Nav må gå gjennom nesten 5.000 saker

For å finne de anslagsvis 2.400 personene som kan være rammet av trygdeskandalen, må Nav gå gjennom nesten dobbelt så mange saker.

Nav-direktør Sigrun Vågeng har vært under hardt press etter at trygdeskandalen ble offentlig kjent for fem vel fem uker siden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
  • NTB

– Vi har fortsatt et anslag på at cirka 2.400 personer kan ha fått urettmessige tilbakebetalingskrav fra oss vedrørende arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger. Men antallet kan øke, sier Magne Fladby, leder for innsatsteam EØS-saker i Nav.

– Vi må gjennomgå cirka dobbelt så mange saker for å finne disse 2.400 personene, forklarer han til NTB.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) er i full gang med å rydde opp i de mange sakene som må gjøres om. Trygdeskandalen ble kjent for offentligheten 28. oktober.

Utbetalt tre millioner

Nav har hittil funnet 553 tilbakekrevingssaker som kan være aktuelle for ny saksbehandling. Det er fattet 123 nye vedtak i disse sakene, hvorav 32 vedtak er delvis omgjort.

Delvis omgjøring skjer blant annet som følge av opphold både utenfor og innenfor EØS-området, fremkommer det av en statusoppdatering fra Nav som NTB har innhentet.

– 59 av sakene er ferdigbehandlet til utbetaling. Men av disse er det ikke alle som har betalt tilbake penger til Nav, og de vil følgelig heller ikke få penger tilbake. Hittil har vi utbetalt til sammen cirka tre millioner kroner, sier Fladby.

Nav har nå identifisert 78 saker vedrørende domfelte som er berørt av feiltolkningen, i større eller mindre grad.

1.730 henvendelser

Samtidig strømmer det på med henvendelser til Nav fra folk som mener de kan være berørt av skandalen. Som kjent er kjernen i saken at norske myndigheter har feiltolket EØS-regelverket for trygdeutbetalinger under opphold i andre EØS-land. Reglene har vært tolket for strengt fra norsk side.

– Vi har mottatt 1.730 henvendelser til Nav kontaktsenter fra personer som mener de kan være berørt av vår feiltolkning i tilbakekrevingssaker eller stans av ytelse på grunn av utenlandsopphold, sier Fladby.

Alle henvendelsene er imidlertid ikke vurdert ennå.

– Hittil har vi funnet 864 saker som kan være aktuelle for ny saksbehandling. Noen av disse er allerede identifisert av innsatsteamet som arbeider med tilbakekrevingssakene, konstaterer Fladby.

Politisk oppvask

Trygdeskandalen har ført til full oppvask, både i Nav, påtalemakten og på politisk nivå. Onsdag ble det klart at Navs ytelsesdirektør Kjersti Monland går av.

Både Nav-sjef Sigrun Vågeng og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sitter imidlertid fortsatt i sine stillinger.

Hauglie overlevde nylig et mistillitsforslag i Stortinget, men både Arbeiderpartiet og SV ga torsdag uttrykk for at faren for mistillit mot statsråden har økt. Årsaken er en brevtabbe fra Hauglie som ble kjent samme dag.

Det blir åpen høring i saken 9. januar i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Samtidig skal et ekspertutvalg som er satt ned for å granske saken, levere sin rapport innen 1. juni.