Politikk

Nav kan ha dekket briller til barn og unge som ikke lenger er under behandling

Gjennomsnittsprisen på briller Nav dekker, har økt mer enn den generelle prisveksten på briller. Og etaten har fått bekymringsmeldinger om praktiseringen av ordningen.

Noen barn under 18 år får ifølge Nav dekket dyrere briller enn det som strengt tatt er nødvendig.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

Noen får dekket dyrere briller enn det som strengt tatt er nødvendig. Det ser også ut til at regelverket ikke er tydelig nok med hensyn til hvem som har rett til å få dekket utgifter til briller.

Dette var funn i stikkprøvekontrollen Nav har gjennomført om støtteordningen til barnebriller.

Nav-brillene dyrere enn andre?

Årsaken til at regjeringen har foreslått å stramme inn støtteordningen til barnebriller, er en sterk utgiftsøkning.

Ifølge Arbeids- og velferdsdirektoratet kan ikke dette skyldes at det nå er flere barn enn tidligere med synsproblemer som kvalifiserer til å få brillestøtte.

– Men vi har sett at snittprisen pr. brille gradvis har økt, til tross for at de generelle prisene i markedet ikke har økt tilsvarende, opplyser Nav.

  • Les også: Billigkjeden Specsavers har tilbud på briller, også til barn. Men i en fotnote sies dette ikke gjelder hvis man får Nav-støtte.

Brillene er behandling

– Briller til barn under 8 år er like viktig som medisiner på blå resept, mener Øyelegeforeningen. Og fordi syn ikke er noe man har, men noe som må trenes opp, har politikerne innført en spesiell støtteordning til barn.

Opptreningen av synet må nemlig gjøres i barneårene, hovedsakelig frem til åtte års alder, ifølge øyeleger.

Den støtteordningen som nå berøres av regjeringens forslag til kutt i statsbudsjettet, har til hensikt å gi økonomisk støtte til briller som ledd i en behandling av synet.

Kan ha gitt støtte til barn som ikke skulle hatt det lenger

Etter å ha fått tips om misbruk av ordningen har Aftenposten stilt en rekke spørsmål til Nav. Svarene kan indikere at det er gitt støtte til barn som ikke skulle hatt det.

– Er det blitt avdekket at barn som ikke lenger fyller vilkårene til behandling, likevel får videre støtte til briller?

– Stikkprøvekontrollene viste at det er behov for å gjennomgå ordningen for å sikre at innretningen er hensiktsmessig. Det er viktig at ordningen treffer riktig, og at det er de barna som fyller vilkårene, som får stønad.

På søknadsskjemaet for å få nye briller er det ikke lagt opp til at optiker skal bekrefte at brillen er å regne som et ledd i behandling. I retningslinjene står det spesifikt at «Det må godtgjøres fra spesialist i øyesykdommer at briller/kontaktlinser er et nødvendig ledd i behandlingen av ovennevnte lidelser.» Ordningen kan derfor ha dekket briller til barn og unge som ikke lenger er under behandling, opplyser Arbeids- og velferdsdirektoratet i en e-mail.

Nav har fått bekymringsmeldinger

Ifølge regelverket gis det støtte til «dekning av utgiftene til anskaffelse av brilleglass, herunder herding/hardbelegg av plastglass og arbeidspenger. Utgifter til prismeglass, progressive glass og andre spesialglass dekkes bare dersom spesialist i øyesykdommer foreskriver det av medisinske grunner.» Brilleinnfatning som koster mer enn 475 kroner, dekkes av barnets foreldre. Og regelverker sier tydelig ifra om at «det gis ikke stønad til etui, reservebriller, solbriller, sportsbriller eller rensevæske.»

På spørsmål om Nav har mottatt bekymringsmeldinger fra optikere eller pårørende angående misbruk av ordningen, svarer Arbeids- og velferdsdirektoratet slik:

– Det har kommet bekymringsmeldinger rundt praktiseringen av ordningen, men Nav har ikke foretatt noen systematisk kontroll av enkeltsaker i de konkrete bekymringsmeldingene, eller fulgt opp leverandørene.

Ingen systematisk kontroll med regningen

– Er det blitt avdekket at andre kostnader i forbindelse med slike briller er blitt ført opp på regning som pris på glass?

– Direktoratet har ikke foretatt noen systematisk kontroll av hvorvidt det er andre kostnader i forbindelse med slike briller som er blitt ført opp på regning som pris på glass, opplyser direktoratet.

For alle typer hjelpemidler som dekkes av folketrygden, gjelder regelen om at støtte skal gis til den rimeligste hensiktsmessige løsningen.

– Når det gjelder briller, er det optikerne som velger hvilket produkt som er mest hensiktsmessig for den enkelte. Arbeids- og velferdsetaten har ikke mulighet til å gå inn i hver enkeltsak og overprøve om det kunne vært mulig å skaffe et rimeligere alternativ. Dette er en tillitsbasert ordning, og det er forventet at optikerne er lojale til prinsippet om at man skal velge den rimeligste hensiktsmessige løsningen, opplyser Nav.


Les også: Nav vet ikke hvor mange som rammes av brillekutt, men sier nå at Alvilde (3) bør få annen støtte

Les mer om

  1. Briller
  2. Nav
  3. Barn
  4. Kontaktlinser