Politikk

Martin Kolberg: – Bekymringsfullt at mediene avdekker saker som selskaper og embetsverk skulle ha fanget opp

Martin Kolberg (Ap), leder i Stortingets kontrollkomité, ønsker seg mer ydmyke statsråder og embetsverk. – Det er meget vanskelig for statsråder og apparatet rundt dem å innrømme feil, slår han fast.

Kontrollkomiteens leder Martin Kolberg (Ap) er sterkt kritisk til at delvis statseide selskaper gransker og frikjenner seg selv.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

Det har stormet rundt kontroll- og konstitusjonskomiteen og lederen Martin Kolberg (Ap). Kritikerne har mislikt komiteens rolle i en rekke av de store skandalene som delvis statseide selskaper har vært innblandet i, som DNBs skatteplanlegging, Telenors rolle i det korrupsjonsdømte selskapet Vimpelcom, men også Forsvarets salg av materiell.

– Det er bekymringsfullt at disse sakene kommer til overflaten takket være mediene og ikke gjennom den kontrollen som selskapenes organer eller departementet som eier skal utføre, sier han.

Derfor er han opptatt av at eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet både har de ressurser og den mentalitet som skal til for å forfølge sakene i selskapene.

– Næringsministre, uansett partifarge, må være aktpågivende og stille de riktige spørsmålene. En statsråd bør se på komiteen som en alliert, understreker han.

– Husk, de sakene vi her snakker om, er i grenselandet mot korrupsjon. I dagens verden truer korrupsjon demokratiet og øker forskjellene. Det er slått fast av Stortinget at det skal være nulltoleranse overfor korrupsjon. Men det betyr mer enn bare å holde seg juridisk på rett side. Det betyr også å ha gode rutiner som sikrer at en ikke havner i slike problemer eller i gråsoner når man opptrer i et utfordrende internasjonalt marked, legger Kolberg til.

Han minner om at der staten er eier, er det Stortinget som skal kontrollere at statsråden som forvalter eierskapet, følger opp dette.

I denne stortingsperioden har det vært en rekke oppgjør mellom kontrollkomiteens leder, Martin Kolberg (Ap) og nestleder Michael Tetzschner (H).

Stil og innhold

– Når du og komiteen er blitt så omstridt, er det på grunn av stilen eller på grunn av innholdet i sakene?

– Noe kommer av stilen, innrømmer han – og blir stille et øyeblikk.

I Ap-kretser er Martin Kolberg kjent som en mann med en dirrende pekefinger, stahet og gjennomføringsevne.

– Men, fortsetter han etter en liten pause, – det er på grunn av innholdet at vi kommer enkelte av disse maktmiljøene for nær. Det vi gjør, skjer i offentlighet. Mange av disse miljøene liker ikke offentlighet, sier han.

Les også

LES OGSÅ: Hvordan er det mulig at kostnaden for Stortingets byggeprosjekt kunne vokse fra 70 til minst 1800 millioner kroner?

Leker de politi?

Komiteen er blitt kritisert for å blande seg inn i politiet og påtalemaktens domene, noe Kolberg avviser.

– Vi har gjennomført høringer der vi har invitert folk fra selskapene. Dette for å kunne kontrollere om statsråden har gjort det vedkommende skal. Et eksempel er Telenor. Der slo vi fast at statsråden hadde gjort det hun skulle, men at selskapet ikke hadde fulgt Stortingets vedtak, forklarer Kolberg.

Han påpeker samtidig forskjellen på jus og moral.

Det er bare Stortinget som selv kan foreta denne type kontroll, fordi det er bare Stortinget som kan avgjøre om vedtakene er fulgt. Dette er viktigere enn mange forstår. Vi tar oss av den politiske og moralske kontrollen. Politi og påtalemakt har ansvaret for jusen, understreker han.

Les også

LES OGSÅ: Riksadvokaten advarte mot Kontrollkomiteens høring

Børsnoterte selskaper

– Men i delvis børsnoterte selskaper kan grensen være hårfin før Stortinget blander seg inn i den daglige driften?

– Nei, det vil jeg avvise at vi gjør. Alle aksjeeiere skal behandles likt, understreker Kolberg.

– Men når staten er en tung eier, og det er mistanken om for eksempel korrupsjon, må staten være pådriver for å ta dette opp også overfor andre aksjonærer. Staten må bruke generalforsamlingen aktivt. Det er ikke en ny eierskapspolitikk jeg etterlyser, men håndheving av den vi har.

– En delvis privatisering skal ikke gjøre det lettere å begå korrupsjon, fordi eierkontrollen er svekket. Da begår vi en politisk unnlatelsessynd, fastslår sosialdemokraten.

Kolberg blir mer enn gjennomsnittlig engasjert når han snakker om kritikken av komiteen fra næringslivshold, også tidligere ledere i deleide statlige bedrifter, og andre politikere.

– Det bekymrer meg at de var mer opptatt av å kritisere komiteen generelt og meg spesielt, enn å støtte oss for å finne ut hva som egentlig hadde skjedd, sier han.

Les også

LES OGSÅ: Kontrollkomiteen har også kritisert sine egne: Her kritiserer den Stortingets president

Må ha regler for intern granskning

Å komme til bunns i sakene har vist seg vanskelig.

– Det er blitt en regel at selskapene hyrer inn advokatfirmaer for å finne ut hva som har skjedd og konkludere i saken. Rapportene presenteres som om de er en dom. Det er de ikke. Omkvedet er at Stortinget skal slå seg til ro med dette.

Han minner om at Stortinget i enkelte tilfeller ikke engang får kjennskap til mandatet for disse såkalte granskningene.

– Det finnes i dag ikke felles regler for disse granskningene – bør det lages?

– Ja, det er generalforsamlingene som bør være oppdragsgiver. I selskaper der staten er en betydelig eier, bør den fremme regler for dette.

Les også

LES OGSÅ: Forsvaret og politiet rykende uenig med Riksrevisjonen om evnen til terrorsikring

Konkrete svar

Kolberg mener det er bekymringsfullt at det også er vanskelig for komiteen og Stortinget å få konkrete svar fra departementene når de stiller spørsmål. Det er en situasjon som ikke er av ny dato, men skjer under skiftende regjeringer, understreker han.

– Gjennom mine åtte år i komiteen har jeg sett at det er meget vanskelig for statsråder og apparatet rundt dem å innrømme feil. I stedet opplever vi å bli belært om hvordan våre vedtak om eierskapspolitikken er å forstå, sukker han.

– Du blir trolig Stortingets eldste fra høsten av. Kommer Ap i regjering, vil opposisjonen få ledervervet i Kontrollkomiteen. Sikter du på å bli stortingspresident?

– Slike spekulasjoner kommenterer jeg ikke. Nå gjelder det å vinne valget.

Næringsminister Monica Mæland (H) peker på styrenes oppgaver og ansvar.

Mæland: Forventer at selskapene har retningslinjer

Næringsminister Monica Mæland (H) er blitt forelagt sitatene fra Kolberg og via sin kommunikasjonsavdeling har hun svart i en e-post til Aftenposten. Hun synes det er bra at vi har medier som fanger opp korrupsjon når andre aktører i samfunn og næringsliv ikke gjør det.

– Det er ikke statens rolle å etterforske om selskaper følger loven, slik Kolberg antyder. Som eier forholder vi oss til styret, og det er styrets oppgave å følge opp at selskapene etterlever lover og egne interne retningslinjer. Slik er det overalt ellers i næringslivet, og slik må det også være i det statlige eierskapet. Dersom et selskap mistenker korrupsjon bør styret følge opp at lover og regler følges, sier hun.

Næringsministeren legger til:

– Samtidig forventer staten at selskapene har retningslinjer, systemer og tiltak for å hindre korrupsjon og mulige lovbrudd. I dialogen vår med selskapene er vi også tydelige på styrets ansvar, og vi følger aktivt opp våre forventninger. Vi har hatt møter med både enkeltselskaper og et fellesmøte med alle styrelederne der korrupsjon har vært tema. Formålet er å diskutere hvordan styrene best kan arbeide for å forebygge korrupsjon.

Om Kolbergs understreking av generalforsamlingens rolle, svarer hun:

– Generalforsamlingen har rett til å initiere granskning av alle slags forhold i selskapet, uavhengig av eierskap. Denne ordningen finnes allerede, avslutter statsråden.

I sitt svar har hun ikke har villet kommentere spørsmålet om embetsverk og politikere har vanskelig for å innrømme feil.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Stortingsvalg 2017
  2. Martin Kolberg
  3. Stortinget