det bli tautrekking om både pengebruk og hvem som skal belastes med klimaavgifter.

Sp er også mot å innføre soner i byene der man ikke får lov til å kjøre med diesel- og bensinbiler. Det er ikke Ap.

2. EU/EØS: Sp og Ap står på hver sin side i kampen om Norge burde bli medlem av EU og EØS. Selv om Ap har lagt til side ønsket om å bli med i EU, er de to partiene ofte uenige om EØS.

Sp tok sammen med SV to dissenser mot EU-direktiver forrige gang de regjerte sammen. Sp er også motstander av miljøsamarbeidet med EU. Det er stor sannsynlighet for at de to partiene kan komme til å være uenige om EU-tilpasning.

3. Forsvarspolitikk: Sp har lagt stor prestisje i å opprettholde Andøya flystasjon. Ap var med på forsvarsforliket som førte til vedtaket om at flystasjonen skulle legges ned. Sp ønsker blant annet også en sterkere satsing på Heimevernet enn Ap. Sps forsvarspolitikk koster mer enn Aps. Denne striden dreier seg derfor også om penger.

4. Politireformen. Ap støttet i utgangspunktet politireformen, men har senere tatt avstand fra regjeringens gjennomføring av den. Nå ønsker Ap mer ressurser ut til politidistriktene, men Sp vil gå mye lenger. Sp var mot hele reformen og vil legge ned Politidirektoratet. Partiet har gått til valg på å gjenopprette og opprette nye politistasjoner flere steder i landet.

5. Bøndenes inntekter: Ap-lederen lovet i valgkampen å tette inntektsgapet mellom bøndene og andre yrkesgrupper. Men Ap vil ikke tidfeste løftet. Sp har lovet å gjøre det i løpet av fire til seks år.

6. Rovdyr: Sp og Ap kan bli enige om at det skal bli lettere å skyte rovdyr som gjør skade på beitedyr. Men Sp ønsker å få redusert vedtatte mål om hvor stor bestand vi skal ha av spesielt bjørn og ulv. Det har ikke Ap sagt seg enig i.

7. Abort: Ap har vedtatt å avskaffe abortnemndene frem til uke 18. Dette er flertallet i Sp imot. Her har Sp imidlertid varslet at de vil stille sine representanter fritt.

8. Skatt og formue: Ap og Sp er uenig om hvor mye skatt man skal betale på formue knyttet til det Sp omtaler som «driftsmidler». Det er ting en bedrift eller en bonde trenger for å produsere mat, produkter eller tjenester. Konkret kan det være maskiner, traktorer, lastebiler, fiskefartøyer og lignende. Ap vil også ta inn mer i skatter og avgifter totalt sett enn hva Sp vil.

9. Familie og barn: Her er det flere ting de er uenige om:

  • Ap vil avskaffe kontantstøtten og gjøre den om til en støtte for barn som har søkt om barnehageplass, men ennå ikke fått den. Sp ønsker å beholde ordningen også for dem som velger bort barnehage en periode mens barna er under to år. I motsetning til KrF er Sp innstilt på å stramme inn ordningen og målrette den mer mot barn fra ett til ett og et halvt år.
  • Sp og Ap har ulikt syn også på om man skal tillate at barn skal ha flere enn to juridiske foreldre. Det kan være aktuelt for blant annet barn av lesbiske og homofile og for stebarn. Ap er for, Sp imot.
  • Sp vil øke kontante ytelser som barnetrygd og engangsstønad ved fødsel. Det vil ikke Ap.
  • Ap vil bruke mer penger på å sette ned maksprisen i barnehage enn Sp. Vedums parti er større tilhenger av priser som graderes ut ifra familiens inntekt.

10. Bioteknologi: Ap og SV er uenige om alt fra tidlig ultralyd til eggdonasjon. Her har imidlertid Stortinget nylig inngått et bredt forlik. Det betyr at det ikke vil ligge så mange slike kinkige temaer på bordet de neste årene.

11. Sykehuspolitikk: Ap og Sp er også uenige om helseforetaksmodellen. Men uenigheten er mindre enn før. Sp har droppet tanken om å tilbakeføre eierskapet til fylkeskommunene. Selv om Sp går lenger enn Ap når partiet vil erstatte helseforetakene med folkevalgte sykehusstyrer, går også Ap et skritt i samme retning. Partiet vil «utrede alternative former for demokratisk forankring ...» i foretakene.

Mer strid kan det bli om enkeltsykehus: for eksempel om nedlegging av Ullevål, om fødetilbud i Kristiansund, nytt sykehus i Alta, om tilbudet på Helgelandskysten og nytt sykehus i Innlandet. I Ap er holdningen at toget er gått i mange av disse sakene. Sp har hatt et annet syn på det i valgkampen.

Sp vil også gå lenger enn Ap når det gjelder å erstatte stykkprisfinansieringen av sykehusene med rammefinansiering. Kort fortalt dreier det seg om å få en større samlet pott med penger fremfor betalt pr. hofteoperasjon.

12. Kommuneøkonomi: Selv om både Ap og Sp ønsker å styrke kommuneøkonomien, kranglet Ap og Sp om hvor mye mer de skulle gi til kommunene forrige gang de regjerte sammen. Sp kjempet for større summer enn Ap. Det kan de komme til å gjøre igjen.