3,6 mrd til vei og tog

Se hvilke strekninger regjeringen satser på.

Les også: Regjeringens krisepakke som ble lagt frem i formiddag foreslår økte bevilgninger til vei og tog på hele 3,6 milliarder kroner. 1,43 milliarder av dette skal gå til Riksveginvesteringer. Pengene skal blant annet fordeles på følgende områder:

 • 500 millioner til dekkelegging og forsterking av vegfundament
 • 500 millioner kroner til bygging av gang— og sykkelveier
 • 280 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak
 • 50 millioner kroner til opprusting av tunneler

Vinnerstrekningene

I tillegg er det foreslått bevilget 200 millioner kroner til fremskynding av strekningsvise investeringsprosjekter. Disse pengene fordeles slik:

 • 40 millioner til E18 Sky - Langangen i Vestfold og telemark
 • 40 millioner kroner til E16/riksvei 13 Vossapakka i Hordaland
 • 15 millioner kroner til E6 Majavatn i Nordland
 • 50 millioner kroner til E6 Jansnes - Halselv i Finnmark
 • 10 millioner kroner til riksvei 9 Tveit - Langeid i Aust-Agder
 • 15 millioner kroner til E39 Skibadalen i Rogaland
 • 20 millioner kroner til riksvei 85 Kåringen - Lødingen i Nordland
 • 10 millioner kroner til riksvei 60 Innvik-Olden i Sogn og Fjordane
  Dessuten skal 810 millioner kroner gå til trafikktilsyn, drift og vedlikehold. Den foreslåtte økningen innebærer en økning i bevilgningene til Staten vegvesen på 21,3 prosent i forhold til 2008.

Satser på tog

Jernbaneverket blir tilgodesett med til sammen 1,3 milliarder kroner, fordelt på postene Drift og vedlikehold og Investeringer i linjen. 818 millioner kroner skal gå til drift og vedlikehold av jernbanenettet, og 638 millioner av disse er øremerket fornyelse av jernbanenettet. Strekningene som er nevnt spesifikt er:

 • Dovrebanen: ballastrensing, sville- og skinnebytte
 • Bergensbanen: drenering, skinne- og svillebytte, fornying av kontaktledningsanlegg og diverse fornyingstiltak
 • Nordlandsbanen: ballastrensing og diverse fornyingstiltak
 • Sørlandsbanen: fornying av kontaktledningsanlegg og diverse fornyingstiltak
 • Drammen- , Kongsvinger-, Vestfold- og Østfoldbanen: opprustning av parkeringsarealer og bygninger, gjerding og diverse fornyingstiltak
 • Rørosbanen: svillebytte
 • Ofotbanen: diverse fornyingstiltak
 • Kongsberg stasjon: fornying av sikringsanlegg

Vil stimulere lærlinginntak

Til investeringer i linjen er det foreslått satt av 483 millioner kroner, der en stor del skal gå til å forsere anleggsstart for neste del av utbyggingen av Vestfoldbanen. Dessuten legges det opp til å bruke 60 millioner kroner til å øke Jernbaneverkets inntak av lærlinger i jernbanetekniske fag, til Jernbaneskolen og Jernbanemuseet.